SFS 2016:96 Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar

160096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om fritidsbåtar och vattenskotrar;

utfärdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Allmänna bestämmelser

Lagens innehåll och syfte

1 §

Denna lag syftar till att skydda människors hälsa och säkerhet samt

främja miljö- och konsumentskydd genom bestämmelser om konstruktions-
och tillverkningskrav för produkter enligt denna lag.

Lagens tillämpningsområde

2 §

Denna lag ska tillämpas på följande produkter när de tillhandahålls eller

släpps ut på marknaden eller tas i bruk för sport- och fritidsändamål:

1. fritidsbåtar och delvis färdigställda fritidsbåtar,
2. vattenskotrar och delvis färdigställda vattenskotrar,
3. viss utrustning för fritidsbåtar och vattenskotrar när utrustningen släpps

ut separat på unionsmarknaden,

4. framdrivningsmotorer som är installerade eller särskilt avsedda att

installeras på eller i fritidsbåtar eller vattenskotrar, även när motorerna
genomgår omfattande ändringar, och

5. fritidsbåtar och vattenskotrar som genomgår omfattande ombyggnad.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om vilken utrustning som ska omfattas av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka fritidsbåtar, vattenskotrar och andra produkter som lagen
inte ska tillämpas på.

I den utsträckning denna lag ska tillämpas, ska inte fartygssäkerhetslagen

(2003:364) tillämpas.

1 Prop. 2015/16:64, bet. 2015/16:TU8, rskr. 2015/16:142.

2 Jfr Europarlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om
fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen.

SFS 2016:96

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:96

Uttryck i lagen

3 §

I denna lag avses med

1. fritidsbåt: alla typer av vattenfarkoster, oavsett framdrivningssätt, vilka

är avsedda för sport- och fritidsändamål och har en skrovlängd på 2,5�24
meter, med undantag av vattenskotrar,

2. vattenskoter: en vattenfarkost avsedd för sport- och fritidsändamål vars

skrovlängd understiger 4 meter, vars främsta drivkälla är en framdrivnings-
motor med ett vattenjetaggregat och som är konstruerad för att framföras av
en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på ett skrov, snarare än
inuti,

3. framdrivningsmotor: alla förbränningsmotorer som är direkt eller indi-

rekt avsedda för framdrivning och som arbetar enligt ottoprincipen eller med
kompressionständning,

4. omfattande ändring av motor: ändringar i en framdrivningsmotor som

kan göra att motorn överskrider fastställda utsläppsgränsvärden för avgaser
eller som ökar motorns nominella effekt med mer än 15 procent,

5. omfattande ombyggnad av farkost: sådan ombyggnad av en vattenfar-

kost som ändrar dess framdrivningssätt, innebär en omfattande motorföränd-
ring eller ändrar den i sådan utsträckning att den möjligen inte uppfyller de
tillämpliga grundläggande säkerhets- och miljökraven i denna lag,

6. tillhandahållande på marknaden: leverans av en produkt för distribu-

tion, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kom-
mersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,

7. utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången av en

produkt på unionsmarknaden,

8. ibruktagande: första gången en produkt som omfattas av denna lag

används inom Europeiska unionen av slutanvändaren,

9. tillverkare: varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt

eller låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför denna produkt, i
eget namn eller under eget varumärke,

10. tillverkarens representant: en fysisk eller juridisk person som är etable-

rad i Europeiska unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren
har rätt att i tillverkarens ställe utföra särskilt angivna uppgifter,

11. importör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Europeiska

unionen och som släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarkna-
den,

12. privatimportör: en fysisk eller juridisk person som är etablerad i Euro-

peiska unionen och som i samband med icke-kommersiell verksamhet impor-
terar en produkt från ett tredjeland till unionen i syfte att ta den i bruk för egen
del,

13. distributör: en fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver till-

verkaren eller importören, som tillhandahåller en produkt på marknaden,

14. harmoniserad standard: harmoniserad standard enligt definitionen i

artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012
av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av
rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och
rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/
EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av
rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/
2006/EG,

background image

3

SFS 2016:96

15. återkallelse: en åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan har till-

handahållits slutanvändaren,

16. tillbakadragande: en åtgärd för att förhindra att en produkt i leverans-

kedjan tillhandahålls på marknaden,

17. marknadskontroll: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som

vidtas av myndigheterna för att se till att produkterna är förenliga med de krav
som fastställs i relevant unionslagstiftning om harmonisering och att de inte
äventyrar hälsa, säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset,

18. CE-märkning: märkning genom vilken tillverkaren visar att produkten

är förenlig med tillämpliga krav i unionslagstiftning om harmonisering som
föreskriver att detta märke ska anbringas,

19. bedömning av överensstämmelse: den process där det visas huruvida

kraven i denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen avseende en produkt har uppfyllts.

