SFS 2016:113 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

160113.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 8 och

32 §§ och 8 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska ha följande ly-
delse.

3 kap.

7 §

2

I resultaträkningen för en ekonomisk förening ska sådan värdeöverfö-

ring som avses i 9 kap. 1 § första stycket 2 lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar tas upp som en särskild kostnadspost.

6 kap.

2 §

3

I aktiebolag och ekonomiska föreningar ska det i förvaltningsberättel-

sen även lämnas förslag till dispositioner beträffande bolagets eller förening-
ens vinst eller förlust.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska i förvaltningsberättelsen eller i

egen räkning specificera förändringar i eget kapital jämfört med föregående
års balansräkning.

7 kap.

8 §

4

Koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen ska var för sig

utgöra en sammanställning av balansräkningarna respektive resultaträkning-
arna för moderföretaget och de dotterföretag som omfattas av koncernredo-
visningen. Sammanställningen ska göras med tillämpning av 9–13 §§ och 18–
23 §§. Vid redovisningen av andelar i andra företag än dotterföretag ska 25–
30 §§ beaktas. I övrigt tillämpas 3 kap. med undantag för 10 a och 10 b §§.
Det som sägs i 3 kap. om större och mindre företag ska i stället avse större
respektive mindre koncerner.

32 §

5

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av interna-
tionella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rå-

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Senaste lydelse 1999:1112.

3 Senaste lydelse 2015:813.

4 Senaste lydelse 2015:813.

5 Senaste lydelse 2015:813.

SFS 2016:113

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:113

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

dets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i
detta kapitel:

1. 1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,
3. 7 § när det gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap.

7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper,
5. 14 § när det gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
– 18 § om lån till ledande befattningshavare,
– 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
– 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
– 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 40 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena om löner och andra

ersättningar,

– 41 § om pensioner och liknande förmåner,
– 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
– 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
– 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
6. 31 § första stycket, när det gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a–

4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, och

7. 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll

och riskhantering.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar en-

ligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovis-
ningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en
hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.

8 kap.

2 §

6

I ett aktiebolag eller en ekonomisk förening ska årsredovisningen för

det förflutna räkenskapsåret lämnas till revisorerna och, i förekommande fall,
lekmannarevisorerna senast sex veckor före den ordinarie stämma där års-
redovisningen ska behandlas. Övriga företag ska lämna årsredovisningen till
revisorerna senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 7 §, 6 kap. 2 § och 7 kap. 8 och 32 §§

tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den
30 juni 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1999:1112.