SFS 2016:117 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

160117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

dels att 12 kap. 7 och 7 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 kap. 1 a §, av följande lydelse.

12 kap.

1 a §

Bestämmelserna om investerande medlemmar i lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller inte för kreditmarknadsföreningar.

7 §

2

Utöver det som föreskrivs om upplysningsplikt i 7 kap. 28 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller att upplysningar får lämnas bara
om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för någon enskild.

Bestämmelserna i 7 kap. 30 och 31 §§ lagen om ekonomiska föreningar ska

tillämpas också när styrelsen har funnit att en upplysning som har begärts en-
ligt 7 kap. 28 och 29 §§ samma lag inte kan lämnas till en medlem utan nämn-
värd olägenhet för någon enskild.

7 a §

3

I stället för det som föreskrivs i 7 kap. 44 § tredje stycket första me-

ningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar om att väcka talan gäller
följande. Utöver det som föreskrivs i 7 kap. 44 § första stycket lagen om eko-
nomiska föreningar får talan inte väckas efter det att Finansinspektionen
genom ett beslut som har fått laga kraft har lämnat tillstånd att verkställa fusi-
onsplanen enligt 14–16 §§ detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Senaste lydelse 2004:444.

3 Senaste lydelse 2009:711.

SFS 2016:117

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016