SFS 2016:97 Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

160097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i drivmedelslagen (2011:319);

utfärdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § drivmedelslagen (2011:319) ska

ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag avses med

alternativt bränsle: ett bränsle avsett för motordrift som inte är bensin eller

dieselbränsle och som inte till övervägande del har sitt ursprung i råolja,

bensin: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr 2710 11

41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 eller 2710 11 59 i kommissionens
förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001, om ändring av bilaga I
till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklatu-
ren och om Gemensamma tulltaxan,

biodrivmedel: ett vätskeformigt eller gasformigt bränsle som är framställt

av biomassa och avsett för motordrift,

dieselbränsle: ett bränsle som är avsett för motordrift och omfattas av nr

2710 19 41 eller 2710 19 45 i förordning (EG) nr 2031/2001,

drivmedel: ett bränsle som är avsett för motordrift eller energi i annan form

som också är avsedd för motordrift,

drivmedelsleverantör: den som genom att leverera ett drivmedel är skyldig

att betala skatt enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi,

sommar: tiden från och med den 16 maj till och med den 31 augusti i Gäv-

leborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt
tiden från och med den 1 maj till och med den 15 september i övriga Sverige,
och

vinter: tiden från och med den 16 oktober till och med den 31 mars i Gävle-

borgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt
tiden från och med den 1 november till och med den 15 mars i övriga Sverige.

I övrigt har termer och uttryck i denna lag samma innebörd som i lagen

(2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar, lagen (1998:1707) om åtgärder
mot buller och avgaser från mobila maskiner och lagen (2001:559) om väg-
trafikdefinitioner.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

1 Prop. 2015/16:64, bet. 2015/16:TU8, rskr. 2015/16:142.

2 Senaste lydelse 2012:340.

SFS 2016:97

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:97

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)