SFS 2016:112 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

160112.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av
vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar;

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1991:615) om omregist-

rering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska ha följande
lydelse.

3 §

Beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första stycket 1–

3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 7 kap. lagen (1987:667) om ekono-
miska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 7 kap. 35 § andra
stycket 2 och 3 nämnda lag ska inte gälla sådana beslut och inte heller när
föreningsstämma beslutar i någon annan angelägenhet som rör omregistre-
ringen. Inte heller ska sådana villkor i stadgarna som går längre än vad som
föreskrivs i 34 och 35 §§ nämnda kapitel tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

SFS 2016:112

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016