SFS 2016:108 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

160108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar;

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1987:667) om ekono-

miska föreningar

2

dels att 7 kap., 10 kap., 12 kap. 27, 28 och 32 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 kap. 32 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 4–6 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1 och

6 §§, 6 kap. 1, 3, 4, 6, 10 och 12–14 §§, 8 kap. 13 och 17 §§, 11 kap. 1, 12, 14
och 15 §§, 12 kap. 4–11, 14, 18, 20–22, 29, 30, 33 och 43 §§, 13 kap. 3 och
6 §§, 15 kap. 4 och 6 §§ och 16 kap. 1 § och rubrikerna närmast före 12 kap.
10 och 14 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya kapitel, 7, 9 och 10 kap., tjugoen nya para-

grafer, 1 kap. 1 a och 8 §§, 3 kap. 1 a, 3 a och 7–10 §§, 4 kap. 4–7 §§, 5 kap. 9
och 10 §§, 6 kap. 6 a §, 11 kap. 2 a och 2 b §§, 12 kap. 3 a och 5 a–5 c §§, och
närmast före 11 kap. 2 a och 2 b §§ och 12 kap. 3 a och 5 a §§ nya rubriker av
följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas eko-

nomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i

1. som konsumenter eller andra förbrukare,
2. som leverantörer,
3. med egen arbetsinsats,
4. genom att använda föreningens tjänster, eller
5. på annat liknande sätt.
Vid bedömningen av om förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda

ska, utöver föreningens egna medlemmar, även medlemmarna i en annan eko-
nomisk förening som är medlem i den förstnämnda föreningen beaktas.

Vidare ska en förening anses som en ekonomisk förening, om

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Senaste lydelse av
7 kap. 7 § 2013:736

10 kap. 6 § 2004:305

7 kap. 12 § 2008:3

12 kap. 27 § 2008:3

7 kap. 14 § 2000:33

12 kap. 28 § 2008:3

7 kap. 17 § 2008:3

12 kap. 32 § 2008:3

10 kap. 2 a § 1997:914

rubriken närmast före 12 kap. 32 § 2008:3.

10 kap. 4 § 1997:914

3 Senaste lydelse 2006:293. Ändringen innebär bl.a. att femte stycket tas bort.

SFS 2016:108

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:108

1. föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intres-

sen genom att verka för att de deltar på det sätt som anges i första stycket i
ekonomisk verksamhet som en eller flera andra föreningar bedriver,

2. föreningens tillgångar till övervägande del består av andelar i den eller

de andra föreningarna, och

3. den eller de andra föreningarna enligt första stycket utgör ekonomiska

föreningar.

En ekonomisk förenings verksamhet får bedrivas
1. i ett dotterföretag till föreningen,
2. i ett av föreningen delägt företag, om även övriga delägare är ekono-

miska föreningar eller motsvarande utländska juridiska personer med hemvist
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3. i ett helägt dotterföretag till ett sådant företag som avses i 2.

1 a §

I stadgarna för en ekonomisk förening får det bestämmas att det i för-

eningen också får finnas medlemmar som inte ska delta i verksamheten på det
sätt som anges i 1 § utan endast bidra till den verksamheten med en medlem-
sinsats (investerande medlemmar).

8 §

En ekonomisk förening får använda elektroniska hjälpmedel för att

skicka kallelser och annan information till en medlem eller någon annan även
när det i lagen anges att skriftlig information ska lämnas på något annat sätt,
om

1. föreningsstämman har beslutat om det,
2. föreningen har tillförlitliga rutiner för att identifiera mottagaren och till-

förlitlig information om hur han eller hon kan nås, och

3. mottagaren efter en förfrågan som har skickats med post har samtyckt till

ett sådant förfarande.

En mottagare ska anses ha samtyckt till förfarandet om han eller hon inte

har motsatt sig användningen av elektroniska hjälpmedel inom den tid som
har angetts i förfrågan enligt första stycket 3. Denna tid ska vara minst två
veckor från det att förfrågan skickades. Av förfrågan ska det framgå att fram-
tida information kan komma att lämnas med det eller de angivna slagen av
elektroniska hjälpmedel, om inte mottagaren uttryckligen motsätter sig detta.

Den som har samtyckt till att information lämnas med elektroniska hjälp-

medel kan när som helst återta sitt samtycke.

2 kap.

1 §

4

En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar som inte är inves-

terande medlemmar.

Medlemmarna ska anta stadgar samt välja styrelse och revisorer.

2 §

5

Föreningens stadgar ska ange

1. föreningens firma,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
3. ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,

4 Senaste lydelse 1993:313.

5 Senaste lydelse 2000:33.

background image

3

SFS 2016:108

4. den insats som varje medlem ska delta med i föreningen, hur insatserna

ska fullgöras samt i vilken utsträckning en medlem får delta i föreningen med
en insats utöver vad han eller hon är skyldig att delta med,

5. för det fall att regelbundna avgifter till föreningen eller avgifter till för-

eningen som är beroende av särskilda beslut om uttaxering ska förekomma,
avgifternas belopp eller de högsta belopp som de får bestämmas till,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer

samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem
ska utses på annat sätt än som anges i denna lag, hur det i så fall ska ske,

7. för det fall att fullmäktige enligt 7 kap. 1 § andra stycket ska finnas,

deras befogenhet, hur de ska utses och tiden för deras uppdrag,

8. inom vilken tid och hur en föreningsstämma ska sammankallas samt hur

andra meddelanden ska förmedlas till medlemmarna eller fullmäktige,

9. vilka ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
10. vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta,
11. grunderna för fördelning av föreningens vinst och hur man ska göra

med föreningens behållna tillgångar när föreningen upplöses, och

12. för det fall att förlagsinsatser som avses i 5 kap. eller insatsemission

som avses i 10 kap. 21 § ska förekomma, vad som ska gälla för dessa.

Första stycket 6 gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt

lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Om föreningen ska ha euro som redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokfö-

ringslagen (1999:1078), ska detta anges i stadgarna. I så fall ska det i stad-
garna också anges att den insats som varje medlem ska delta med i föreningen
ska vara bestämd i euro.

Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgift som avses i första

stycket 4 om insatsbelopp anstå till den första ordinarie föreningsstämman
efter det att beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan.

3 kap.

1 a §

I ett beslut om att anta någon som investerande medlem ska det anges

att medlemmen är en investerande medlem.

En investerande medlem kan efter en ny ansökan antas som en sådan med-

lem som avses i 1 kap. 1 § första stycket.

3 a §

Den del av en medlems andelsrätt som avser insatser som har tillgo-

doförts medlemmen genom en insatsemission eller insatser utöver vad med-
lemmen är skyldig att delta med får överlåtas utan samband med överlåtelse
av medlemmens hela andel i föreningen. Rätten till insatser som har tillgo-
doförts medlemmen genom en insatsemission får överlåtas endast till en
annan medlem.

Rätten till överlåtelse får begränsas i stadgarna. I stadgarna får det också

bestämmas att sådana överlåtelser endast får ske på visst angivet sätt.

Om inte annat har bestämts i stadgarna, får överlåtelsen rättsverkan mot

föreningen när styrelsen har underrättats om överlåtelsen.

4 §

6

En medlem har rätt att säga upp sig för utträde ur föreningen. I stad-

garna får det bestämmas att en uppsägning ska göras skriftligen och att upp-

6 Senaste lydelse 2008:3.

background image

4

SFS 2016:108

sägningshandlingen ska vara försedd med medlemmens bevittnade namnun-
derskrift.

I stadgarna får det även bestämmas att uppsägning inte får göras förrän

efter viss tid, högst två år, från inträdet. Tiden får utsträckas till högst fem år
om Bolagsverket medger det. Bestämmelser i stadgarna om att uppsägning får
göras först efter en viss tid gäller inte i fall som avses i 7 kap. 48 § och 12 kap.
20 §.

En medlem får uteslutas ur föreningen på sådan grund som anges i stad-

garna. Föreningsstämman ska besluta om uteslutningen, om inte något annat
har bestämts i stadgarna.

5 §

7

Avgång ur föreningen sker, utom i fall som avses i 7 kap. 48 § och

12 kap. 20 §, vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter en månad
eller den längre tid, högst sex månader, som har bestämts i stadgarna, sedan
medlemmen har sagt upp sig för utträde eller uteslutits eller någon annan
omständighet som orsakat avgången har inträffat.

En medlem som har uteslutits ur föreningen förlorar genast sin rätt att delta

i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

6 §

8

Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till

ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma
medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om
1. varje medlems namn och postadress samt, i förekommande fall, att med-

lemmen är en investerande medlem,

2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen,
3. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen,
4. det sammanlagda beloppet inbetalda eller genom insatsemission tillgo-

doförda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen, och

5. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räken-

skapsår balansräkningen avser har återbetalats eller högst ska återbetalas
enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsy-

stem. Den kan också föras med automatiserad behandling eller på annat lik-
nande sätt.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en

som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling,
ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del
av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen.

7 §

Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen, ska uppgifter enligt 6 § andra

stycket 1–3 utan dröjsmål antecknas i medlemsförteckningen.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett förhål-

lande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen
utan dröjsmål antecknas i förteckningen. Vid en medlems avgång ska också
tidpunkten för avgången antecknas.

7 Senaste lydelse 2008:3.

8 Senaste lydelse 1997:914.

background image

5

SFS 2016:108

8 §

Medlemsförteckningen ska bevaras så länge föreningen består och

under minst sju år efter föreningens upplösning.

Om medlemsförteckningen förs i vanlig läsbar form, ska den bevaras i

ursprunglig form. Övergår föreningen till att föra förteckningen med hjälp av
automatiserad behandling, ska den gamla förteckningen bevaras under minst
sju år därefter.

Om medlemsförteckningen förs med automatiserad behandling, ska upp-

gifter som har tagits bort ur förteckningen bevaras i minst sju år. Uppgifterna
får bevaras i vanlig läsbar form eller i annan form som kan läsas, avlyssnas
eller på annat sätt uppfattas enbart med ett tekniskt hjälpmedel.

9 §

I fråga om behandling av personuppgifter i en medlemsförteckning

finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204). Föreningen är person-
uppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förandet av med-
lemsförteckningen innebär.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse och skadestånd ska till-

lämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter i en medlems-
förteckning och vid annan behandling av personuppgifter enligt denna lag.

10 §

Varje medlem har rätt att på begäran och utan kostnad få en skriftlig

uppgift av föreningen om sitt medlemskap och om de medlemsinsatser som
han eller hon har betalat in eller tillgodoförts genom insatsemission.

4 kap.

1 §

9

En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut

sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser.
Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhål-
lande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräk-
ning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens
eget kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapital-
andelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna. I en kre-
ditmarknadsförening får utbetalningar av insatsbelopp dock göras tidigast sex
månader efter medlemmens avgång och verkställas bara en gång per kvartal
och efter Finansinspektionens tillstånd. Ett insatsbelopp i ett institut för elek-
troniska pengar får betalas ut bara när det kan ske med hänsyn till bestämmel-
serna i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Den som har avgått har vidare rätt att i samma ordning som övriga med-

lemmar få ut vad som avser honom eller henne av beslutad vinstutdelning.

Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller medde-

las inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, ska rätten för
den som har avgått att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för
reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

En medlems rätt enligt första–tredje styckena får begränsas i stadgarna.

Detta gäller dock inte i sådana fall som avses i 7 kap. 48 § eller 12 kap. 20 §.

I fall som avses i första stycket fjärde meningen ska Finansinspektionen ge

tillstånd till utbetalning, om inte kreditmarknadsföreningens förmåga att full-
göra sina förpliktelser äventyras.

9 Senaste lydelse 2015:815.

background image

6

SFS 2016:108

4 §

Om föreningsstämman har beslutat om minskning av medlemsinsatser-

nas belopp, ska 3 § tillämpas också vid återbetalning av den del av tidigare
inbetald medlemsinsats som medlemmen inte längre är skyldig att delta med.
Vid återbetalning av detta slag krävs dock inte någon uppsägning.

I 7 kap. 51 § anges när ett beslut om minskning av medlemsinsatsernas

belopp tidigast får verkställas.

5 §

Belopp som en medlem vid avgång ur föreningen inte får tillbaka av

sina medlemsinsatser enligt 1 § ska avsättas till reservfonden.

6 §

Om en återbetalning som avses i 1, 3 eller 4 § har gjorts i strid med

bestämmelserna om sådan betalning i detta kapitel eller 7 kap. 51 §, ska mot-
tagaren återbära vad han eller hon har tagit emot.

På värdet av den egendom som ska återbäras ska mottagaren betala ränta

enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att återbetalningen gjordes till dess
att ränta ska betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § den lagen.

7 §

Om det uppkommer någon brist vid återbäring enligt 6 §, är de personer

som har medverkat till föreningens beslut om återbetalning ansvariga för
denna. Detsamma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet
eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har
legat till grund för beslutet om återbetalning.

För ansvar enligt första stycket förutsätts, i fråga om styrelseledamöter,

verkställande direktör, revisor och särskild granskare, uppsåt eller oaktsamhet
och, i fråga om medlemmar och andra, uppsåt eller grov oaktsamhet.

Vid tillämpningen av första och andra styckena gäller 13 kap. 4 §.

5 kap.

1 §

10

En ekonomisk förening kan i stadgarna föreskriva att, utöver det som

följer av 2 kap. 2 § första stycket 4, kapital får tillskjutas genom särskilda
insatser (förlagsinsatser) och att sådana insatser får tillskjutas även av andra
än medlemmar.

6 §

Styrelsen ska föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. Förteck-

ningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra upplys-
ningar om vilka förlagsinsatser som finns i föreningen.

Förteckningen över förlagsinsatser ska innehålla uppgift om
1. storleken på varje insats,
2. tidpunkten för varje insats, och
3. den rätt till utdelning som insatsen medför.
I fråga om förteckningen över förlagsinsatser gäller i övrigt följande

bestämmelser i 3 kap.:

– 6 § tredje stycket om förteckningens form,
– 6 § fjärde stycket om förteckningens offentlighet,
– 8 § om arkivering av förteckningen, och
– 9 § om personuppgiftsansvar m.m.

10 Senaste lydelse 1997:914. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

7

SFS 2016:108

9 §

Belopp som en innehavare av förlagsandelar inte får ut vid inlösen av en

förlagsinsats ska avsättas till reservfonden.

10 §

Bestämmelserna om återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar i

4 kap. 6 och 7 §§ tillämpas också vid inlösen av förlagsinsatser, om inlösen
har skett i strid med bestämmelserna i detta kapitel.

6 kap.

1 §

11

En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter.

Styrelsen väljs av föreningsstämman, om det inte har bestämts i stadgarna

att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt. Styrelsen eller en
styrelseledamot får inte ges rätt att utse styrelseledamöter.

En styrelseledamots uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Upp-

dragstiden får inte omfatta mer än fyra räkenskapsår och ska bestämmas så att
uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma där styrelseval
förrättas.

Det som sägs i denna lag om styrelseledamöter ska i tillämpliga delar gälla

även suppleanter.

Bestämmelser om arbetstagarrepresentanter finns i lagen (1987:1245) om

styrelserepresentation för de privatanställda och i lagen (2008:9) om arbetsta-
gares medverkan vid gränsöverskridande fusioner.

3 §

12

Styrelsen får utse en verkställande direktör att fullgöra de uppgifter

som anges i 6 a §.

Det som sägs i denna lag om verkställande direktör ska i tillämpliga delar

gälla även en suppleant för honom eller henne (vice verkställande direktör).

4 §

13

Den verkställande direktören och minst hälften av styrelseledamöterna

ska vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om det
finns särskilda skäl, får Bolagsverket i ett enskilt fall besluta om undantag
från bosättningskravet. Den som är underårig eller i konkurs eller har förval-
tare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara styrelseledamot eller verk-
ställande direktör. Att detsamma gäller den som har näringsförbud följer av
11 § lagen (2014:836) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna ska vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna

tillåter något annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller,
om en juridisk person är medlem, den som är ledamot av styrelsen för den
juridiska personen eller delägare i denna får dock vara styrelseledamot utan
att vara medlem i föreningen, även om stadgarna saknar en bestämmelse om
det.

Andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt

lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda eller lagen
(2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner.

En juridisk person får inte vara styrelseledamot.

11 Senaste lydelse 2008:15.

12 Senaste lydelse 2014:541. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

13 Senaste lydelse 2014:840.

background image

8

SFS 2016:108

6 §

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av för-

eningens angelägenheter.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma föreningens och, om föreningen är

moderförening i en koncern, koncernens ekonomiska situation.

Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att bokfö-

ringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Om vissa uppgifter delegeras till en eller flera av styrelsens ledamöter eller

till andra, ska styrelsen handla med omsorg och fortlöpande kontrollera om
delegationen kan upprätthållas.

6 a §

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande

vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av föreningens
verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut
inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet. I
sådana fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för

att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

10 §

En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan honom eller henne och föreningen,
2. avtal mellan föreningen och tredje man, om styrelseledamoten har ett

väsentligt intresse i frågan som kan strida mot föreningens, eller

3. avtal mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten

ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.

Första stycket 3 gäller inte om föreningens motpart är ett företag i samma

koncern eller företagsgrupp av motsvarande slag.

Med avtal som avses i första stycket jämställs rättegång eller annan talan.
Det som sägs i första stycket om en styrelseledamot gäller också den verk-

ställande direktören.

12 §

Den verkställande direktören får alltid företräda föreningen och teckna

dess firma när det gäller uppgifter som han eller hon ska sköta enligt 6 a §.

13 §

Styrelsen eller någon annan ställföreträdare för föreningen får inte

företa en rättshandling eller någon annan åtgärd som är ägnad att ge en otill-
börlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller
någon annan medlem.

En ställföreträdare för föreningen får inte heller följa en anvisning av för-

eningsstämman eller något annat föreningsorgan, om anvisningen inte gäller
därför att den strider mot denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller
stadgarna.

14 §

Om styrelsen eller en särskild firmatecknare har företagit en rättshand-

ling för föreningen och då har handlat i strid med bestämmelserna i denna lag
om föreningsorganens behörighet, gäller rättshandlingen inte mot föreningen.
Detsamma är fallet om en verkställande direktör när en rättshandling företogs

background image

9

SFS 2016:108

överskred sin behörighet enligt 6 a § och föreningen visar att motparten insåg
eller borde ha insett behörighetsöverskridandet.

En rättshandling gäller inte heller mot föreningen om styrelsen, den verk-

ställande direktören eller en särskild firmatecknare har överskridit sin befo-
genhet och föreningen visar att motparten insåg eller borde ha insett befogen-
hetsöverskridandet. Detta gäller dock inte när styrelsen eller den verkstäl-
lande direktören har överträtt en bestämmelse om föremålet för föreningens
verksamhet eller andra bestämmelser som har meddelats i stadgarna eller av
ett annat föreningsorgan.

7 kap. Föreningsstämma

Utövande av medlemmarnas beslutanderätt i föreningen

1 §

Föreningsmedlemmarna utövar sin rätt att besluta i föreningens ange-

lägenheter vid föreningsstämman.

I föreningens stadgar får det bestämmas att medlemmarnas beslutanderätt i

alla eller vissa angelägenheter ska utövas av särskilt utsedda representanter
(fullmäktige). Bestämmelser om fullmäktige finns i 40–42 §§.

Rätt att delta vid föreningsstämman

2 §

En medlem har rätt att närvara, yttra sig och rösta vid föreningsstäm-

man, om inte något annat anges i denna lag.

I stadgarna får det bestämmas att en medlem som har sagt upp sig för

utträde ur föreningen inte har rätt att delta i föreningsstämman.

Av 3 kap. 5 § framgår att en medlem som har uteslutits ur föreningen

genast förlorar sin rätt enligt första stycket.

Medlems rösträtt

3 §

Varje medlem har en röst, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

I stadgarna får det bestämmas att en medlem får utöva sin rösträtt bara om

vissa angivna villkor är uppfyllda.

Om investerande medlemmar deltar i en omröstning och de förfogar över

mer än en tredjedel av det sammanlagda antalet röster som avges vid omröst-
ningen, ska värdet av deras röster sättas ner så att det sammanlagt uppgår till
hälften av det sammanlagda antalet övriga avgivna röster. Om omröstningen
gäller ett beslut som kräver stöd av en viss andel av de röstande, ska resultatet
av omröstningen räknas om på motsvarande sätt.

Ombud vid föreningsstämman

4 §

En medlem som inte är personligen närvarande vid föreningsstämman

får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas
av fler än ett ombud. Rätten att anlita ombud får begränsas i stadgarna. En
medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem
eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud.

Ombudet ska ha en skriftlig, daterad och av medlemmen undertecknad full-

makt. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

background image

10

SFS 2016:108

5 §

Ett ombud får företräda högst tre medlemmar, om inte något annat har

bestämts i stadgarna.

Poströstning

6 §

I stadgarna får det bestämmas att medlemmarna före föreningsstämman

ska kunna utöva sin rösträtt per post eller att styrelsen inför en förenings-
stämma får besluta att medlemmarna ska kunna göra det.

Om medlemmarna ska kunna utöva rösträtt vid föreningsstämman genom

poströstning, ska det av kallelsen framgå hur de ska gå till väga. Det huvud-
sakliga innehållet i varje framlagt förslag ska anges i kallelsen, om förslaget
inte rör en fråga av mindre betydelse för föreningen. Till kallelsen ska det
bifogas ett formulär för poströstning som, med hänvisning till de framlagda
förslagen, ska innehålla två likvärdigt presenterade svarsalternativ med rubri-
kerna Ja och Nej.

Biträde vid föreningsstämman

7 §

En medlem eller ett ombud får ha med sig högst ett biträde vid fören-

ingsstämman. Biträdet får yttra sig vid föreningsstämman.