Krav på fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning

Grundläggande krav

4 §

Produkter som omfattas av denna lag får endast tillhandahållas på mark-

naden eller tas i bruk om de, korrekt underhållna och använda i enlighet med
avsedda ändamål, inte äventyrar hälsa och säkerhet för personer, egendom
eller miljö och endast på villkor att de uppfyller grundläggande säkerhets- och
miljökrav.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka grundläggande säkerhets- och miljökrav som ska upp-
fyllas.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att följande produkter får undantas från krav i denna lag och
om närmare villkor för undantagen:

1. delvis färdigställda fritidsbåtar och vattenskotrar,
2. utrustning som är avsedd att ingå som en del i en fritidsbåt eller vatten-

skoter,

3. framdrivningsmotorer som uppfyller kraven i annan lagstiftning, och
4. produkter som visas på mässor, utställningar, demonstrationer och lik-

nande evenemang.

Presumtion om överensstämmelse

6 §

En produkt som överensstämmer med en harmoniserad standard eller

delar av en standard till vilken hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning ska förutsättas överensstämma med de grundläg-
gande kraven enligt 4 § och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till
den bestämmelsen i den utsträckning kraven omfattas av standarden.

Försäkran om överensstämmelse

7 §

En produkt som omfattas av denna lag och som tillhandahålls på mark-

naden eller tas i bruk ska åtföljas av en försäkran om överensstämmelse eller
av annan försäkran att produkten uppfyller tillämpliga krav.

background image

4

SFS 2016:96

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om utformningen av och innehållet i en försäkran om överens-
stämmelse och annan försäkran.

CE-märkning

8 §

En produkt som omfattas av denna lag ska vara CE-märkt när den till-

handahålls på marknaden eller tas i bruk.

Bestämmelser om CE-märkning finns i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om CE-märkning
av produkter som omfattas av denna lag.

Dokumentation som följer med produkten

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om skyldigheter i fråga om information och dokumentation som
ska finnas på eller medfölja produkten och som avser

1. tillverkarens samt det anmälda organets identifikationsmärkning av pro-

dukten,

2. uppgifter om tillverkaren och importören, och
3. bruksanvisningar och säkerhetsinformation som tillverkaren och impor-

tören ska se till att produkten åtföljs av.

Skyldigheter för olika aktörer

Tillverkarens särskilda skyldigheter

10 §

När en tillverkare släpper ut sin produkt på marknaden, ska denne se

till att produkten uppfyller de grundläggande kraven enligt 4 § och de före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den bestämmelsen genom att ut-
föra eller låta utföra en bedömning av överensstämmelse. Tillverkaren ska ut-
arbeta teknisk dokumentation som kan ligga till grund för bedömningen av
överensstämmelse.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förfarandet för bedömning av överensstämmelse och om inne-
hållet i den tekniska dokumentationen.

11 §

Om bedömningen av överensstämmelse visar att produkten uppfyller

de tillämpliga grundläggande kraven, ska tillverkaren upprätta en försäkran
enligt 7 § och CE-märka produkten. Tillverkaren ansvarar därmed för att pro-
dukten överensstämmer med kraven.

Tillverkaren ska behålla den tekniska dokumentationen och en kopia av

försäkran enligt 7 § under tio år efter det att produkten släppts ut på markna-
den.

background image

5

SFS 2016:96

12 §

En tillverkare ska säkerställa att det finns rutiner så att de grundläg-

gande kraven enligt 4 § och de föreskrifter som meddelats i anslutning till den
bestämmelsen uppfylls vid all tillverkning av produkten.

Importörens särskilda skyldigheter

13 §

Innan en importör släpper ut en produkt på marknaden ska denne

säkerställa att tillverkaren uppfyllt sina skyldigheter enligt 10 och 11 §§ samt
föreskrifter som meddelats i anslutning till 9 §.

Om importören anser eller har anledning att anta att produkten inte är för-

enlig med de grundläggande kraven enligt 4 § och de föreskrifter som medde-
lats i anslutning till den bestämmelsen, får importören inte släppa ut produk-
ten på marknaden förrän den uppfyller kraven. Om produkten bedöms utgöra
en risk, ska tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten informeras.

