SFS 2016:99 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

160099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. �ldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen

(1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:99

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:99

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2015:944.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

120. marknadskontroll enligt
lagen (2016:96) om fritids-
båtar och vattenskotrar

sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller
inte, om intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör risk för skada på person
har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut

Sakregister till bilagan
Siffrorna avser punkter i bilagan

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

66

Fritidsbåtar och vattenskotrar

120

Fyr- och farledsvaruavgift

48