SFS 2016:101 Förordning om ändring i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

160101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:43) om
statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk
vuxenutbildning på gymnasial nivå;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:43) om statsbidrag för

yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå

1 ska infö-

ras en ny paragraf, 8 a §, och närmast före 8 a § en ny rubrik av följande
lydelse.

Fördelning av statsbidrag

8 a §

Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta hänsyn till

arbetslöshetens omfattning i kommunerna. Skolverket ska även beakta i vil-
ken utsträckning kommunerna samverkar med andra kommuner i syfte att
bredda utbudet av sådan utbildning som bidrag lämnas för enligt denna för-
ordning och i vilken utsträckning de erbjuder modersmålsstöd eller studie-
handledning på modersmål för elever som behöver sådant stöd.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte sådan utbildning som avses i

7 b §.

1. Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2016.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbi-

drag som beviljas efter ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

AIDA HADZIALIC

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2012:295.

SFS 2016:101

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016