14 §

En importör ska för en marknadskontrollmyndighet inom Europeiska

unionen kunna uppvisa en kopia av försäkran enligt 7 § och på begäran se till
att myndigheten får tillgång till den tekniska dokumentationen under en tid av
tio år efter det att produkten släppts ut på marknaden.

Distributörens särskilda skyldigheter

15 §

Innan en distributör tillhandahåller en produkt på marknaden ska

denne verifiera att produkten är CE-märkt enligt 8 §, åtföljs av en försäkran
enligt 7 § och att tillverkaren och importören uppfyllt sina skyldigheter enligt
föreskrifter som meddelats i anslutning till 9 §.

Om distributören anser eller har anledning att anta att produkten inte är för-

enlig med de grundläggande kraven enligt 4 § och de föreskrifter som medde-
lats i anslutning till den bestämmelsen, får distributören inte tillhandahålla
produkten på marknaden förrän den uppfyller kraven. Om produkten bedöms
utgöra en risk, ska tillverkaren eller importören och marknadskontrollmyn-
digheten informeras.

Importörens och distributörens skyldigheter vid lagring och transport

16 §

En importör eller en distributör ska så länge denne har ansvar för en

produkt säkerställa att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar
produktens överenstämmelse med de grundläggande kraven enligt 4 § och de
föreskrifter som meddelats i anslutning till den bestämmelsen.

Tillverkarens och importörens skadeförebyggande skyldigheter

17 §

En tillverkare eller en importör ska bedriva ett skadeförebyggande

arbete i syfte att få kännedom om risker hos produkter som de har tillhanda-
hållit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillverkares och importörers skyldigheter enligt första stycket.

background image

6

SFS 2016:96

Tillverkarens, importörens och distributörens skyldigheter vid bristande
överensstämmelse

18 §

En tillverkare eller en importör som anser eller har anledning att anta

att en produkt som denne har släppt ut på marknaden inte är förenlig med de
krav som föreskrivs i denna lag eller i föreskrifter meddelade i anslutning till
lagen, ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få pro-
dukten att överensstämma med kraven eller om det är lämpligt dra tillbaka
eller återkalla produkten.

Ett tillbakadragande eller en återkallelse av produkten ska ha det innehåll

som anges i 15�18 §§ produktsäkerhetslagen (2004:451). Det som sägs där
om återkallelse från distributör ska dock i stället avse tillbakadragande.

En distributör som anser eller har anledning att anta att en produkt som

denne har tillhandahållit på marknaden inte är förenlig med de krav som före-
skrivs i denna lag eller i föreskrifter meddelade i anslutning till lagen ska
säkerställa att det vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder för att få produk-
ten att överensstämma med kraven eller om det är lämpligt dra tillbaka eller
återkalla produkten.

19 §

En tillverkare, en importör eller en distributör som anser eller har

anledning att anta att en produkt som denne har släppt ut eller tillhandahållit
på marknaden utgör en risk ska omedelbart underrätta behöriga marknads-
kontrollmyndigheter i de medlemsstater inom Europeiska unionen där denne
tillhandahållit produkten och lämna detaljerade uppgifter om bristerna och de
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Skyldighet att kunna identifiera aktörer

20 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vilka uppgifter som tillverkare, tillverkarnas representan-
ter, importörer, distributörer och privatimportörer ska lämna till en marknads-
kontrollmyndighet i fråga om identifiering av aktörer som har levererat eller
mottagit en produkt.

Situationer då tillverkarens skyldigheter och uppgifter överförs eller
överlåts till en annan aktör

21 §

En tillverkare får genom en skriftlig fullmakt utse en representant som

ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om krav på innehållet i och omfattningen av fullmakten.

22 §

Om en importör eller en distributör tillhandahåller en produkt på mark-

naden i eget namn eller under eget varumärke, övertar importören eller distri-
butören tillverkarens skyldigheter enligt denna lag och de föreskrifter som har
meddelats i anslutning till lagen. Detsamma gäller för en importör eller en
distributör som ändrar en produkt som redan släppts ut på marknaden på ett
sådant sätt att överensstämmelsen med kraven i denna lag och föreskrifter
som meddelats i anslutning till lagen kan påverkas.

background image

7

SFS 2016:96

23 §

Om en tillverkare inte fullgör sina skyldigheter för produktens över-

ensstämmelse med kraven i denna lag och de föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen, ska en privatimportör innan produkten tas i bruk säker-
ställa att produkten uppfyller de grundläggande kraven enligt 4 § och de före-
skrifter som meddelats i anslutning till den bestämmelsen samt överta tillver-
karens skyldigheter enligt 10 och 11 §§ samt föreskrifter som meddelats i
anslutning till 9 § 3.

