SFS 2016:109 Lag om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

160109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:668) om införande av
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (1987:668) om införande

av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

17 §

Om en ordinarie föreningsstämma som avses i 7 kap. 9 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar enligt en bestämmelse i stadgarna får
hållas senare än vad som är tillåtet enligt den paragrafen, får föreningen fort-
sätta att tillämpa bestämmelsen. Stämman ska dock alltid hållas inom nio må-
nader efter utgången av föregående räkenskapsår.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

SFS 2016:109

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016