SFS 2016:111 Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)

160111.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen

(1991:614)

dels att 1 kap. 1 §, 9 kap. 9, 14, 16 och 28–30 §§, 10 kap. 3 § och 11 kap.

6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 10 §, 9 kap. 9 a, 9 b och

29 a §§, och närmast före 1 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål

att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsföre-
ning ska vara registrerad.

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas på bostadsrätts-

föreningar i den utsträckning som anges i denna lag.

Information med elektroniska hjälpmedel

10 §

Bestämmelserna om information med elektroniska hjälpmedel i 1 kap.

8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller när en bostadsrätts-
förening skickar kallelser och annan information i enlighet med den lagen.

9 kap.

9 §

Medlemsförteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlem-

marna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om
1. varje medlems namn och postadress,
2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och
3. den bostadsrätt som medlemmen har.
Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en

som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling,
ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del
av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen.

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

SFS 2016:111

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:111

9 a §

Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen, ska uppgifter enligt 9 § andra

stycket utan dröjsmål antecknas i medlemsförteckningen.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett förhål-

lande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen
utan dröjsmål antecknas i förteckningen. Vid en medlems avgång ska också
tidpunkten för avgången antecknas.

9 b §

Bestämmelserna om medlemsförteckningen i 3 kap. 8 och 9 §§ lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföre-
ningar.

14 §

Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar
med följande undantag:

1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en

röst, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda

fullmäktige.

3. Bestämmelserna om poströstning i 7 kap. 6 § lagen om ekonomiska före-

ningar gäller inte.

4. Endast medlemmens make eller sambo eller en annan medlem får vara

ombud, om inte något annat har bestämts i stadgarna. En medlem som är juri-
disk person får företrädas av ett ombud som inte är medlem, om inte något
annat har bestämts i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en
medlem, om inte något annat har bestämts i stadgarna.

5. En medlem får som biträde vid föreningsstämman endast anlita sin make

eller sambo eller en annan medlem, om inte något annat har bestämts i stad-
garna.

6. Bestämmelserna i 23–25 §§ gäller i stället för 7 kap. 34, 35 och 48–

52 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

16 §

2

För att ett beslut i en fråga som anges i denna paragraf ska vara giltigt

krävs att det har fattats på en föreningsstämma och att följande bestämmelser
har iakttagits.

1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det

inbördes förhållandet mellan insatserna, ska samtliga bostadsrättshavare som
berörs av ändringen ha gått med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir be-
slutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de berörda bostadsrättshavarna
har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

1 a. Om beslutet innebär en ökning av samtliga insatser utan att det inbör-

des förhållandet mellan insatserna rubbas, ska alla bostadsrättshavarna ha gått
med på beslutet. Om enighet inte uppnås, blir beslutet ändå giltigt om minst
två tredjedelar av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har
godkänts av hyresnämnden. Hyresnämnden ska godkänna beslutet om detta
inte framstår som otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.

2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kom-

mer att förändras eller i sin helhet behöva tas i anspråk av föreningen med an-
ledning av en om- eller tillbyggnad, ska bostadsrättshavaren ha gått med på

2 Senaste lydelse 2003:31.

background image

3

SFS 2016:111

beslutet. Om bostadsrättshavaren inte ger sitt samtycke till ändringen, blir be-
slutet ändå giltigt om minst två tredjedelar av de röstande har gått med på be-
slutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

3. Om beslutet innebär utvidgning av föreningens verksamhet, ska minst

två tredjedelar av de röstande ha gått med på beslutet.

4. Om beslutet innebär överlåtelse av ett hus som tillhör föreningen, i vilket

det finns en eller flera lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt, ska beslu-
tet ha fattats på det sätt som gäller för beslut om likvidation enligt 29 a §.
Minst två tredjedelar av bostadsrättshavarna i det hus som ska överlåtas ska
dock alltid ha gått med på beslutet.

5. Om det i stadgarna finns ytterligare något villkor för att ett beslut enligt

1–4 ska vara giltigt, gäller även det.