24 §

Den som släpper ut på marknaden eller tar i bruk en produkt som

genomgått en omfattande förändring eller ombyggnad eller den som gör att en
produkt som undantagits från lagens tillämpningsområde faller inom lagens
tillämpningsområde, ska säkerställa att produkten överensstämmer med kra-
ven i denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förfarandet för bedömning av överensstämmelse med kraven i
fall som avses i första stycket.

Anmälda organ

25 §

Bestämmelser om organ för bedömning av överensstämmelse finns i

lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll och i föreskrifter
meddelade i anslutning till den lagen.

Ett sådant organ som avses i första stycket får utföra bedömning av över-

ensstämmelse av produkter som omfattas av denna lag endast om Europeiska
kommissionen eller någon medlemsstat i Europeiska unionen inte har anmält
invändningar inom två veckor efter det att en sådan anmälan som anges i 9 §
första stycket lagen om ackreditering och teknisk kontroll har skett.

Marknadskontroll

Marknadskontrollmyndighet

26 §

Bestämmelser om marknadskontroll finns i artiklarna 15.3 och 16�29 i

förordning (EG) nr 765/2008.

Marknadskontroll ska utövas av den myndighet som regeringen bestäm-

mer.

Hjälp från Polismyndigheten

27 §

På begäran av marknadskontrollmyndigheten ska Polismyndigheten

lämna den hjälp som behövs när marknadskontrollmyndigheten vidtar åtgär-
der enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008, i den ursprungliga lydel-
sen, om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

background image

8

SFS 2016:96

Förelägganden och förbud

28 §

Marknadskontrollmyndigheten får meddela de förelägganden och för-

bud som behövs för att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslut-
ning till lagen samt direkt tillämpliga rättsakter som har meddelats med stöd
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november
2013 om fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/
EG ska efterlevas.

Ett föreläggande eller förbud enligt första stycket eller ett beslut om åtgärd

enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008, i den ursprungliga lydelsen,
ska förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

Marknadskontrollmyndigheten får bestämma att dess beslut enligt första

stycket och enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008, i den ursprungliga
lydelsen, ska gälla omedelbart.

Avgifter

29 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll enligt denna lag och enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt om avgifter för mark-
nadskontroll enligt förordning (EG) nr 765/2008, i den ursprungliga lydelsen.

Sanktionsavgift

30 §

En tillverkare, tillverkares representant, importör, distributör eller pri-

vatimportör ska åläggas att betala en sanktionsavgift om denne eller någon
som handlar på dennes vägnar uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot
någon av 10�19 §§ eller 23 § eller mot föreskrifter som har meddelats i
anslutning till dessa paragrafer.

Sanktionsavgift enligt första stycket för en privatimportör får endast åläg-

gas om det finns synnerliga skäl.

Sanktionsavgift får inte åläggas någon för en överträdelse av ett förbud

eller för en underlåtelse att följa ett föreläggande som har förenats med vite.

I övrigt ska i fråga om sanktionsavgift 37 § andra stycket och 39�43 §§

produktsäkerhetslagen (2004:451) tillämpas.

�verklagande

31 §

Marknadskontrollmyndighetens beslut om förelägganden och förbud

enligt 28 § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut enligt denna lag av marknadskontrollmyndigheten får inte över-
klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Genom lagen upphävs lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljö-

krav på fritidsbåtar.

3. Produkter som är förenliga med kraven i den upphävda lagen (1996:18)

om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar och föreskrifter som medde-
lats i anslutning till den lagen får fortsätta att tillhandahållas på marknaden
eller tas i bruk till den 18 januari 2017.

background image

9

SFS 2016:96

4. Kraven för avgasutsläpp i den upphävda lagen (1996:18) om vissa säker-

hets- och miljökrav på fritidsbåtar och föreskrifter som meddelats i anslutning
till den lagen ska fortsätta att gälla för utombordsmotorer som arbetar enligt
ottoprincipen och uppfyller följande:

a) har en effekt på högst 15 kilowatt,
b) har tillverkats av små och medelstora företag enligt definitionen i kom-

missionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitio-
nen av mikroföretag samt små och medelstora företag, och

c) har släppts ut på marknaden före den 18 januari 2020.
5. Förelägganden och förbud som har meddelats med stöd av den upphävda

lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar ska fortfa-
rande gälla.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

SVEN-ERIK BUCHT
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016