SFS 2016:102 Förordning om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten

160102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:977) med
instruktion för Valmyndigheten;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:977) med instruk-

tion för Valmyndigheten

dels att nuvarande 6–8 §§ ska betecknas 8, 10 och 11 §§,
dels att 5 och de nya 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före nuvarande 6, 7 och 8 §§ ska sättas närmast

före de nya 8, 10 och 11 §§,

dels att det ska införas tre nya paragrafer 6, 7 och 9 §§, av följande lydelse.
Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Uppgifter

1 §

Valmyndigheten ansvarar för frågor om val och landsomfattande folk-

omröstningar.

2 §

Myndigheten ska

– ansvara centralt för genomförandet av val och folkomröstningar, och
– i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt

lag eller förordning.

Myndigheten ska vidare vara behörig myndighet för kontroll och intygande

av antalet giltiga stödförklaringar som har gjorts av unionsmedborgare från
Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av
den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet. Förordning (2012:74).

Ledning

3 §

Myndigheten leds av en nämnd.

4 §

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra

ledamöter. För andra ledamöter än ordföranden och vice ordföranden ska det
finnas ersättare.

Organisation

5 §

Vid nämnden finns ett kansli och en sekreterare. För sekreteraren ska

det finnas en ersättare. Förordning (2016:102).

SFS 2016:102

Utkom från trycket
den 23 februari 2016
Omtryck

background image

2

SFS 2016:102

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6 §

Nämndens sekreterare ansvarar för kansliet. Förordning (2016:102).

7 §

Skatteverket upplåter lokaler och sköter administrativa och handläg-

gande uppgifter åt Valmyndigheten. Förordning (2016:102).

Anställningar och uppdrag

8 §

Vice ordförande utses av regeringen. Förordning (2016:102).

9 §

Skatteverket uppdrar, i samråd med nämnden, åt någon som är anställd

vid Skatteverket att vara nämndens sekreterare och utser en ersättare för
denne. Förordning (2016:102).

Ärendenas handläggning

10 §

När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamö-

ter i nämnden vara närvarande.

Myndigheten får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till

nämndens sekreterare att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de bör
avgöras av nämnden. Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden. Förordning (2016:102).

Rätt att meddela föreskrifter

11 §

Myndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för

verkställighet av

1. lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med

val och folkomröstningar,

2. folkomröstningslagen (1979:369), och
3. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela landet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)