SFS 2016:105 Tillkännagivande av ändringar i bihangen D och E till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF)

160105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av ändringar i bihangen D och E till fördraget om
internationell järnvägstrafik (COTIF);

beslutat den 18 februari 2016.

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i

dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del
trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järn-
vägstrafik föreskrivs bl.a. att originaltexterna av bestämmelserna i bihang A
för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang B för avtal
om internationell transport av gods på järnväg, bihang D för avtal om nytt-
jande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E för avtal om nytt-
jande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik ska gälla som svensk lag.
De franska och engelska originaltexterna och en översättning till svenska
finns intagna som en bilaga till lagen.

Enligt 6 § lagen om internationell järnvägstrafik ska bindande ändringar av

bihang A, B, D eller E som har beslutats av revisionsutskottet inom OTIF
gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördra-
get. Enligt 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författ-
ningar ska sådana ändringar i internationella överenskommelser kungöras.

Regeringen tillkännager därför att artikel 2 c i bihang D och artikel 5bis.1

och 5bis.2 i bihang E till fördraget har följande lydelse med verkan från och
med den 1 juli 2015.

SFS 2016:105

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:105

Règles uniformes concernant les contrats d’utilisation de véhicules en
trafic international ferroviaire (CUV, appendice D à la Convention)

Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International
Rail Traffic (CUV, appendix D to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell
järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget)

Règles uniformes concernant le contrat d’utilisation de l’infrastructure
en trafic international ferroviaire (CUI, appendice E à la Convention)

Uniform Rules concerning the Contract of Use of Infrastructure in
International Rail Traffic (CUI, appendix E to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i
internationell järnvägstrafik (CUI, bihang E till fördraget)

Article 2
Définitions

Article 2
Definitions

Artikel 2
Definitioner

c) « détenteur » désigne
la personne ou l’entité
propriétaire du véhicule
ou disposant d'un droit
de disposition sur celui-
ci, qui exploite ledit
véhicule à titre de
moyen de transport;

c) ”keeper” means the
person or entity that,
being the owner of a
vehicle or having the
right to use it, exploits
the vehicle as a means
of transport;

c) innehavare: den som
i egenskap av ägare
eller nyttjanderättsha-
vare använder vagnen
som transportmedel;

Titre II
Contrat d’utilisation

Title II
Contract of Use

Avdelning II
Nyttjandeavtal

Article 5bis
Droit non affecté

Article 5bis
Law remaining
unaffected

Artikel 5bis
Rätt som förblir
opåverkad

§ 1 Les dispositions de
l’article 5 tout comme
celles des articles 6, 7
et 22 n’affectent pas les
obligations que les par-
ties au contrat d’utilisa-
tion de l’infrastructure
sont tenues de remplir
conformément aux lois

§ 1 The provisions of
Article 5 as well as
those of Articles 6, 7
and 22 shall not affect
the obligations which
the parties to the con-
tract of use of infra-
structure have to meet
under the laws and pre-

§ 1 Bestämmelserna i
artikel 5, liksom de i
artikel 6, 7 och 22 ska
inte påverka de skyl-
digheter som parterna
till nyttjandeavtalet har
enligt gällande lagar
och bestämmelser i
den stat där infrastruk-

background image

3

SFS 2016:105

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

et prescriptions en vi-
gueur dans l’Etat dans
lequel se situe l’in-
frastructure, y compris,
le cas échéant, le droit
de l’Union européenne.

scriptions in force in
the State in which the
infrastructure is loca-
ted including, where
appropriate, the law of
the European Union.

turen är belägen, vilket
i tillämpliga fall inklu-
derar unionsrätten.

§ 2 Les dispositions des
articles 8 et 9 n’af-
fectent pas les obliga-
tions que les parties au
contrat d’utilisation de
l’infrastructure sont te-
nues de remplir dans un
Etat membre de l’UE
ou dans un Etat où la
législation de l’Union
européenne s’applique
par suite d’accords in-
ternationaux conclus
avec l’Union euro-
péenne.

§ 2 The provisions of
Articles 8 and 9 shall
not affect the obliga-
tions which the parties
to the contract of use of
infrastructure have to
meet in an EU Member
State or in a State
where legislation of the
European Union app-
lies as a result of inter-
national agreements
with the European
Union.

§ 2 Bestämmelserna i
artikel 8 och 9 ska inte
påverka de skyldigheter
som parterna till nytt-
jandeavtalet har i en
EU-medlemsstat eller i
en stat där unionsrätten
tillämpas som en följd
av ett internationellt av-
tal med den Europe-
iska unionen.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016