SFS 2016:104 Tillkännagivande av ändring i bihang B till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF)

160104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av ändring i bihang B till fördraget om
internationell järnvägstrafik (COTIF);

beslutat den 18 februari 2016.

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i

dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del
trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järn-
vägstrafik föreskrivs bl.a. att originaltexterna av bestämmelserna i bihang A
för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang B för avtal
om internationell transport av gods på järnväg, bihang D för avtal om nytt-
jande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E för avtal om nytt-
jande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik ska gälla som svensk lag.
De franska och engelska originaltexterna och en översättning till svenska
finns intagna som en bilaga till lagen.

Enligt 6 § lagen om internationell järnvägstrafik ska bindande ändringar av

fördragets bihang A, B, D eller E som har beslutats av revisionsutskottet inom
OTIF gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt
fördraget. Enligt 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar ska sådana ändringar i internationella överenskommelser kungö-
ras.

Regeringen tillkännager därför att artikel 6.7 i bihang B till fördraget har

följande lydelse med verkan från och med den 1 maj 2016.

SFS 2016:104

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:104

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

Titre II
Conclusion et
exécution du contrat
de transport

Title II
Conclusion and
Performance of the
Contract of Carriage

Avdelning II
Ingående och
fullgörande av
transportavtalet

Article 6
Contrat de transport

Article 6
Contract of carriage

Artikel 6
Transportavtal

§ 7 En cas d’un trans-
port empruntant le ter-
ritoire douanier de l´U-
nion européenne ou le
territoire, sur lequel est
appliquée la procédure
de transit commun,
chaque envoi doit être
accompagné d’une
lettre de voiture répon-
dant aux exigen-ces de
l’article 7.

§ 7 In the case of carri-
age which takes place
on the customs territory
of the European Union
or the territory on
which the common
transit procedure is
applied, each consign-
ment must be accompa-
nied by a consignment
note satisfying the
requirements of Article
7.

§ 7 Om en transport
passerar genom Euro-
peiska unionens tull-
område, eller det om-
råde på vilket det
gemensamma transite-
ringsförfarandet till-
lämpas, ska varje sänd-
ning åtföljas av en
fraktsedel som upp-
fyller kraven i artikel 7.