Utomståendes närvaro vid föreningsstämman

8 §

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att

närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett
sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade som
är närvarande vid föreningsstämman.

I stadgarna får det bestämmas att den som inte är medlem ska ha rätt att

närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman även
om något beslut som anges i första stycket inte fattas.

Ordinarie föreningsstämma

9 §

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska medlem-

marna hålla en ordinarie föreningsstämma där styrelsen ska lägga fram årsre-
dovisningen och revisionsberättelsen samt, i en moderförening som är skyldig
att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncernrevi-
sionsberättelsen (årsstämma).

10 §

Vid årsstämman ska beslut fattas

1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i en

moderförening som är skyldig att upprätta koncernredovisning, koncernresul-
taträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet gentemot föreningen för styrelseledamöterna och den

verkställande direktören, och

4. i andra ärenden som föreningsstämman ska behandla enligt denna lag

eller stadgarna.

background image

11

SFS 2016:108

Extra föreningsstämma

11 §

Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla föreningsstämma före

nästa ordinarie föreningsstämma, ska den kalla till extra föreningsstämma.

Styrelsen ska även kalla till extra föreningsstämma om en revisor i fören-

ingen eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade, eller det mindre antal
som kan vara bestämt i stadgarna, skriftligen begär att en sådan stämma sam-
mankallas för att behandla ett angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas inom två
veckor från den dag då en sådan begäran kom in till föreningen.

Fortsatt föreningsstämma

12 §

Vid en föreningsstämma får det beslutas att en fortsatt förenings-

stämma ska hållas en senare dag.

Ett beslut i en fråga som avses i 10 § 1–3 ska skjutas upp till en fortsatt för-

eningsstämma om föreningsstämman beslutar om det eller om minst en tion-
del av samtliga röstberättigade begär det. En sådan föreningsstämma ska hål-
las minst fyra veckor och högst åtta veckor därefter. Beslutet får inte skjutas
upp ytterligare.

Ort för föreningsstämman

13 §

Föreningsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. I

stadgarna får det dock bestämmas att stämman ska eller kan hållas

1. på en annan angiven ort i Sverige, eller
2. på en annan av styrelsen anvisad ort inom föreningens geografiska verk-

samhetsområde i Sverige.

Om extraordinära omständigheter kräver det, får föreningsstämman hållas

på någon annan ort än som anges i första stycket.

Rätt att få ärenden behandlade vid föreningsstämman

14 §

En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma

om han eller hon skriftligen begär det hos styrelsen i sådan tid att ärendet kan
tas upp i kallelsen till stämman eller, om stadgarna innehåller bestämmelser
om saken, om han eller hon begär det på det sätt och inom den tid som har
bestämts i stadgarna.

En medlem som har uteslutits ur föreningen har inte rätt att få ett ärende

behandlat vid stämman även om han eller hon ännu inte har avgått ur före-
ningen.

Sammankallande av föreningsstämma

15 §

Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Om en föreningsstämma som ska hållas enligt denna lag, stadgarna eller ett

stämmobeslut inte sammankallas på föreskrivet sätt, ska Bolagsverket efter
ansökan genast kalla till föreningsstämma i enlighet med 16–21 §§. Om kal-
lelse inte kan ske på det sätt som anges i 20 §, får Bolagsverket kalla till för-
eningsstämma på något annat lämpligt sätt. En ansökan får göras av en styrel-
seledamot, den verkställande direktören, en revisor eller en röstberättigad.
Föreningen ska ersätta kostnaderna för kallelsen.

background image

12

SFS 2016:108

Tid för kallelse

Ordinarie föreningsstämma

16 §

Kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex

veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman.

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en ordinarie föreningsstämma

får utfärdas senare än vad som anges i första stycket, dock senast två veckor
före föreningsstämman.

Extra föreningsstämma

17 §

Kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor

och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse till en extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor

före föreningsstämman om stämman ska behandla

1. en fråga om ändring av stadgarna,
2. en fråga om likvidation, eller
3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom

fusion.

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en sådan föreningsstämma

som avses i andra stycket får utfärdas senare än vad som anges där, dock
senast två veckor före föreningsstämman.

Fortsatt föreningsstämma

18 §

Om en fortsatt föreningsstämma ska hållas fyra veckor eller senare

räknat från och med föreningsstämmans första dag, ska det utfärdas en sär-
skild kallelse till den fortsatta föreningsstämman. I så fall ska 17 § om tid för
kallelse till en extra föreningsstämma tillämpas.

Kallelse när beslut ska fattas vid två föreningsstämmor

19 §

Om det enligt lag eller föreningens stadgar krävs att ett beslut fattas vid

två föreningsstämmor för att bli giltigt, får kallelse till den andra stämman
inte utfärdas innan den första stämman har hållits. I kallelsen till den andra
stämman ska styrelsen ange det beslut som den första stämman har fattat.

Kallelsesätt

20 §

Medlemmarna ska kallas till föreningsstämman på det sätt som har

bestämts i stadgarna. Kallelse ska även skickas med post till varje medlem
vars postadress är känd för föreningen, om

1. ordinarie föreningsstämma ska hållas på en annan tid än som har

bestämts i stadgarna,

2. stämman ska behandla en fråga om en ändring av stadgarna som innebär
a) att en medlems förpliktelse att betala insatser eller avgifter till fören-

ingen ökas,

b) att en medlems rätt till föreningens vinst inskränks,
c) att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplös-

ning inskränks,

background image

13

SFS 2016:108

d) att en medlems rätt att få ut belopp enligt 4 kap. 1, 3 eller 4 § inskränks

och denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen
när frågan avgjordes, eller

e) att en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring ska

gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes,
eller

3. stämman ska ta ställning till om föreningen ska gå i likvidation eller gå

upp i en annan juridisk person genom fusion.

I 1 kap. 8 § anges när kallelse får ske med elektroniska hjälpmedel.

Kallelsens innehåll

21 §

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för föreningsstämman.

I kallelsen ska de ärenden som ska behandlas på föreningsstämman tydligt
anges.

Om ett ärende avser ändring av stadgarna, ska det huvudsakliga innehållet i

förslaget till ändringen anges i kallelsen.

I 6 § finns bestämmelser om kallelsens innehåll när medlemmarna ska

kunna utöva rösträtt vid föreningsstämman genom poströstning.

Tillhandahållande av handlingar inför föreningsstämman

22 §

Styrelsen ska hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse

eller kopior av dessa handlingar tillgängliga för medlemmar och innehavare
av förlagsandelar under minst två veckor närmast före årsstämman. Handling-
arna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där styrelsen har sitt
säte.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas

med post till de medlemmar och innehavare av förlagsandelar som begär det
och uppger sin adress. I 1 kap. 8 § anges när handlingar får skickas med elek-
troniska hjälpmedel.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.

23 §

Om föreningsstämman ska ta ställning till ett förslag om ändring av

stadgarna, ska det fullständiga förslaget hållas tillgängligt hos föreningen för
medlemmarna från tidpunkten för kallelsen fram till föreningsstämman.

En kopia av förslaget ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas

med post till de medlemmar som begär det och uppger sin adress. I 1 kap. 8 §
anges när handlingar får skickas med elektroniska hjälpmedel.

Fel i kallelse m.m.

24 §

Om en bestämmelse i denna lag eller stadgarna som rör kallelse till för-

eningsstämma eller tillhandahållande av handlingar inte har följts i något
ärende, får föreningsstämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla
medlemmar som berörs av felet. Föreningsstämman får dock även utan sådant
samtycke avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet
enligt lag eller stadgarna ska tas upp vid föreningsstämman eller omedelbart
föranleds av ett annat ärende som ska avgöras. Den får också besluta att en
extra föreningsstämma ska sammankallas för att behandla ärendet.

background image

14

SFS 2016:108

Föreningsstämmans öppnande

25 §

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som

styrelsen har utsett. Om det i stadgarna har bestämts vem som ska öppna för-
eningsstämman eller vara dess ordförande, öppnas dock föreningsstämman av
honom eller henne.

Röstlängd

26 §

Om det behövs, ska det vid föreningsstämman upprättas en förteckning

över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd). En medlem
som har poströstat ska anses som närvarande. Om medlemmarna har olika
antal röster, ska uppgift om antalet röster lämnas i röstlängden.

Röstlängden ska upprättas av föreningsstämmans ordförande, om han eller

hon har valts av föreningsstämman utan omröstning. I annat fall ska röstläng-
den upprättas av den som har öppnat föreningsstämman. Röstlängden ska
godkännas av föreningsstämman. Den gäller till dess att föreningsstämman
har beslutat att ändra den.

Om föreningsstämman skjuts upp till en senare dag än närmast följande

vardag, ska en ny röstlängd upprättas om det behövs.

Hur föreningsstämmans ordförande utses

27 §

Ordförande vid föreningsstämman ska utses av föreningsstämman, om

inte något annat har bestämts i stadgarna.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt

Vilka upplysningar som ska lämnas

28 §

Om någon medlem begär det och styrelsen anser att det kan ske utan

väsentlig skada för föreningen, ska styrelsen och den verkställande direktören
vid föreningsstämman lämna upplysningar om

1. förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på stäm-

man, och

2. förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens ekono-

miska situation.

I en förening som ingår i en koncern avser upplysningsplikten även fören-

ingens förhållande till andra koncernföretag. Om föreningen är moderfören-
ing, avser upplysningsplikten också koncernredovisningen och sådana förhål-
landen i fråga om dotterföretag som avses i första stycket.

29 §

Om en upplysning som har begärts enligt 28 § kan lämnas endast med

stöd av uppgifter som inte är tillgängliga vid föreningsstämman, ska upplys-
ningen inom två veckor efter stämman hållas tillgänglig i skriftlig form hos
föreningen för medlemmarna och skickas till varje medlem som har begärt
upplysningen.

background image

15

SFS 2016:108

Upplysningar som kan medföra väsentlig skada för föreningen

30 §

Om styrelsen bedömer att en upplysning som har begärts enligt 28 §

inte kan lämnas till medlemmarna utan väsentlig skada för föreningen, ska
den medlem som har begärt upplysningen omedelbart underrättas om det.

Styrelsen ska lämna upplysningen till föreningens revisor, om medlemmen

begär det inom två veckor från underrättelsen enligt första stycket. Upplys-
ningen ska lämnas till revisorn inom två veckor efter medlemmens begäran
om det.

31 §

Om den begärda upplysningen har lämnats till föreningens revisor, ska

han eller hon inom två veckor därefter avge ett skriftligt yttrande till styrelsen.
Av yttrandet ska det framgå om den begärda upplysningen enligt revisorns
mening borde ha lett till någon ändring i revisionsberättelsen eller, i förekom-
mande fall, koncernrevisionsberättelsen eller på annat sätt ger anledning till
erinran. Om så är fallet, ska ändringen eller erinran anges i yttrandet.

Styrelsen ska hålla revisorns yttrande tillgängligt hos föreningen för med-

lemmarna och skicka en kopia av det till varje medlem som har begärt upplys-
ningen.

Majoritetskrav

32 §

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än

hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordfö-
randen biträder.

