SFS 2016:114 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

160114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 kap. 8 § ellagen (1997:857) ska

ha följande lydelse.

12 kap.

8 §

2

Ett företag som bedriver nätverksamhet ska betala en förseningsavgift

om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in till nätmyndigheten
inom sju månader från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om
fortsatt bolagsstämma enligt 7 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen
(2005:551) eller om fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 12 § andra stycket
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ska dock företaget betala förse-
ningsavgift först om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från
räkenskapsårets utgång. Avgiften ska uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt första stycket, ska företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften ska uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 7 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt andra stycket, ska företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften ska uppgå till 20 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Senaste lydelse 2005:923.

SFS 2016:114

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016