SFS 2016:100 Förordning om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

160100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa
andra personalkategorier;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till skol-

huvudmän som höjer lönen för lärare, förskollärare eller fritidspedagoger ut-
över vad som följer av den ordinarie lönerevisionen.

2 §

Syftet med statsbidraget är att stimulera skolhuvudmännen att ge sär-

skilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger högre lön för att
därigenom bidra till en ökad kvalitet i undervisningen, till förbättrade kun-
skapsresultat och till verksamhetens utveckling i övrigt.

Enligt 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800) ska kommuner fördela resurser till

utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsätt-
ningar och behov.

3 §

Statsbidrag enligt denna förordning kan kombineras med statsbidrag

enligt

1. förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar

karriärsteg för lärare, och

2. förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som

inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskaps-
områden.

Hur statsbidrag enligt förordningarna i första stycket 1 och 2 förhåller sig

till statsbidrag enligt denna förordning framgår av 9 § tredje stycket.

Bidragsår

4 §

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder (bidragsår) i den mån det finns

tillgång på medel. Bidragsåret börjar den 1 juli.

Förutsättningar för statsbidrag

5 §

Statsbidrag får lämnas till den som enligt skollagen (2010:800) är

huvudman för

1. förskoleklass,

SFS 2016:100

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:100

2. grundskola,
3. grundsärskola,
4. specialskola,
5. sameskola,
6. gymnasieskola, och
7. gymnasiesärskola.
Statsbidrag får lämnas för höjda löner i de skolformer som anges i första

stycket. Statsbidrag får också lämnas till en sådan huvudman som avses i för-
sta stycket som även är huvudman för förskola eller fritidshem för höjda löner
i förskolan respektive fritidshemmet.

Statsbidrag får lämnas för höjda löner för personer som uppfyller de villkor

som anges i 6–8 §§, om huvudmannen följt de villkor som anges i 9 §.

6 §

Statsbidrag får lämnas för en

1. lärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar i

någon av de skolformer som anges i 5 § första stycket eller fritidshemmet, om
han eller hon är legitimerad som lärare enligt skollagen (2010:800) eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av skollagen,

2. förskollärare, med vilken i denna förordning avses en person som arbetar

i förskolan eller förskoleklassen, om han eller hon är legitimerad som förskol-
lärare enligt skollagen, eller

3. fritidspedagog eller motsvarande, med en svensk eller utländsk hög-

skoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsva-
rande, som inte uppfyller kraven på legitimation i 2 kap. 13 § skollagen och
som arbetar i fritidshemmet.

Med legitimerad lärare enligt första stycket 1 jämställs de lärare som
1. trots att de saknar legitimation är anställda utan tidsbegränsning för att

undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan eller gymnasie-
särskolan med stöd av 2 kap. 20 § första stycket skollagen,

2. bedriver undervisning med stöd av 2 kap. 17 § första stycket 1 skollagen,

eller

3. är undantagna från kravet på legitimation enligt föreskrifter meddelade

med stöd av 2 kap. 13 § tredje stycket skollagen.

7 §

Statsbidrag får lämnas för en sådan lärare, förskollärare eller fritids-

pedagog som avses i 6 § som är särskilt kvalificerad för den undervisning som
huvudmannen bedriver.

Läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen ska ha visat intresse för och

god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans
med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller målupp-
fyllelsen i förskolan. Detta ska ha skett genom att läraren, förskolläraren eller
fritidspedagogen har

1. tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt

lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,

2. med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen

eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och
arbetssätt,

3. tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och

kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen
eller ämnesövergripande områden, eller

4. tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

background image

3

SFS 2016:100

8 §

För att statsbidrag ska lämnas för en sådan lärare, förskollärare eller fri-

tidspedagog som avses i 6 § måste hans eller hennes arbetsuppgifter till
största del bestå av undervisning eller uppgifter som hör till undervisningen
eller andra uppgifter av pedagogisk natur.

9 §

Statsbidrag får lämnas till en huvudman som avses i 5 § första och andra

styckena under förutsättning att huvudmannen till en sådan lärare, förskol-
lärare eller fritidspedagog som uppfyller villkoren i 6–8 §§ betalar en lön som
överstiger den lön som skulle ha betalats enligt den ordinarie lönerevisionen.
Den sammanlagda löneökningen hos varje huvudman ska överstiga den lön
som annars skulle ha utgått enligt den ordinarie lönerevisionen med i genom-
snitt minst 2 500 kronor och högst 3 500 kronor per månad och lärare, för-
skollärare eller fritidspedagog.