Första stycket gäller inte om något annat följer av denna lag eller har

bestämts i stadgarna. I fall som avses i 34 och 35 §§ i detta kapitel, 11 kap.
1 § och 12 kap. 9 § får det dock i stadgarna endast tas in längre gående villkor
än som anges i nämnda bestämmelser.

33 §

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal

avgörs valet genom lottning, om inte föreningsstämman före valet har beslutat
något annat.

Första stycket gäller inte om något annat har bestämts i stadgarna.

34 §

Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman. Det är

giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande, om inte
något annat följer av 35 §. Av 32 § framgår att det i stadgarna får tas in längre
gående villkor för att beslutet ska vara giltigt.

35 §

Ett beslut om en ändring av stadgarna som innebär att en medlems för-

pliktelse att delta med insatser eller betala avgifter till föreningen ökas eller
att medlemmens rätt till årsvinst inskränks är giltigt om beslutet på förenings-
stämman har biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt endast om det har biträtts av

samtliga röstande på föreningsstämman, om beslutet innebär att

1. en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning

inskränks,

2. en medlems rätt att få ut insats enligt 4 kap. 1, 3 eller 4 § inskränks och

denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när
frågan avgjordes, eller

background image

16

SFS 2016:108

3. en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring ska

gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes.

Av 32 § framgår att det i stadgarna får tas in längre gående villkor för att

beslutet ska vara giltigt.

Jäv

36 §

En medlem får inte själv eller genom ombud rösta i fråga om

1. talan mot medlemmen,
2. medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan förplik-

telse gentemot föreningen, eller

3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 och som gäller någon annan, om

medlemmen i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot förening-
ens.

Bestämmelserna i första stycket om medlem tillämpas också på ombud för

medlem.

Generell inskränkning i föreningsstämmans beslutanderätt

37 §

Föreningsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge en otill-

börlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller
någon annan medlem.

Stämmoprotokoll

38 §

Ordföranden ska se till att det förs protokoll vid föreningsstämman.

I protokollet ska det antecknas vilka beslut som föreningsstämman har fat-

tat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det antecknas i protokol-
let hur omröstningen har utfallit. Har en röstlängd upprättats, ska denna tas in
i eller läggas som en bilaga till protokollet.

Protokollet ska undertecknas av ordföranden och minst en justeringsman

som utses av föreningsstämman.

39 §

Senast tre veckor efter stämman ska protokollet hållas tillgängligt hos

föreningen för medlemmarna och innehavarna av förlagsandelar.

Protokollet ska förvaras på ett betryggande sätt.

Fullmäktige

40 §

Det som sägs i denna lag om föreningsstämma gäller, om inte något

annat anges, även ett möte där medlemmarnas beslutanderätt utövas av full-
mäktige (fullmäktigemöte).

Om medlemmarnas rätt utövas av fullmäktige, gäller det som tidigare i

detta kapitel sägs om föreningsmedlemmar i fråga om fullmäktige. En full-
mäktig får dock inte delta i ett fullmäktigemöte genom ombud. Han eller hon
får inte heller anlita biträde vid ett sådant möte, om inte något annat har
bestämts i stadgarna eller beslutas vid mötet.

Vid ett fullmäktigemöte ska ett beslut enligt 8 § om rätt för den som inte är

fullmäktig att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna fattas med till-
lämpning av 32 § första stycket.

background image

17

SFS 2016:108

41 §

En fullmäktig får inte väljas för längre tid än tre år. Till fullmäktig får

utses endast den som är medlem i föreningen eller den som utan att vara med-
lem enligt 6 kap. 4 § andra stycket ändå kan väljas till styrelseledamot.

42 §

Även om fullmäktige har utsetts, har föreningsmedlemmarna sådan

rätt som avses i 14 §, 22 § första och andra styckena och 39 § första stycket.

I fråga om beslut av fullmäktige i ämnen som avses i 35 § eller i 12 kap.

20 § ska medlemmarna underrättas på det sätt som har bestämts i stadgarna.

Talan mot föreningsstämmobeslut

43 §

Om ett beslut av föreningsstämman inte har kommit till i behörig ord-

ning eller på annat sätt strider mot denna lag, tillämplig lag om årsredovisning
eller stadgarna, får en föreningsmedlem, en innehavare av förlagsandelar, sty-
relsen, en styrelseledamot eller den verkställande direktören föra talan mot
föreningen vid allmän domstol om att beslutet ska upphävas eller ändras.

44 §

En talan enligt 43 § ska väckas inom tre månader från dagen för beslu-

tet. Om talan inte väcks inom denna tid, är rätten att föra talan förlorad.

Talan får väckas senare än vad som sägs i första stycket, när
1. beslutet är sådant att det inte kan fattas ens med alla medlemmarnas sam-

tycke,

2. samtycke till beslutet krävs av alla eller vissa medlemmar och något

sådant samtycke inte har getts, eller

3. kallelse till föreningsstämman inte har skett eller de bestämmelser om

kallelse som gäller för föreningen i väsentliga delar inte har följts.

I fråga om ett beslut att godkänna en fusionsplan som avser en gränsöver-

skridande fusion gäller, utöver det som sägs i första stycket, att talan inte får
väckas efter det att Bolagsverket eller allmän domstol genom ett beslut som
har fått laga kraft har lämnat tillstånd till verkställande av fusionsplanen
enligt 12 kap. 15 eller 16 §. Andra stycket ska inte tillämpas i fråga om en så-
dan fusion.

45 §

Om föreningsstämmans beslut upphävs eller ändras genom dom, gäller

domen även för de medlemmar och innehavare av förlagsandelar som inte har
fört talan.

Domstolen får ändra föreningsstämmans beslut endast om det kan faststäl-

las vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.

Styrelsens talan mot föreningen

46 §

Om styrelsen vill väcka talan mot föreningen, ska styrelsen samman-

kalla en föreningsstämma för val av ställföreträdare som ska föra föreningens
talan i tvisten. Stämningen ska delges den valda ställföreträdaren.

Skiljeförfarande

47 §

En bestämmelse i stadgarna om att en tvist mellan föreningen och sty-

relsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en likvidator, en
medlem, en innehavare av förlagsandelar eller en röstberättigad som inte är

background image

18

SFS 2016:108

medlem ska avgöras av en eller flera skiljemän har samma verkan som ett
skiljeavtal.

Om styrelsen begär skiljeförfarande mot föreningen, ska 46 § tillämpas. Är

det fråga om en talan av styrelsen mot föreningsstämmans beslut är rätten till
talan inte förlorad enligt 44 §, om styrelsen inom den tid som anges där har
kallat till föreningsstämma enligt 46 §.

Verkan av beslut om stadgeändring mot en medlem som inte har
samtyckt till ändringen

48 §

Ett beslut om ändring av stadgarna får inte tillämpas mot en medlem

som inte har samtyckt till ändringen, om

1. beslutet innebär
a) att medlemmens rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplös-

ning inskränks,

b) att medlemmens rätt att få ut insats enligt 4 kap. 1, 3 eller 4 § inskränks,
c) att medlemmens rätt att gå ur föreningen försämras,
d) att medlemmens förpliktelse att delta med insatser eller betala avgifter

till föreningen ökas, eller

e) att medlemmens rätt till årsvinst inskränks, och
2. medlemmen säger upp sig för utträde inom en månad från det att beslutet

fattades eller, om beslutet fattades av fullmäktige, från det att medlemmen
underrättades om beslutet.

I ett sådant fall som avses i första stycket får medlemmen, oavsett vad som

är bestämt i stadgarna, gå ur föreningen vid det räkenskapsårsskifte som infal-
ler närmast efter en månad efter uppsägningen. Vid utträdet har medlemmen
de rättigheter som avgående medlemmar har enligt 4 kap. 1 § första och andra
styckena.

Regeringens tillstånd till ändring av stadgarna

49 §

Om det i stadgarna på grund av lag eller annan författning eller efter

regeringens medgivande har tagits in en bestämmelse enligt vilken en annan
bestämmelse i stadgarna inte får ändras utan att regeringen har lämnat till-
stånd till det, får inte heller den förstnämnda bestämmelsen ändras utan reger-
ingens tillstånd.

Anmälan och verkställighet av beslut om ändring av stadgarna

50 §

Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering

i föreningsregistret och får inte verkställas förrän det har registrerats.

Verkställighet av beslut om stadgeändring som innebär lindrad
insatsskyldighet

51 §

Ett beslut som innebär att medlemsinsatsernas belopp minskas eller att

medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna lindras på något annat sätt
får inte verkställas förrän ett år efter registreringen.

background image

19

SFS 2016:108

Byte av redovisningsvaluta

52 §

Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i stadgarna

som avses i 2 kap. 2 § tredje stycket får verkan från och med det räkenskapsår
som börjar efter det att beslutet om ändring av stadgarna har registrerats.

Styrelsen ska senast till den första ordinarie föreningsstämman efter det att

beslutet fick verkan lägga fram förslag om nödvändiga följdändringar av stad-
garna när det gäller den insats som varje medlem ska delta med i föreningen.

8 kap.

13 §

14

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse

till föreningsstämman. Berättelsen ska överlämnas till föreningens styrelse
senast tre veckor före årsstämman. Revisorerna ska inom samma tid till sty-
relsen återlämna de redovisningshandlingar som har överlämnats till dem.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovis-

ningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovis-
ning. I uttalandet ska det särskilt anges om årsredovisningen ger en rättvi-
sande bild av föreningens resultat och ställning och om förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Innehåller inte årsredovis-
ningen sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag om
årsredovisning, ska revisorerna ange detta och lämna behövliga upplysningar
i sin berättelse, om det kan ske.

Har revisorerna vid sin granskning funnit att någon åtgärd eller försum-

melse som kan leda till ersättningsskyldighet ligger en styrelseledamot eller
den verkställande direktören till last eller att en styrelseledamot eller den
verkställande direktören på något annat sätt har handlat i strid med denna lag,
tillämplig lag om årsredovisning eller stadgarna, ska det anmärkas i berättel-
sen. Revisionsberättelsen ska även innehålla ett uttalande i frågan om an-
svarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. I revi-
sionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorerna har funnit att före-
ningen inte har fullgjort sin skyldighet att föra medlemsförteckning enligt
3 kap. och förteckning över innehavare av förlagsandelar enligt 5 kap. Revi-
sorerna kan även i övrigt i berättelsen anteckna de upplysningar som de öns-
kar meddela medlemmarna.

I revisionsberättelsen ska det också anmärkas om revisorerna funnit att

föreningen inte har fullgjort sin skyldighet

1. att göra skatteavdrag enligt skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. att anmäla sig för registrering enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen,
3. att lämna skattedeklaration enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteför-

farandelagen, eller

4. att i rätt tid betala skatter och avgifter som omfattas av skatteförfarande-

lagen.

Revisionsberättelsen ska innehålla särskilda uttalanden om fastställande av

balansräkningen och resultaträkningen samt om det förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust som har lagts fram i förvaltningsbe-
rättelsen.

