SFS 2016:115 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

160115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 19 §, 39 kap. 21 och 23 §§,

42 kap. 19 och 28 §§, 48 kap. 2 § och 57 kap. 34 § inkomstskattelagen
(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

19 §

Med näringsbostadsrätt avses en sådan andel i ett privatbostadsföretag

som inte är en privatbostadsrätt.

En andel i en kooperativ hyresrättsförening är dock inte en näringsbostads-

rätt.

39 kap.

21 §

Med kooperativ förening avses en ekonomisk förening som är öppen

på det sätt som anges i 3 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
och som tillämpar lika rösträtt. Om en ekonomisk förening bedriver försälj-
ning till personer som inte uppfyller kraven för inträde i föreningen, ska före-
ningen för att anses som öppen ge dem samma rätt till återbäring på köpta va-
ror som medlemmarna får.

Att en förening med stöd av 1 kap. 1 a § lagen om ekonomiska föreningar

har antagit investerande medlemmar ska inte anses innebära att föreningen
inte tillämpar lika rösträtt.

Kooperativa föreningars centralorganisationer anses som öppna även om

de beviljar inträde bara för sådana lokala föreningar som uppfyller central-
organisationens krav på stadgar, skötsel och soliditet och även om bara ett
enda företag inom varje område antas som medlem. När det gäller kravet på
lika rösträtt anses centralorganisationer som kooperativa även om rösträtten
utövas i förhållande till föreningarnas medlemsantal.

23 §

Utdelning som en kooperativ förening lämnar i förhållande till insatser

enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, lagen (1995:1570) om
medlemsbanker eller rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli
2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) ska
dras av. I fråga om andra insatser än förlagsinsatser gäller detta dock inte till
den del utdelningen enligt 24 kap. 17 § inte ska tas upp av mottagaren. Om

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2016:115

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:115

den del som inte ska tas upp av mottagaren uppgår till högst tio procent av ut-
delningen, ska dock hela utdelningen dras av. En medlemsfrämjande förening
får bara dra av utdelning om föreningen har ett stort antal medlemmar och
bara till den del föreningen för samma beskattningsår själv tagit emot utdel-
ning på insatser. En kooperativ hyresrättsförening får inte dra av utdelning om
föreningen är ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 §.

Om en ekonomisk förening är centralorganisation för kooperativa före-

ningar, ska utdelningen på förlagsinsatser dras av även om centralorganisatio-
nen inte är kooperativ enligt 21 §.

42 kap.

19 §

Vad som, utöver inbetald insats, skiftas ut till en medlem i en svensk

ekonomisk förening i samband med att föreningen upplöses eller till en med-
lem i en kooperativ hyresrättsförening när han utträder ur föreningen behand-
las som utdelning, om det inte framgår något annat av 20 eller 21 §.

28 §

Sådan förmån av att få utnyttja en fastighet som den skattskyldige har i

egenskap av delägare i ett privatbostadsföretag ska inte tas upp. Annan utdel-
ning från ett sådant företag ska tas upp till den del den överstiger andra avgif-
ter och inbetalningar till företaget under beskattningsåret än kapitaltillskott.
Utdelning från en kooperativ hyresrättsförening till en medlem när han utträ-
der ur föreningen ska tas upp i sin helhet.

Första stycket gäller också förmåner från en motsvarande utländsk juridisk

person.

48 kap.

2 §

3

Med delägarrätt avses

– aktie,
– rätt på grund av teckning av aktier,
– teckningsrätt,
– fondaktierätt,
– andel i en värdepappersfond och en specialfond,
– andel i en ekonomisk förening, och
– annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.
Bestämmelserna om delägarrätter ska tillämpas också på
– vinstandelsbevis och kapitalandelsbevis som avser lån i svenska kronor,
– konvertibel i svenska kronor,
– inlösenrätt och säljrätt som avser aktier,
– termin och option vars underliggande tillgångar består av aktier eller ter-

min och option som avser aktieindex, och

– annan tillgång med liknande konstruktion eller verkningssätt.
Andel i ett annat privatbostadsföretag än en kooperativ hyresrättsförening

anses inte som delägarrätt.

3 Senaste lydelse 2013:1106.

background image

3

SFS 2016:115

57 kap.

34 §

Vinstutdelning som lämnas för senare räkenskapsår än som avses i

33 § ska minska kapitalunderlaget till den del utdelat belopp överstiger netto-
vinsten enligt fastställd balansräkning eller, i förekommande fall, fastställd
koncernbalansräkning.

Kapitalunderlaget i ett aktiebolag ska minskas med belopp som motsvarar

utbetalningar från bolaget som gjorts i samband med minskning av aktiekapi-
talet eller reservfonden, om utbetalningen skett efter utgången av det räken-
skapsår då underlaget beräknades.

Kapitalunderlaget i en ekonomisk förening ska minskas med belopp som

motsvarar utbetalningar enligt 4 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar vid återbetalning av överskjutande medlemsinsatser eller enligt
4 kap. 4 § samma lag vid minskning av medlemsinsatsernas belopp. Detta
gäller bara om utbetalningen har gjorts efter utgången av det räkenskapsår då
underlaget beräknades.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016