SFS 2016:92 Förordning om ändring i förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

160092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:780) med
instruktion för Skatteverket;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:780) med instruktion för

Skatteverket ska ha följande lydelse.

9 §

1

Inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden

och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av en kanslichef.

Skatteverket ska upplåta lokaler samt sköta administrativa och handläg-

gande uppgifter åt E-legitimationsnämnden. Skatteverket ska efter samråd
med nämnden uppdra åt någon som är anställd vid verket att ansvara för kans-
liet.

Skatteverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa och hand-

läggande uppgifter åt Valmyndigheten. Skatteverket ska i samråd med Val-
myndigheten uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att vara sekre-
terare i Valmyndighetens nämnd och utse en ersättare för denne.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1498.

SFS 2016:92

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016