I en moderförening ska revisorerna avge en särskild revisionsberättelse för

koncernen. Då ska första–tredje och femte styckena tillämpas.

14 Senaste lydelse 2011:1327.

background image

20

SFS 2016:108

Om anmälan har gjorts enligt 8 § fjärde eller sjätte stycket, ska revisorn till

revisionsberättelsen bifoga en avskrift av anmälningen. Även kopior av de
underrättelser som revisorn och den som har utsett revisorn har lämnat enligt
8 § sjätte stycket ska bifogas revisionsberättelsen.

17 §

15

Varje röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse granskare

för särskild granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper under viss
förfluten tid eller av vissa åtgärder eller förhållanden i föreningen.

Förslaget ska framställas på en ordinarie föreningsstämma eller på en

stämma där ärendet enligt kallelsen ska behandlas. Om förslaget har biträtts
av minst en tiondel av samtliga röstberättigade eller en tredjedel av de närva-
rande röstberättigade, ska styrelsen inom en vecka ansöka hos Bolagsverket
om att granskare ska utses. Om styrelsen försummar detta, får varje röstberät-
tigad göra en sådan ansökan. Bolagsverket får utse en eller flera granskare.

Innehavare av förlagsandelar kan begära hos styrelsen att granskare utses.

Om detta begärs av innehavare som företräder förlagsinsatser till ett samman-
lagt belopp motsvarande minst en tiondel av det totalt inbetalda insatskapita-
let, ska styrelsen inom två månader ansöka hos Bolagsverket om att granskare
utses. Om styrelsen försummar detta, får varje innehavare av en förlagsandel
göra en sådan ansökan. Bolagsverket får utse en eller flera granskare.

Det som sägs i 3 § första och tredje styckena, 4, 7, 11, 15 och 16 §§ samt

13 kap. 2 och 4–6 §§ om revisor ska tillämpas även i fråga om granskare.

Ett yttrande över granskningen ska avges till föreningsstämman. Yttrandet

ska tillhandahållas medlemmar och andra röstberättigade på det sätt som
anges i 7 kap. 22 §. På samma sätt ska yttrandet dessutom tillhandahållas
innehavare av förlagsandelar, om granskaren har utsetts på begäran av en
sådan innehavare.

9 kap. Värdeöverföringar från föreningen

Begreppet värdeöverföring

1 §

16

Med värdeöverföring avses i denna lag

1. vinstutdelning,
2. gottgörelse,
3. minskning av reservfonden för återbetalning till medlemmarna, och
4. annan affärshändelse som medför att föreningens förmögenhet minskar

och som inte har rent affärsmässig karaktär för föreningen eller är en naturlig
del i föreningens ekonomiska relation med medlemmarna.

Om återbetalning av medlemsinsatser, inlösen av förlagsinsatser, utskift-

ning vid likvidation och överföring av tillgångar i samband med fusion finns
särskilda bestämmelser i 4, 5, 11 respektive 12 kap.

Tillåtna former för värdeöverföring

2 §

17

Värdeöverföringar från föreningen får göras endast enligt bestämmel-

serna i denna lag om

1. vinstutdelning,

15 Senaste lydelse 2013:736.

16 Tidigare 9 kap. 1 § upphävd genom 1999:1094.

17 Tidigare 9 kap. 2 § upphävd genom 1999:1094.

background image

21

SFS 2016:108

2. gottgörelse,
3. minskning av reservfonden för återbetalning till medlemmarna, och
4. gåva som avses i 5 §.

Skyddet för föreningens bundna egna kapital och försiktighetsregeln

3 §

18

En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen

finns full täckning för föreningens bundna egna kapital. Beräkningen ska
grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med beaktande av änd-
ringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.

Även om det inte finns något hinder enligt första stycket, får föreningen

genomföra en värdeöverföring till medlemmar eller andra endast om den
framstår som försvarlig med hänsyn till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storle-

ken av det egna kapitalet, och

2. föreningens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Om föreningen är en moderförening, ska vid tillämpningen av andra

stycket hänsyn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, omfatt-
ning och risker ställer på koncernens eget kapital samt till koncernens konso-
lideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Första stycket gäller inte värdeöverföringar i form av gottgörelse.

Värdeöverföringar under löpande räkenskapsår

4 §

19

Under tiden från och med den årsstämma där resultaträkningen och

balansräkningen för ett räkenskapsår har fastställts fram till nästa årsstämma
får värdeöverföringar göras med ett sammanlagt belopp som uppgår till högst
det belopp som vid den första årsstämman var tillgängligt för värdeöverföring
enligt 3 § första stycket. Vid beräkningen av utrymmet för värdeöverföring
ska ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter den senaste års-
stämman beaktas.

Första stycket gäller inte värdeöverföringar i form av gottgörelse.

Gåva till allmännyttigt ändamål

5 §

20

Föreningsstämman eller, om saken är av ringa betydelse med hänsyn

till föreningens ställning, styrelsen får besluta om en gåva till ett allmännyttigt
eller därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, före-
ningens ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan
inte strider mot 3 §.

Återbäringsskyldighet vid olaglig värdeöverföring

6 §

21

Om en värdeöverföring som avses i 1 § första stycket 1–3 eller 5 § har

gjorts i strid med detta kapitel eller 10 kap., ska mottagaren återbära vad han
eller hon har tagit emot, om föreningen visar att han eller hon insåg eller

18 Tidigare 9 kap. 3 § upphävd genom 1999:1094.

19 Tidigare 9 kap. 4 § upphävd genom 1999:1094.

20 Tidigare 9 kap. 5 § upphävd genom 1999:1094.

21 Tidigare 9 kap. 6 § upphävd genom 1999:1094.

background image

22

SFS 2016:108

borde ha insett att värdeöverföringen stod i strid med denna lag. Har en värde-
överföring enligt 1 § första stycket 4, som inte avser gåva enligt 5 §, gjorts i
strid med detta kapitel, är mottagaren återbäringsskyldig om föreningen visar
att han eller hon insåg eller borde ha insett att transaktionen innefattade en
värdeöverföring från föreningen.

På värdet av den egendom som ska återbäras ska mottagaren betala ränta

enligt 5 § räntelagen (1975:635) från det att värdeöverföringen ägde rum till
dess att ränta ska betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma
lag.

Bristtäckningsansvar vid olaglig värdeöverföring

7 §

22

Om det uppkommer någon brist vid återbäring enligt 6 §, är de perso-

ner som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen ansvariga för bris-
ten. Detsamma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet
eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har
legat till grund för beslutet om värdeöverföring.

För ansvar enligt första stycket förutsätts i fråga om styrelseledamöter,

verkställande direktör, revisor och särskild granskare, uppsåt eller oaktsam-
het, och, i fråga om medlemmar och andra, uppsåt eller grov oaktsamhet.

För brist som uppkommer vid återbäringen ansvarar även den som har tagit

emot egendom från en person som avses i 6 § första stycket med vetskap om
att den härrör från en olaglig värdeöverföring.

Vid tillämpning av första–tredje styckena gäller 13 kap. 4 §.

10 kap. Vinstutdelning och viss annan användning av föreningens
egendom

Vinstutdelning

1 §

Beslut om vinstutdelning fattas av föreningsstämman.

Stämman får besluta om vinstutdelning med större belopp än vad styrelsen

har föreslagit eller godkänt endast om det finns en sådan skyldighet enligt
stadgarna.

Att stadgarna ska innehålla bestämmelser om användningen av föreningens

vinst framgår av 2 kap. 2 §.

2 §

Vinstutdelning får lämnas till

1. föreningsmedlemmar,
2. innehavare av förlagsandelar, och
3. avgångna medlemmar i förhållande till deras innestående medlemsin-

satser.

Vinstutdelning får lämnas till andra än de som nämns i första stycket, om

utdelningen beräknas i förhållande till den omfattning i vilken de har deltagit
i föreningens verksamhet.

3 §

Om föreningsstämman ska pröva en fråga om vinstutdelning, ska styrel-

sen upprätta ett förslag till beslut.

I förslaget ska följande anges:

22 Tidigare 9 kap. 7 § upphävd genom 1999:1094.

background image

23

SFS 2016:108

1. vilka som ska ha rätt till utdelning,
2. hur rätten till utdelning ska beräknas,
3. den tidpunkt då utdelningen ska betalas eller, i förekommande fall,

bemyndigande för styrelsen att fastställa betalningsdag, och

4. om utdelningen ska avse annat än pengar, uppgift om arten av den egen-

dom som ska delas ut.

4 §

Till förslaget om vinstutdelning ska bifogas ett motiverat yttrande från

styrelsen om huruvida den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hän-
syn till 9 kap. 3 § andra och tredje styckena. Om tillgångar eller skulder har
värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen
(1995:1554), ska det i yttrandet också anges hur stor del av det egna kapitalet
som beror på att en sådan värdering har tillämpats.

5 §

Om årsredovisningen inte ska behandlas på den föreningsstämma som

ska pröva förslaget om vinstutdelning, ska det i förslaget anges hur stor del av
det disponibla beloppet enligt 9 kap. 3 § första stycket som finns kvar efter
det senast fattade beslutet om värdeöverföring.

6 §

I de fall som avses i 5 § ska följande handlingar bifogas förslaget:

1. en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda

balans- och resultaträkningarna,

2. en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
3. en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig

betydelse för föreningens ställning som har inträffat efter det att årsredovis-
ningen lämnades med uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under
samma tid och om förändringar i föreningens bundna egna kapital som har
skett efter balansdagen, och

4. ett yttrande över den redogörelse som avses i 3, undertecknat av före-

ningens revisor, med uttalande om huruvida föreningsstämman bör besluta i
enlighet med förslaget.

7 §

Styrelsen ska hålla förslaget om vinstutdelning, tillsammans med ett

sådant yttrande som avses i 4 §, tillgängligt hos föreningen för röstberätti-
gade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar under minst två veckor
närmast före den föreningsstämma där frågan om vinstutdelning ska prövas. I
förekommande fall ska även de handlingar som avses i 6 § hållas tillgängliga
tillsammans med förslaget.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas

med post till de röstberättigade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar
som begär det och uppger sin adress. I 1 kap. 8 § anges när handlingar får
skickas med elektroniska hjälpmedel.

Handlingarna ska läggas fram på föreningsstämman.

8 §

Kallelsen till den föreningsstämma som ska pröva förslaget om vinstut-

delning ska ange förslagets huvudsakliga innehåll.

9 §

Beslutet om vinstutdelning ska innehålla de uppgifter som framgår av

3 §.

background image

24

SFS 2016:108

Gottgörelse

10 §

Med gottgörelse avses i denna lag efterlikvider, återbäringar eller lik-

nande som lämnas till föreningens medlemmar eller till någon annan och som
grundas på verksamhetens resultat utan att ha räknats in i det redovisade års-
resultatet.

11 §

Beslut om gottgörelse fattas av föreningsstämman eller, efter stäm-

mans bemyndigande, av styrelsen. I stadgarna får det bestämmas att styrelsen
får besluta om gottgörelse även utan stämmans bemyndigande.

