SFS 2016:119 Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ

160119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:595) om
europakooperativ;

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2006:595) om euro-

pakooperativ

dels att 21, 22 och 28 §§ och rubriken närmast före 28 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, och närmast före 1 a § en ny

rubrik av följande lydelse.

Investerande medlemmar

1 a §

I stadgarna för ett europakooperativ får det bestämmas att det i euro-

pakooperativet får finnas en eller flera medlemmar av det slag som avses i
1 kap. 1 a § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (investerande med-
lemmar).

Sådana stadgebestämmelser som avses i artikel 61.3 i SCE-förordningen, i

den ursprungliga lydelsen, ska innehålla minst sådana begränsningar i de in-
vesterande medlemmarnas inflytande vid föreningsstämman som anges i
7 kap. 3 § tredje stycket lagen om ekonomiska föreningar.

21 §

2

I fråga om europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem

som avses i artiklarna 37–41 i SCE-förordningen, i den ursprungliga lydelsen,
(dualistiskt organiserade europakooperativ) gäller följande.

Om inte annat följer av annan författning eller av SCE-förordningen, i den

ursprungliga lydelsen, ska lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och
andra författningar om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på lednings-
organet eller dess ledamöter.

Det som sägs om styrelsen eller dess ledamöter i följande bestämmelser i

lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess
ledamöter:

6 kap. 1 § fjärde stycket om suppleanter,
6 kap. 2 § om förtida avgång,
6 kap. 4 § första och fjärde styckena om bosättningskrav och obehörighets-

grunder,

6 kap. 4 § andra stycket om krav på medlemskap,
6 kap. 5 § om anmälan av aktieinnehav,

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Senaste lydelse 2010:2074.

SFS 2016:119

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:119

6 kap. 8 § tredje stycket om protokoll,
6 kap. 9 § första stycket om beslutsunderlag och inträde av suppleant,
6 kap. 10 § om jäv,
6 kap. 15 § om registrering,
7 kap. 28–31 §§ om upplysningsplikt mot föreningsstämman,
7 kap. 43 § om talan mot föreningsstämmans beslut,
7 kap. 46 § om talan mot föreningen,
7 kap. 47 § om skiljeförfarande,
8 kap. 7 § om revisorsjäv,
8 kap. 11 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,
8 kap. 13 § första stycket om revisionsberättelsen,
11 kap. 4 a § om tvångslikvidation,
11 kap. 17 § andra och tredje styckena om styrelseval i samband med upp-

hörande av likvidation,

11 kap. 17 § fjärde stycket om styrelseval efter upphävande av likvida-

tionsbeslut,

13 kap. 1 och 4–6 §§ om skadestånd, och
15 kap. 4 a § om avregistrering av ledamot.
När 6 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar tillämpas på europakoope-

rativ, ska den paragrafens andra stycke inte gälla arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (2006:477) om arbetstagarinflytande i europa-
kooperativ.

För dualistiskt organiserade europakooperativ som driver försäkrings-

rörelse gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

22 §

Tillsynsorganet får besluta att dess medgivande krävs för vissa katego-

rier av beslut som ledningsorganet eller den verkställande direktören fattar.
Tillsynsorganet ska ge in ett sådant beslut till Bolagsverket för registrering.
Beslutet gäller från tidpunkten för registreringen.

Tillsynsorganet ska till varje föreningsstämma som ska pröva frågan om

fastställelse av europakooperativets resultat- och balansräkningar avge ett ytt-
rande över årsredovisningen samt ledningsorganets och den verkställande di-
rektörens förvaltning. I fråga om tillhandahållande av detta yttrande ska
7 kap. 22 § första och andra styckena lagen (1987:667) om ekonomiska före-
ningar tillämpas.

Verkställande direktör

28 §

I ett europakooperativ får det utses en verkställande direktör. I ett euro-

pakooperativ som står under tillsyn av Finansinspektionen ska det alltid fin-
nas en verkställande direktör.

I ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska den verkställande direktö-

ren utses av ledningsorganet. Den verkställande direktören får i ett sådant fall
inte vara ledamot i tillsynsorganet.

I ett monistiskt organiserat europakooperativ ska den verkställande direktö-

ren utses av förvaltningsorganet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

background image

3

SFS 2016:119

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016