Statsbidrag får inte lämnas till en huvudman för nyanställning av sådan

lärare, förskollärare eller fritidspedagog som uppfyller villkoren i 6–8 §§.

För en lärare som förordnats som förstelärare eller lektor ska vid tillämp-

ningen av första stycket den del av lärarens lön som det utgår statsbidrag för
enligt bestämmelserna i de förordningar som anges i 3 § 1 och 2 jämställas
med lön som utgår enligt den ordinarie lönerevisionen.

Bidragsbelopp per lärare, förskollärare eller fritidspedagog

10 §

Statsbidrag för en lärare, förskollärare eller fritidspedagog som avses i

5 § tredje stycket uppgår till den löneökning som betalas ut enligt 9 § per
bidragsår multiplicerat med 1,42 för sociala avgifter.

11 §

För en lärare, förskollärare eller fritidspedagog enligt 5 § tredje stycket

som arbetar mindre än heltid eller som inte har fått den högre lön som före-
skrivs i 9 § hela bidragsåret ska beloppet enligt 10 § reduceras i motsvarande
grad.

Bidragsram

12 §

Inför varje bidragsår ska Statens skolverk fastställa en bidragsram för

varje huvudman som avses i 5 § första och andra styckena.

13 §

För varje huvudman som har haft färre än 30 elever i genomsnitt de tre

senaste läsåren före bidragsåret ska bidragsramen fastställas till 50 000 kro-
nor.

Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår före

bidragsåret, beräknas antalet elever enligt första stycket utifrån det eller de
läsår närmast före bidragsåret som huvudmannen har haft elever. Har huvud-
mannen inte haft några elever under det läsår som föregår bidragsåret, får
statsbidrag dock inte lämnas.

14 §

För huvudmän med minst 30 elever i genomsnitt de tre senaste läsåren

före bidragsåret ska beräkningen av bidragsramarna utgå från det belopp som
återstår av det totala statsbidraget sedan bidragsramar fastställts enligt 13 §.

Bidragsramen ska fastställas så att den för varje huvudman utgör den andel

av det belopp som avses i första stycket som motsvaras av antalet elever hos
huvudmannen delat med det totala antalet elever hos samtliga huvudmän som

background image

4

SFS 2016:100

har minst 30 elever i genomsnitt de tre senaste läsåren före bidragsåret.
Beloppet ska avrundas till närmaste tal som är jämnt delbart med 50 000.

Om huvudmannen har haft elever under kortare tid än tre läsår före

bidragsåret, beräknas antalet elever enligt första och andra styckena utifrån
det eller de läsår närmast före bidragsåret som huvudmannen har haft elever.
Har huvudmannen inte haft några elever under det läsår som föregår bidrags-
året, får statsbidrag dock inte lämnas.

15 §

Vid beräkningen enligt 13 och 14 §§ andra och tredje styckena ska i

underlaget för beräkningen elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola ingå.

Utbetalning av statsbidrag

16 §

Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter rekvisition en gång per

halvår.

Vid rekvisitionen ska huvudmannen
1. ange vilka personer och hur stor löneökning varje person har fått som

statsbidrag rekvireras för, och

2. intyga att villkoren i 5–9 §§ är uppfyllda.
En huvudman får rekvirera högst tio procent av sin bidragsram enligt 12 §

för

1. sådana personer som avses i 6 § första stycket 2 och som arbetar i för-

skolan, eller

2. sådana personer som avses i 6 § första stycket 1 och 3 och som arbetar i

fritidshemmet.

Återbetalning och återkrav

17 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning

är återbetalningsskyldig om

1. huvudmannen har använt statsbidraget på annat sätt än som följer av

denna förordning,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp,

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt

belopp och huvudmannen borde ha insett detta, eller

4. huvudmannen inte lämnar sådana uppgifter som avses i 19 §.
Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Statens

skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns
särskilda skäl för det, får Skolverket efterge återkrav helt eller delvis.

18 §

På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag

som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två pro-
centenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på

ränta helt eller delvis.

background image

5

SFS 2016:100

Uppföljning

19 §

Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts. Huvud-

män som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i den uppföljning
och utvärdering av verksamheten som bestäms av Skolverket. Detsamma gäl-
ler om en annan myndighet har fått regeringens uppdrag att följa upp hur
statsbidraget har använts. Huvudmannen ska också lämna de uppgifter som
Skolverket eller en annan myndighet begär.

Bemyndigande

20 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verk-

ställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2016.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016