Stämman får besluta om gottgörelse med större belopp än vad styrelsen har

föreslagit eller godkänt endast om det finns en sådan skyldighet enligt stad-
garna.

12 §

Om föreningsstämman ska pröva en fråga om gottgörelse, ska styrel-

sen upprätta ett förslag till beslut. Vid upprättandet av förslaget ska 3, 4 och
6 §§ tillämpas. Förslaget ska tillhandahållas de röstberättigade och medlem-
marna på de sätt som anges i 7 §. I fråga om kallelse till den stämma som ska
pröva förslaget gäller 8 §. Stämmans beslut ska ha det innehåll som anges i
9 §.

13 §

Om styrelsen beslutar om gottgörelse, ska den upprätta ett sådant moti-

verat yttrande som anges i 4 §.

Minskning av reservfonden

Minskningsändamål

14 §

Reservfonden får minskas för

1. täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar för-

lusten,

2. återbetalning till medlemmarna eller annat ändamål, om Bolagsverket

eller, i tvistiga fall, allmän domstol med tillämpning av 16–20 §§ ger tillstånd
till minskningen.

Beslutsordning

15 §

Beslut om minskning av reservfonden fattas av föreningsstämman.

Vid föreningsstämmans beslut gäller 7 kap. 32 §.

Underrättelse till föreningens kända borgenärer

16 §

Om tillstånd krävs enligt 14 § 2, ska föreningen skriftligen underrätta

sina kända borgenärer om minskningsbeslutet. Underrättelserna ska innehålla
uppgift om att föreningen avser att ansöka om tillstånd att verkställa minsk-
ningsbeslutet samt uppgift om borgenärernas rätt enligt 19 § att motsätta sig
att beslutet verkställs.

Borgenärerna behöver inte underrättas om en revisor i ett skriftligt, under-

tecknat yttrande uttalar att han eller hon inte har funnit att minskningen med-
för någon fara för borgenärerna. Inte heller behöver underrättelse skickas till
borgenärer vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan ersätt-
ning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

background image

25

SFS 2016:108

En revisor som avses i andra stycket ska vara en auktoriserad eller godkänd

revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Om inte något annat framgår av
stadgarna, ska revisorn utses av föreningsstämman. Om föreningen redan har
en auktoriserad eller godkänd revisor, ska han eller hon utföra granskningen.

För en revisor som har utsetts att utföra granskning enligt andra stycket gäl-

ler 8 kap. 11 och 15 §§ samt 16 § andra och tredje styckena.

Ansökan om tillstånd

17 §

Föreningen ska, i sådana fall som avses i 14 § 2, ansöka om tillstånd att

verkställa minskningsbeslutet. Ansökan ska göras hos Bolagsverket. Den ska
ges in inom två månader från minskningsbeslutet.

Till ansökan ska det bifogas ett intyg från föreningens styrelse eller verk-

ställande direktör om att föreningens kända borgenärer har underrättats enligt
16 § första stycket. Om det finns ett sådant yttrande som avses i 16 § andra
stycket, ska i stället yttrandet bifogas ansökan. Om föreningen inte har bifogat
vare sig ett sådant intyg eller ett sådant yttrande, ska Bolagsverket förelägga
föreningen att avhjälpa bristen. Om föreningen inte gör detta, ska ansökan
avvisas.

Kallelse på föreningens borgenärer

18 §

Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansökan

enligt 17 §, ska verket kalla föreningens borgenärer. Verket ska dock inte
kalla borgenärer vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan
ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig ansö-

kan att senast en viss dag anmäla detta skriftligen. Föreläggandet ska inne-
hålla en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket ska skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar. Verket ska vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Skatteverket.

När Bolagsverket ska lämna tillstånd till minskning av reservfonden

19 §

Om inte någon av de borgenärer som har blivit kallade enligt 18 § mot-

sätter sig ansökan inom förelagd tid, ska Bolagsverket ge föreningen tillstånd
att verkställa minskningsbeslutet. Motsätter sig någon borgenär ansökan, ska
verket överlämna ärendet till tingsrätten i den ort där föreningens styrelse har
sitt säte.

När allmän domstol ska lämna tillstånd till minskning av reservfonden

20 §

Om ett ärende om tillstånd att få verkställa minskningsbeslutet har

överlämnats till domstol, ska tillstånd lämnas om det visas att de borgenärer
som har motsatt sig ansökan har fått full betalning eller har betryggande
säkerhet för sina fordringar. I annat fall ska ansökan avslås.

background image

26

SFS 2016:108

Insatsemission

21 §

Ett belopp som enligt 9 kap. 3 och 4 §§ kan bli föremål för värdeöver-

föring får överföras till medlemsinsatserna genom insatsemission.

Beslut om insatsemission fattas av föreningsstämman.

11 kap.

1 §

23

Föreningsstämman kan besluta att föreningen ska gå i likvidation.

Ett beslut om likvidation är giltigt endast om det har biträtts av minst två

tredjedelar av de röstande. Av 7 kap. 32 § framgår att det i stadgarna får tas in
längre gående villkor för att beslutet ska vara giltigt. Beslutet om likvidation
gäller omedelbart eller från och med den senare dag som föreningsstämman
bestämmer.

Ett beslut om likvidation kan dock alltid fattas med sådan majoritet som

anges i 7 kap. 32 § första stycket, om det finns grund för tvångslikvidation
enligt 3, 4 eller 4 a §. I ett sådant fall gäller beslutet om likvidation alltid ome-
delbart.

Beslutet om likvidation ska genom stämmans försorg genast anmälas för

registrering.

Kallelsens innehåll

2 a §

Kallelsen till den föreningsstämma som ska ta ställning till ett förslag

om likvidation ska ange förslagets huvudsakliga innehåll.

Tillhandahållande av förslaget till beslut

2 b §

Styrelsen ska hålla förslaget till beslut om likvidation tillgängligt för

röstberättigade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar från tidpunkten
för kallelsen fram till föreningsstämman.

En kopia av förslaget ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas

med post till de röstberättigade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar
som begär det och uppger sin adress. I 1 kap. 8 § anges när handlingar får
skickas med elektroniska hjälpmedel.

Handlingarna ska läggas fram på föreningsstämman.

12 §

24

Likvidatorerna ska för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,

som ska läggas fram på den ordinarie föreningsstämman för godkännande. I
fråga om likvidatorernas redovisning och dess behandling på föreningsstäm-
man tillämpas inte 7 kap. 10 § 1 och 2 denna lag, 2 kap. 1 § andra stycket,
5 kap. 20, 37–44 och 48 §§ och 6 kap. 5 § årsredovisningslagen (1995:1554)
eller 2 kap. 1 §, 5 kap. 2 § 4 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovis-
ning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post. Balansräkningen ska

dock innehålla uppgift om insatskapitalet, i förekommande fall fördelat på
medlemsinsatskapital och förlagsinsatskapital.

23 Senaste lydelse 2003:865.

24 Senaste lydelse 2015:815.

background image

27

SFS 2016:108

En tillgång får inte tas upp till ett högre värde än den beräknas inbringa

efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas in-
bringa ett väsentligt högre belopp än det värde som har tagits upp i balansräk-
ningen eller om det för en skuld eller en likvidationskostnad kan beräknas gå
åt ett belopp som väsentligt avviker från den redovisade skulden eller avsätt-
ningen, ska det beräknade beloppet anges vid tillgångs- eller skuld- eller av-
sättningsposten.

14 §

När likvidatorerna har fullgjort sitt uppdrag, ska de så snart det kan ske

avge en slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse
som avser likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redo-
görelse för skiftet. Till berättelsen ska redovisningshandlingar för hela likvi-
dationstiden bifogas. Berättelsen och redovisningshandlingarna ska lämnas
till revisorerna. Dessa ska inom en månad därefter avge en revisionsberättelse
över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

Efter det att revisionsberättelsen har lämnats till likvidatorerna ska dessa

genast kalla föreningsmedlemmarna till en föreningsstämma för granskning
av slutredovisningen. Slutredovisningen med bifogade redovisningshand-
lingar och revisionsberättelsen ska tillhandahållas medlemmar och inneha-
vare av förlagsandelar på det sätt som anges i 7 kap. 22 §. Det som sägs i
7 kap. 10 § 3 och 12 § andra stycket om beslut på föreningsstämma om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören ska
tillämpas på likvidatorerna.

15 §

25

När likvidatorerna har lagt fram slutredovisningen, är föreningen

upplöst. Detta förhållande ska genast anmälas för registrering.

En tiondel av samtliga röstberättigade kan dock begära hos likvidatorerna

att en föreningsstämma sammankallas för att behandla frågan om huruvida
talan ska väckas enligt 13 kap. 5 §. I så fall ska 7 kap. 15 § andra stycket
tillämpas.

Om likvidatorerna finner att föreningen är på obestånd och inte kan betala

likvidationskostnaderna, ska de ansöka om att föreningen försätts i konkurs.

12 kap.

Särskilda rättighetshavares ställning

3 a §

Innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter i en överlåtande

förening ska i den övertagande föreningen ha minst motsvarande rättigheter
som i den överlåtande föreningen. Detta gäller dock inte om innehavarna
enligt fusionsplanen har rätt att få sina värdepapper inlösta av den överta-
gande föreningen.

4 §

26

Styrelserna för överlåtande och, vid absorption, övertagande före-

ningar ska upprätta en gemensam, daterad fusionsplan. Planen ska underteck-
nas av styrelsen i var och en av föreningarna.

I fusionsplanen ska det för varje förening anges
1. firma, organisationsnummer och den ort där styrelsen ska ha sitt säte,

25 Senaste lydelse 2013:736.

26 Senaste lydelse 2008:3.

background image

28

SFS 2016:108

2. den planerade tidpunkten för överlåtande förenings upplösning,
3. de särskilda förmåner som, i förekommande fall, medlemmar i någon av

föreningarna ska ha, och

4. vilka rättigheter i den övertagande föreningen som innehavare av värde-

papper med särskilda rättigheter i en överlåtande förening ska ha eller vilka
åtgärder som i övrigt ska vidtas till förmån för de nämnda innehavarna.

I fusionsplanen ska det även lämnas en redogörelse för de omständigheter

som kan vara av vikt vid bedömningen av fusionens lämplighet för förening-
arna. Om medlemmar i någon av föreningarna ska ha särskilda förmåner i
samband med fusionen, ska det framgå av redogörelsen hur förmånerna har
bestämts.

Vid kombination ska fusionsplanen även innehålla
1. stadgar för den övertagande föreningen, och
2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum

samt postadress för styrelseledamot och revisor och, i förekommande fall,
styrelsesuppleant och revisorssuppleant.

5 §

27

Till fusionsplanen ska det bifogas en kopia av föreningarnas årsredo-

visningar för de senaste tre räkenskapsåren.

