SFS 2016:110 Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar

160110.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1975:417) om
sambruksföreningar;

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om sam-

bruksföreningar

dels att 8, 13, 15 och 20 §§ och rubriken närmast före 15 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 8 a, 8 b och 9 a §§, av följande

lydelse.

8 §

2

Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till

ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma
medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om
1. varje medlems namn och postadress,
2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen,
3. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen, och
4. det sammanlagda beloppet inbetalda medlemsinsatser enligt den senast

fastställda balansräkningen.

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsys-

tem. Den kan också föras med automatiserad behandling eller på annat lik-
nande sätt.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en

som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling,
ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del
av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen.

8 a §

Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen, ska uppgifter enligt 8 § andra

stycket 1–3 utan dröjsmål antecknas i medlemsförteckningen.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett förhål-

lande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen
utan dröjsmål antecknas i förteckningen. Vid en medlems avgång ska också
tidpunkten för avgången antecknas.

8 b §

Bestämmelserna om medlemsförteckning i 3 kap. 8–10 §§ lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Senaste lydelse 1987:671.

SFS 2016:110

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:110

9 a §

Bestämmelserna om återbetalning av medlemsinsatser i 4 kap. 4–7 §§

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga
om sambruksföreningar. Det som sägs där om insats ska i stället avse lösenbe-
lopp för medlems andel.

13 §

3

Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksför-
eningar med följande undantag:

1. Avsteg får inte göras i stadgarna från bestämmelsen i 7 kap. 3 § första

stycket om att varje medlem har en röst.

2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda

fullmäktige.

3. Hänvisningen i 7 kap. 35 § till 4 kap. 1 § ska i stället avse 9 § denna lag.

Värdeöverföringar från föreningen, m.m.

15 §

4

Bestämmelserna om värdeöverföringar från föreningen samt vinstut-

delning och viss annan användning av föreningens egendom i 9 och 10 kap.
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföre-
ningar. Hänvisningen i 9 kap. 1 § andra stycket lagen om ekonomiska före-
ningar till bestämmelserna om återbetalning av medlemsinsats i 4 kap. samma
lag ska dock i stället avse bestämmelserna om lösen av andelar i 9 och 9 a §§
denna lag.

20 §

5

Bestämmelserna om straff och vite i 16 kap. lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföre-
ningar. Hänvisningarna i 16 kap. 1 § till 3 kap. 6 och 7 §§ och 14 kap. 3 § ska
då avse 8 och 8 a §§ respektive 18 § fjärde stycket denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Bestämmelsen i 8 § andra stycket 2 om att medlemsförteckningen ska

innehålla uppgift om tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen tilläm-
pas inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen före ikraftträ-
dandet.

3. Vid registrering och verkställande av ett föreningsstämmobeslut som har

fattats före lagens ikraftträdande samt vid talan mot ett sådant beslut gäller
äldre bestämmelser.

4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från föreningen

och avsättning till reservfond, om beräkningen ska grunda sig på en års-
redovisning som har upprättats före ikraftträdandet.

5. Äldre bestämmelser om dispens gäller om en förening före lagens

ikraftträdande har ansökt om tillstånd att få sätta ner reservfonden för annat
ändamål än täckning av förlust.

3 Senaste lydelse 1987:671.

4 Senaste lydelse 1987:671.

5 Senaste lydelse 2013:430.

background image

3

SFS 2016:110

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

;