SFS 2016:103 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

160103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:815) om
provtagning på djur, m.m.;

utfärdad den 11 februari 2016.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2006:815) om provtagning

på djur, m.m. ska införas fem nya paragrafer, 9 a–9 e §§, och närmast före
9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Central databas för hästdjur

9 a §

Jordbruksverket ska upprätta den centrala databas över hästdjur som

anges i artikel 39.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262
av den 17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med
rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identi-
fiering av hästdjur (förordning om pass för hästdjur).

De organ som utfärdar identitetshandlingar eller registrerar tidigare utfär-

dade identitetshandlingar ska lämna de uppgifter som anges i artiklarna 28 e
och 38.1 i kommissionens förordning (EU) 2015/262 till Jordbruksverket.

9 b §

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av per-

sonuppgifter i den centrala databasen.

9 c §

Länsstyrelserna, Livsmedelsverket och behöriga myndigheter i andra

medlemsstater enligt kommissionens förordning (EU) 2015/262 har rätt att
vid direktåtkomst ta del av uppgifter ur den centrala databasen.

Jordbruksverket ska lämna uppgifter ur den centrala databasen om länssty-

relserna begär det för verksamhet som avser offentlig kontroll av att kommis-
sionens förordning (EU) 2015/262 följs.

Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel

38.1.a–f och l i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprungliga
lydelsen, till Livsmedelsverket.

Jordbruksverket ska på begäran lämna sådana uppgifter som anges i artikel

38.1.a, f och m i kommissionens förordning (EU) 2015/262, i den ursprung-
liga lydelsen, till sådana behöriga myndigheter som anges i första stycket.

9 d §

Direktåtkomst till uppgifter i den centrala databasen får endast med-

ges

1. länsstyrelserna,
2. Livsmedelsverket, och
3. sådana behöriga myndigheter som anges i 9 c § första stycket.

SFS 2016:103

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:103

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Direktåtkomst enligt första stycket 1 ska vara förbehållen de personalkate-

gorier som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgif-
terna. Direktåtkomst enligt första stycket 2 får endast avse uppgifter som
anges i 9 c § tredje stycket och ska vara förbehållen de personalkategorier
som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.
Direktåtkomst enligt första stycket 3 får endast avse uppgifter som anges i
9 c § fjärde stycket.

9 e §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om den centrala

hästdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)