SFS 2016:90 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

160090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937);

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver

1 att det i socialtjänstförordningen (2001:937) ska

införas en ny paragraf, 2 kap. 3 §, av följande lydelse.

2 kap.

3 §

I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till
personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende
behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som
behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 februari 2016 (Regeringens
förordningsmotiv 2016:1).

SFS 2016:90

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016