Föreningen ska genast underrätta den som har pant i bostadsrätten och som

är känd för föreningen om ett beslut enligt första stycket 2 eller 4.

28 §

Har vinstutdelning beslutats och verkställts i strid med 27 § eller någon

bestämmelse i föreningens stadgar, gäller bestämmelserna om återbärings-
skyldighet och bristtäckningsansvar i 9 kap. 6 och 7 §§ lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.

Bestämmelserna om vissa gåvor i 9 kap. 5 § nämnda lag gäller i fråga om

bostadsrättsföreningar.

29 §

3

Bestämmelserna om likvidation och upplösning i 11 kap. lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om bo-
stadsrättsföreningar. I stället för 11 kap. 1 § andra och tredje styckena den la-
gen gäller dock 29 a §.

Det som sägs i 11 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar för det fall an-

talet föreningsmedlemmar går ner under ett lägsta antal, ska tillämpas i fråga
om en bostadsrättsförening, om antalet medlemmar eller antalet bostadsrätts-
havare går ner under tre. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt,
ska de räknas endast som en bostadsrättshavare.

Vidare ska det som sägs i 11 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar om

insatskapital i stället gälla insats och upplåtelseavgift i bostadsrättsföre-
ningen.

29 a §

Ett beslut om likvidation är giltigt om det har biträtts av samtliga

röstberättigade i föreningen. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två
på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röst-
ande på den senare stämman har biträtt beslutet. I stadgarna får det tas in
längre gående villkor. Beslutet om likvidation gäller omedelbart eller från och
med den senare dag som föreningsstämman bestämmer.

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 11 kap. 3, 4 eller 4 a § la-

gen (1987:667) om ekonomiska föreningar, är dock ett beslut om likvidation
alltid giltigt om det har biträtts av mer än hälften av de röstande. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Ett beslut om likvidation
enligt detta stycke gäller omedelbart.

3 Senaste lydelse 1993:314.

background image

4

SFS 2016:111

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

30 §

4

Bestämmelserna om fusion i 12 kap. 1–19 §§ lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller också för bostadsrättsföreningar.

Ett beslut av föreningsstämman om godkännande av fusionsplanen är dock

giltigt endast om det har biträtts av nio tiondelar av de röstberättigade i före-
ningen eller om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor
och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman har biträtt be-
slutet. I stadgarna får det tas in längre gående villkor.

10 kap.

3 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. upplåter andelsrätt i strid med 1 kap. 8 §,
2. upplåter bostadsrätt i strid med 3 kap. 1 eller 4 § eller 4 kap. 2 §,
3. tar emot förskott i strid med 5 kap. 2 §,
4. bryter mot 9 kap. 6 § sista stycket,
5. inte för medlemsförteckning eller inte håller en sådan förteckning till-

gänglig enligt 9 kap. 9 och 9 a §§, eller

6. inte för lägenhetsförteckning eller meddelar oriktig eller vilseledande

uppgift i utdrag enligt 9 kap. 11 §.

11 kap.

6 §

En bestämmelse i stadgarna enligt 7 kap. 47 § lagen (1987:667) om eko-

nomiska föreningar som inte ger rätt för parterna att klandra skiljedomen gäl-
ler inte

1. i fråga om en bostadsrättshavares rätt eller skyldighet att tillträda eller

behålla lägenheten, eller

2. beträffande fastställande av hyresvillkor enligt 4 kap. 9 §.
I övrigt gäller bestämmelsen inte i fråga om tvist med anledning av upplå-

telse av nyttjanderätt enligt denna lag, om man genom bestämmelsen har ut-
sett skiljemän eller reglerat antalet skiljemän, sättet att utse dem eller förfa-
randet vid skiljenämnden. I dessa hänseenden ska lagen (1999:116) om skilje-
förfarande tillämpas. Detta hindrar dock inte att föreningen i stadgarna utser
hyresnämnden till skiljenämnd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Bestämmelsen i 9 kap. 9 § andra stycket 2 om att medlemsförteckningen

ska innehålla uppgift om tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen till-
lämpas inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen före ikraft-
trädandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:4.