Om fusionsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgången av

det senaste räkenskapsår som årsredovisning och revisionsberättelse har läm-
nats för, ska det vidare till planen bifogas en översiktlig redogörelse för verk-
samheten och resultatutvecklingen samt för investeringar och förändringar i
likviditet och finansiering sedan föregående räkenskapsårs utgång. I redogö-
relsen ska det också lämnas beloppsuppgifter om nettoomsättningen och
resultatet före bokslutsdispositioner och skatt under rapportperioden. Om det
finns särskilda skäl, får en ungefärlig beloppsuppgift om resultatet lämnas.
Uppgifterna ska avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till en dag
som infaller tidigast tre månader innan fusionsplanen upprättas.

Om det inte finns något särskilt som hindrar det, ska det i redogörelsen

enligt andra stycket även lämnas motsvarande uppgifter för samma rapport-
period under det närmast föregående räkenskapsåret. Begrepp och termer ska
så långt som möjligt stämma överens med dem som har använts i den senast
framlagda årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncernredovis-
ningen.

Revisorsgranskning av fusionsplanen

5 a §

Revisorerna i var och en av föreningarna ska yttra sig över

1. den redogörelse som avses i 4 § tredje stycket, och
2. de uppgifter som avses i 5 § andra stycket.
Vid absorption ska det i yttrandena även anges om revisorerna har funnit

att fusionen medför fara för att borgenärerna i den övertagande föreningen
inte ska få sina fordringar betalda.

Om samtliga medlemmar i de föreningar som deltar i fusionen har sam-

tyckt till det, får yttrandena begränsas till de omständigheter som anges i
andra stycket.

Revisorernas yttranden ska bifogas fusionsplanen.

27 Senaste lydelse 2008:3. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort.

background image

29

SFS 2016:108

5 b §

En revisor som avses i 5 a § ska vara en auktoriserad eller godkänd

revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Om inte något annat framgår av
stadgarna, ska revisorn utses av föreningsstämman. Om föreningen redan har
en auktoriserad eller godkänd revisor, ska han eller hon utföra granskningen.

För en revisor som har utsetts att utföra granskning enligt 5 a § gäller

8 kap. 15 § och 16 § andra och tredje styckena.

5 c §

Styrelsen, den verkställande direktören och revisorn i en förening som

ska delta i fusionen ska ge varje revisor som utför granskning enligt 5 a § till-
fälle att verkställa granskningen i den omfattning som denne anser vara nöd-
vändig. De ska också lämna de upplysningar och den hjälp som begärs.
Samma skyldigheter har en revisor som utför granskning enligt 5 a § mot
övriga sådana revisorer.

6 §

28

Inom en månad från upprättandet av fusionsplanen ska den överta-

gande föreningen eller, vid kombination, den äldsta av de överlåtande före-
ningarna ge in planen med bifogade handlingar till Bolagsverket för registre-
ring i föreningsregistret. Uppgift om registreringen ska enligt 15 kap. 2 § kun-
göras. Om planen inte kungörs i sin helhet, ska det i kungörelsen lämnas upp-
gift om var den hålls tillgänglig.

Första stycket gäller inte vid fusion där alla medlemmar i samtliga delta-

gande föreningar har undertecknat fusionsplanen.

7 §

29

Fusionsplanen ska underställas föreningsstämman i samtliga överlå-

tande föreningar.

Om minst fem procent av de röstberättigade i den övertagande föreningen

begär det, ska fusionsplanen även underställas föreningsstämman i den före-
ningen. En sådan begäran ska göras inom två veckor från det att uppgiften om
att fusionsplanen har registrerats har kungjorts enligt 15 kap. 2 §.

Stämman får hållas tidigast en månad efter det att uppgift om fusionspla-

nens registrering har kungjorts.

Första–tredje styckena gäller inte vid fusion där alla medlemmar i samtliga

deltagande föreningar har undertecknat fusionsplanen.

8 §

30

Om en fråga om godkännande av fusionsplan enligt 7 § ska understäl-

las föreningsstämman, gäller följande.

Kallelsen till stämman ska innehålla information om det huvudsakliga

innehållet i fusionsplanen.

Styrelsen ska hålla fusionsplanen med bifogade handlingar tillgänglig för

röstberättigade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar under minst en
månad före den föreningsstämma där frågan om godkännande av fusionspla-
nen ska behandlas. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos föreningen på den
ort där styrelsen har sitt säte.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas

med post till de röstberättigade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar
som begär det och uppger sin adress. I 1 kap. 8 § anges när handlingar får
skickas med elektroniska hjälpmedel.

28 Senaste lydelse 2008:3.

29 Senaste lydelse 2008:3.

30 Senaste lydelse 2008:3.

background image

30

SFS 2016:108

9 §

31

Ett föreningsstämmobeslut om godkännande av fusionsplanen är gil-

tigt endast om det har biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Av
7 kap. 32 § framgår att det i stadgarna får tas in längre gående villkor för att
beslutet ska vara giltigt.

Om någon av de stämmor som ska godkänna fusionsplanen inte godkänner

planen i dess helhet, faller frågan om fusion.

Underrättelse till föreningens kända borgenärer

10 §

32

När fusionsplanen har blivit gällande i samtliga föreningar som deltar

i fusionen, ska var och en av dem skriftligen underrätta sina kända borgenärer
om beslutet. Underrättelserna ska innehålla uppgift om att föreningen avser
att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen samt uppgift om borgenä-
rernas rätt att motsätta sig att fusionsplanen verkställs.

Borgenärerna i den övertagande föreningen behöver inte underrättas, om

revisorerna i yttrande över fusionsplanen enligt 5 a § har uttalat att de inte har
funnit att fusionen medför någon fara för dessa borgenärer. Inte heller behö-
ver underrättelse sändas till borgenärer vilkas anspråk avser en fordran på lön,
pension eller annan ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegaranti-
lagen (1992:497).

11 §

33

Den övertagande föreningen eller, vid kombination, den äldsta av de

överlåtande föreningarna ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.
Ansökan ska göras hos Bolagsverket. Den ska ges in inom en månad efter det
att fusionsplanen har blivit gällande i samtliga föreningar och, om fusionspla-
nen har registrerats enligt 6 §, senast två år efter det att uppgift om att planen
har registrerats har kungjorts.

Följande handlingar ska bifogas till ansökan:
1. en kopia av fusionsplanen,
2. intyg från föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer om att

föreningarnas kända borgenärer har underrättats enligt 10 § och, i sådana fall
som avses i 6 § andra stycket, att samtliga medlemmar har undertecknat fu-
sionsplanen, och

3. i förekommande fall, en kopia av protokollet från en föreningsstämma

som avses i 7 §.

Om sökanden inte har bifogat de handlingar som anges i andra stycket, ska

Bolagsverket förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Om sökanden inte gör
detta, ska ansökan avvisas.

Kallelse på föreningarnas borgenärer

14 §

34

Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansö-

kan enligt 11 §, ska verket kalla föreningarnas borgenärer. Verket ska dock
inte kalla

31 Senaste lydelse 2008:3.

32 Senaste lydelse 2008:3.

33 Senaste lydelse 2008:3.

34 Senaste lydelse 2008:3.

background image

31

SFS 2016:108

1. borgenärerna i den övertagande föreningen, om revisorerna i yttrande

över fusionsplanen enligt 5 a § har uttalat att de inte har funnit att fusionen
medför någon fara för dessa borgenärer, eller

2. borgenärer vilkas anspråk avser en fordran på lön, pension eller annan

ersättning som omfattas av lönegaranti enligt lönegarantilagen (1992:497).

Kallelsen ska innehålla ett föreläggande för den som vill motsätta sig ansö-

kan att senast en viss dag anmäla detta skriftligen. Föreläggandet ska inne-
hålla en upplysning om att han eller hon annars anses ha medgett ansökan.

Bolagsverket ska skyndsamt kungöra kallelsen i Post- och Inrikes Tid-

ningar. Verket ska vidare skicka en särskild underrättelse om kallelsen till
Skatteverket.

18 §

35

När en anmälan om fusion enligt 17 § registreras, inträder följande

rättsverkningar.

1. Överlåtande förenings tillgångar och skulder med undantag för skade-

ståndsanspråk enligt 13 kap. 1–3 §§ som har samband med fusionen övergår
till den övertagande föreningen.

2. Överlåtande förening upplöses.
3. Vid kombination: den övertagande föreningen anses bildad.
4. Medlemmarna i överlåtande förening blir medlemmar i den övertagande

föreningen.

Trots första stycket kan en tiondel av samtliga röstberättigade i en överlå-

tande förening hos styrelsen begära att en föreningsstämma sammankallas för
att behandla frågan om huruvida talan ska väckas enligt 13 kap. 5 §. I så fall
ska 7 kap. 15 § andra stycket tillämpas.

Om stämman beslutar att väcka talan enligt andra stycket, ska den samti-

digt besluta att föreningen ska träda i likvidation. Vid genomförandet av likvi-
dationen ska 11 kap. tillämpas. Likvidatorerna behöver dock inte ansöka om
kallelse på okända borgenärer.

20 §

36

En medlem i en överlåtande förening som inte har samtyckt till fusio-

nen får säga upp sig för utträde inom den tid och på de villkor som anges i
7 kap. 48 §.

21 §

37

Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett dotteraktiebolag,

kan föreningens och bolagets styrelser besluta att bolaget ska gå upp i före-
ningen genom fusion. En sådan fusion får dock inte ske, om dotteraktiebola-
get är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

I fråga om fusionen gäller
2 § om redovisningsvaluta,
3 § om fusion när överlåtande förening har gått i likvidation,
3 a § om särskilda rättighetshavares ställning,
4 § om upprättande av fusionsplan,
5 a–5 c §§ om revisorsgranskning,
6 § om registrering av fusionsplanen,
7 § andra–fjärde styckena om när fusionsplanen ska underställas förenings-

stämman,

35 Senaste lydelse 2013:736.

36 Senaste lydelse 2008:3.

37 Senaste lydelse 2008:3.

background image

32

SFS 2016:108

8 § om tillhandahållande av fusionsplanen m.m.,
9 § om majoritetskrav m.m.,
10 § om underrättelse till kända borgenärer,
11–13 §§ om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen,
14 § om kallelse på borgenärer,
15 § om när Bolagsverket ska lämna tillstånd till verkställande av fusions-

planen,

16 § om när allmän domstol ska lämna tillstånd till verkställande av

fusionsplanen, och

19 § 1 om när frågan om fusion faller.
Vid tillämpningen av andra stycket ska det som sägs i de angivna paragra-

ferna om överlåtande förening i stället avse dotteraktiebolaget. Det som sägs i
3 § om 11 kap. 14 § ska i stället avse 25 kap. 40 § aktiebolagslagen
(2005:551).

Ett tillstånd att verkställa fusionsplanen ska registreras i föreningsregistret.

Vid registreringen inträder följande rättsverkningar.

1. Dotteraktiebolagets tillgångar och skulder övergår till föreningen.
2. Dotteraktiebolaget upplöses.

22 §

38

En svensk ekonomisk förening får delta i en fusion med en motsva-

rande juridisk person med hemvist i en annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet än Sverige (gränsöverskridande fusion). En juridisk
person ska anses ha sådan hemvist, om den har bildats enligt lagstiftningen i
en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har sitt säte, sitt
huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom detta område.

