SFS 2016:118 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

160118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 7 § naturgaslagen

(2005:403) ska ha följande lydelse.

10 kap.

7 §

2

Ett naturgasföretag ska betala en förseningsavgift om de handlingar

som anges i 6 § inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju månader
från räkenskapsårets utgång. Om företaget har beslutat om fortsatt bolags-
stämma enligt 7 kap. 14 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) eller om
fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap. 12 § andra stycket lagen (1987:667)
om ekonomiska föreningar, ska dock företaget betala förseningsavgift först
om handlingarna inte har kommit in inom nio månader från räkenskapsårets
utgång. Avgiften ska uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt första stycket, ska företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften ska uppgå till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 § inte har kommit in inom två månader

från det att underrättelse avsändes till företaget om ett beslut om försenings-
avgift enligt andra stycket, ska företaget betala en ny förseningsavgift. Den
nya avgiften ska uppgå till 20 000 kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Senaste lydelse 2005:938.

SFS 2016:118

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016