SFS 2016:98 Förordning om fritidsbåtar och vattenskotrar

160098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fritidsbåtar och vattenskotrar;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande

Tillämpningsområde och innehåll

1 §

Denna förordning gäller sådana produkter som omfattas av lagen

(2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar. Förordningen innehåller också
bestämmelser om marknadskontroll som kompletterar Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackre-
ditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Termer och uttryck som används
i lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar har samma betydelse i denna förord-
ning.

2 §

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om vilken utrust-

ning för fritidsbåtar och vattenskotrar, när utrustningen släpps ut separat, som
ska omfattas av lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka fritidsbåtar, vatten-

skotrar och andra produkter som lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar inte
ska tillämpas på.

Grundläggande säkerhets- och miljökrav

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka grundläggande

säkerhets- och miljökrav som ska uppfyllas av produkter som omfattas av
lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar när produkterna tillhanda-
hålls på marknaden eller tas i bruk.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att produkter som anges i

5 § lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar får undantas från krav i lagen och
om närmare villkor för undantagen.

Bedömning av överensstämmelse

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för bedöm-

ning av produkters överensstämmelse med de grundläggande säkerhets- och

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU av den 20 november 2013 om
fritidsbåtar och vattenskotrar och om upphävande av direktiv 94/25/EG, i den ur-
sprungliga lydelsen.

SFS 2016:98

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:98

miljökraven och om innehållet i den tekniska dokumentation som kan ligga
till grund för bedömningen av överensstämmelse.

Försäkran om överensstämmelse och annan försäkran

5 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om utformningen av och

innehållet i försäkran om överensstämmelse och annan försäkran som åtföljer
en produkt.

CE-märkning

6 §

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om CE-märkning

av produkter som omfattas av denna förordning.

Dokumentation som följer med produkten

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om sådan information och

dokumentation som avses i 9 § lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vatten-
skotrar.

Skadeförebyggande skyldigheter

8 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tillverkares och importö-

rers skyldigheter att bedriva skadeförebyggande arbete i syfte att få känne-
dom om risker hos produkter som de har tillhandahållit.

Identifiering av aktörer

9 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter tillver-

kare, tillverkarnas representanter, importörer, distributörer och privatimportö-
rer ska kunna lämna till en marknadskontrollmyndighet i fråga om identifie-
ring av aktörer som har levererat eller mottagit en produkt.

�verföring av tillverkarens skyldigheter till en annan aktör

10 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om krav på innehållet i och

omfattningen av en skriftlig fullmakt där en tillverkare utser en representant
att utföra uppgifter som anges i fullmakten.

11 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för bedöm-

ning av överensstämmelse med kraven när sådana produkter som anges i 24 §
lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar släpps ut på marknaden
eller tas i bruk.

Marknadskontroll och andra uppgifter

12 §

Transportstyrelsen utövar marknadskontroll enligt lagen (2016:96) om

fritidsbåtar och vattenskotrar och ska vara marknadskontrollmyndighet enligt
förordning (EG) nr 765/2008 avseende produkter som omfattas av lagen om
fritidsbåtar och vattenskotrar. Transportstyrelsen ska tillämpa förordning

background image

3

SFS 2016:98

(EG) nr 765/2008 genom att inom detta ansvarsområde utföra de uppgifter
som följer av artiklarna 18.2, 20�22, 23.2 och 24.4.

Transportstyrelsen får vidare förstöra eller på annat sätt göra produkter som

omfattas av lagen om fritidsbåtar och vattenskotrar obrukbara enligt artikel
29.4 i samma förordning.

Bestämmelser om information och samarbete mellan myndigheter avse-

ende marknadskontroll finns i förordningen (2014:1039) om marknadskon-
troll av varor och annan närliggande marknadskontroll.

13 §

Transportstyrelsen ska när så är befogat och för Sveriges räkning

invända mot ett beslut som en marknadskontrollmyndighet i en annan med-
lemsstat har fattat om förbud, begränsat tillhandahållande, tillbakadragande
eller återkallelse från marknaden av fritidsbåtar, vattenskotrar och andra pro-
dukter som av marknadskontrollmyndigheten bedöms utgöra en risk på natio-
nell nivå. Transportstyrelsen ska skyndsamt informera regeringen om invänd-
ningen och skälen till den.

Transportstyrelsen ska på begäran av Europeiska kommissionen samråda

med kommissionen och andra medlemsstater i fråga om beslut beträffande
produkter som bedöms utgöra en risk på nationell nivå som fattats av Trans-
portstyrelsen eller av en marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat.

14 §

Transportstyrelsen ansvarar för att tilldela en unik kod som identifierar

tillverkare av fritidsbåtar och vattenskotrar samt för att tilldela identifika-
tionskod för organ som har godkänts av en anmälande myndighet att utföra
bedömning av färdigbyggd produkt.

Avgifter

15 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 29 §

lagen (2016:96) om fritidsbåtar och vattenskotrar och föreskrifter om avgifter
för utfärdande av tillverkarkod och identifikationskod för anmälda organ en-
ligt 14 §. Sådana avgifter får tas ut av de aktörer som ansvarar för att produk-
ten uppfyller föreskrivna krav när produkten tillhandahålls eller släpps ut på
marknaden eller när den tas i bruk. Avgifterna får bestämmas upp till full
kostnadstäckning.

�verklagande

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förordning
än Transportstyrelsens beslut enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
15 § får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:53) om vissa säker-

hets- och miljökrav på fritidsbåtar.

background image

4

SFS 2016:98

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)