För en gränsöverskridande fusion gäller följande bestämmelser i detta kapi-

tel:

1 § om vad en fusion innebär,
3 § om fusion när överlåtande förening har gått i likvidation,
3 a § om särskilda rättighetshavares ställning,
23 och 24 §§ om fusionsplan,
25 § om styrelseredogörelse,
5 § om kompletterande information,
5 b, 5 c, 26, 29 och 30 §§ om revisorsgranskning, varvid det som sägs i 5 b

och 5 c §§ om 5 a § ska avse 26 §,

6 § första stycket och 31 § om registrering av fusionsplanen,
7 § första–tredje styckena om när fusionsplanen ska underställas förenings-

stämman,

33 § om tillhandahållande av fusionsplanen m.m.,
9 § om majoritetskrav m.m.,
34 § om villkorat beslut om godkännande av fusionsplan,
10 § om underrättelse till kända borgenärer,
11–13 och 35 §§ om ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen,
14 § om kallelse på borgenärer,
15 § om när Bolagsverket ska lämna tillstånd till verkställande av fusions-

planen,

16 § om när allmän domstol ska lämna tillstånd till verkställande av

fusionsplanen,

36 § om fusionsintyg,

38 Senaste lydelse 2008:3.

background image

33

SFS 2016:108

37 och 38 §§ om registrering,
18 och 39 §§ om fusionens rättsverkningar,
19 § om när frågan om fusion faller, varvid det som sägs i den paragrafen

om 17 § ska avse 38 §,

20 § om medlems rätt till utträde, och
40 § om särskilt bokslut.

29 §

39

Bestämmelserna om revisorsgranskning i 5 b, 5 c och 26 §§ ska inte

tillämpas, om

1. samtliga medlemmar i de föreningar som deltar i den gränsöverskri-

dande fusionen har samtyckt till det, eller

2. Bolagsverket eller en utländsk behörig myndighet i en stat där någon av

de deltagande föreningarna har sin hemvist, efter en gemensam begäran från
de fusionerande föreningarna, har utsett eller godkänt en eller flera oberoende
sakkunniga att för samtliga föreningars räkning granska fusionsplanen och
upprätta en gemensam skriftlig rapport för alla föreningar.

Det som sägs i 5 c § om revisors rätt till upplysningar och biträde gäller

även för den som utses att utföra granskning enligt denna paragraf.

Vid fusion genom absorption ska det till fusionsplanen bifogas ett yttrande

från en eller flera sådana revisorer som anges i 5 b § med ett sådant innehåll
som avses i 5 a § andra stycket. Ett sådant yttrande ska vid tillämpningen av
10 och 14 §§ anses som ett revisorsyttrande enligt 26 §.

30 §

40

Den som Bolagsverket utser att utföra granskning enligt 29 § första

stycket 2 ska vara en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. I fråga om granskningen och innehållet i den rapport som
upprättas gäller i tillämpliga delar 5 b § andra stycket och 26 §.

33 §

41

Vid en gränsöverskridande fusion ska styrelsen i en förening som

deltar i fusionen hålla fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsens
redogörelse enligt 25 § tillgängliga för de röstberättigade, för föreningens
medlemmar, för innehavare av förlagsandelar, för arbetstagarorganisationer
som företräder arbetstagare hos föreningen och för arbetstagare som inte före-
träds av någon arbetstagarorganisation. Handlingarna ska, under minst en
månad före den föreningsstämma där frågan om godkännande av fusionspla-
nen ska behandlas, hållas tillgängliga hos föreningen på den ort där styrelsen
ska ha sitt säte.

Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas

med post till de röstberättigade, medlemmar och innehavare av förlagsandelar
som begär det och uppger sin adress. I 1 kap. 8 § anges när handlingar får
skickas med elektroniska hjälpmedel.

43 §

42

Vid en fusion enligt 41 eller 42 § ska de bestämmelser som anges i

22 § tillämpas, dock med följande avvikelser.

1. Fusionsplanen behöver inte innehålla sådana uppgifter som avses i 24 §

första stycket 2, 3 och 5.

39 Senaste lydelse 2008:3.

40 Senaste lydelse 2008:3.

41 Senaste lydelse 2008:3.

42 Senaste lydelse 2008:3.

background image

34

SFS 2016:108

2. Bestämmelserna om revisorsgranskning i 5 b, 5 c, 26, 29 och 30 §§ och

om föreningsstämmans prövning av fusionsplanen i 7 § första stycket ska inte
tillämpas.

3. I fråga om arten av fusionens rättsverkningar gäller 21 § fjärde stycket 1

och 2 i stället för 18 § första stycket 1–4.

Det som sägs om överlåtande förening i detta kapitel ska vid tillämpningen

på en fusion enligt 41 eller 42 § gälla bolaget.

13 kap.

3 §

En föreningsmedlem eller en röstberättigad som inte är föreningsmed-

lem ska ersätta den skada som han eller hon uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet tillfogar föreningen, en medlem eller någon annan genom att med-
verka till överträdelse av denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller
stadgarna.

6 §

43

Sådan talan för föreningens räkning enligt 1–3 §§ som inte grundas på

brott kan inte väckas mot

1. en styrelseledamot eller den verkställande direktören sedan fem år har

förflutit från utgången av det räkenskapsår då det beslut eller den åtgärd som
ligger till grund för talan fattades eller vidtogs,

2. en revisor sedan fem år har förflutit från utgången av det räkenskapsår

som revisionsberättelsen avser,

3. en granskare sedan fem år har förflutit från det att yttrandet över den sär-

skilda granskningen lades fram på föreningsstämman,

4. en föreningsmedlem eller en röstberättigad som inte är föreningsmedlem

sedan två år har förflutit från det beslut eller den åtgärd som ligger till grund
för talan.

Försätts föreningen i konkurs på en ansökan som gjorts innan den tid som

anges i första stycket har gått ut, kan konkursboet föra talan enligt 1–3 §§
trots att frihet från skadeståndsansvar har inträtt enligt 5 §. Efter utgången av
den nämnda tiden kan en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader
från edgångssammanträdet.

15 kap.

4 §

44

Om en sökande vid anmälan för registrering inte har iakttagit det som

är föreskrivet om anmälan, ska han eller hon föreläggas att inom en viss tid
avge yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller om Bolagsverket finner att
ett beslut som anmäls för registrering eller en handling som bifogas anmäl-
ningen

1. inte har tillkommit i behörig ordning,
2. till sitt innehåll strider mot denna lag eller annan författning eller stad-

garna, eller

3. i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledande utformning.
Om sökanden inte rättar sig efter föreläggandet, ska anmälan skrivas av. En

underrättelse om denna påföljd ska tas in i föreläggandet. Finns det även efter
det att yttrandet har avgetts något hinder mot registrering och har sökanden

43 Senaste lydelse 1987:687.

44 Senaste lydelse 2008:3.

background image

35

SFS 2016:108

haft tillfälle att yttra sig över hindret, ska registrering vägras, om det inte finns
anledning att ge sökanden ett nytt föreläggande.

Trots första stycket kan ett beslut av föreningsstämman registreras, om

rätten till talan mot beslutet har gått förlorad enligt 7 kap. 44 § första eller
tredje stycket.

Bolagsverket ska genast skriftligen underrätta föreningen när Bolagsverket

fattar beslut enligt 11 kap. 18 §, 12 kap. 19 § eller 16 kap. 2 §.

6 §

45

Ett beslut av Bolagsverket som innebär att anmälan har skrivits av

eller registrering har vägrats enligt 4 § andra stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma
gäller ett beslut av Bolagsverket som avses i 4 a §, 7 kap. 15 §, 8 kap. 2, 6, 9
eller 17 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 19 § eller 16 kap. 2 § samt beslut i ett till-
ståndsärende enligt 6 kap. 3, 4 eller 11 §, 8 kap. 3–5 §§, 10 kap. 14 § 2 eller
12 kap. 11 § eller beslut att vägra utfärda ett intyg enligt 12 kap. 36 §.

Skatteverkets beslut enligt 12 kap. 13 § om hinder mot verkställande av

fusionsplan får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

16 kap.

1 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av

oaktsamhet bryter mot 6 kap. 8 § andra stycket andra meningen eller 9 § för-
sta stycket andra eller tredje meningen.

Till böter döms den som
1. uppsåtligen eller av oaktsamhet inte för medlemsförteckning eller håller

en sådan förteckning tillgänglig enligt 3 kap. 6 och 7 §§, eller

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 14 kap. 3 § första stycket.
I fall som avses i 8 kap. 16 § första stycket ska det inte dömas till ansvar

enligt 20 kap. 3 § brottsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Om en förenings stadgar vid ikraftträdandet strider mot en bestämmelse i

denna lag, ska styrelsen till en föreningsstämma som hålls senast den 30 juni
2018 lägga fram förslag till ändring av stadgarna i överensstämmelse med
bestämmelsen.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 6 § andra stycket 2 om att medlemsförteckningen

ska innehålla uppgift om tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen till-
lämpas inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen före
ikraftträdandet.

4. Om inte annat har bestämts i stadgarna får en föreningsstämma fram till

utgången av juni 2017 hållas på en av styrelsen anvisad plats inom förening-
ens geografiska verksamhetsområde, trots 7 kap. 13 §.

5. Om föreningsstämman före ikraftträdandet har fattat beslut om att skjuta

upp en föreningsstämma, gäller äldre bestämmelser om tidpunkten för den
fortsatta stämman.

6. En förening som har bildats före ikraftträdandet får, fram till utgången

av juni 2017, tillämpa äldre bestämmelser i stället för följande bestämmelser i
denna lag:

45 Senaste lydelse 2014:541. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

background image

36

SFS 2016:108

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

– 7 kap. 4 § första stycket och 5 § om ombud,
– 7 kap. 16 och 17 §§ om tid för kallelse till föreningsstämma,
– 7 kap. 34 och 35 §§ om majoritetskrav vid ändring av stadgarna,
– 11 kap. 1 § andra stycket om majoritetskrav vid beslut om likvidation,

och

– 12 kap. 9 § första stycket om majoritetskrav vid beslut om godkännande

av fusionsplan.

7. Vid registrering och verkställande av ett föreningsstämmobeslut som har

fattats före ikraftträdandet samt vid talan mot ett sådant beslut gäller äldre
bestämmelser.

8. I fråga om revision som avser räkenskapsår som har inletts före ikraftträ-

dandet gäller 8 kap. 13 § i den äldre lydelsen. Revisionsberättelsen ska dock
alltid lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsstämman.

9. Äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från föreningen

och avsättning till reservfond, om beräkningen ska grunda sig på en årsredo-
visning som har upprättats före ikraftträdandet.

10. Äldre bestämmelser om dispens gäller om en förening före ikraftträ-

dandet har ansökt om tillstånd att få sätta ner reservfonden för annat ändamål
än täckning av förlust.

11. Om en fusionsplan har godkänts före ikraftträdandet, gäller äldre

bestämmelser för fusionen.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)