SFS 2016:107 Förordning om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

160107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1393) med
instruktion för Skogsstyrelsen;

utfärdad den 18 februari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1393) med instruk-

tion för Skogsstyrelsen

1,

dels att 5 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2, 6, 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

2 §

2

Myndigheten ska

1. utöva tillsyn över att lagstiftning där Skogsstyrelsen har angetts som till-

synsmyndighet följs,

2. ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets sko-

gar sköts i förhållande till 1 §,

3. bedriva rådgivning och information om hur landets skogar bör skötas en-

ligt 1 §,

4. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling,

5. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljö-

kvalitetsmålet Levande skogar,

6. medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och

hushållning med naturresurser, och

7. samordna genomförande, utveckling, uppföljning och rapportering av

det mål för friluftslivspolitiken som riksdagen har fastställt.

Uppgiften i första stycket 7 avser tillgång till natur för friluftsliv på skogs-

mark.

6 §

3

Myndigheten ska i fråga om sitt miljö- och friluftslivsarbete enligt 2 §

första stycket 4, 5 och 7 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med
verket om vilken rapportering som behövs.

8 §

Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till

myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

13 §

Myndigheten får ta ut avgifter för varor och för tjänster som får utföras

enligt 7 och 8 §§.

1 Senaste lydelse av 5 a § 2011:540.

2 Senaste lydelse 2011:90.

3 Senaste lydelse 2011:90.

SFS 2016:107

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:107

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.
Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och

tjänster som avses i första stycket och om grunder för hur avgifterna för så-
dana varor och tjänster ska beräknas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)