SFS 2016:120 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

160120.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 43 § fjärrvärmelagen (2008:263)

ska ha följande lydelse.

43 §

Uppgifterna om drift- och affärsförhållanden i fjärrvärmeverksam-

heten samt en bestyrkt kopia av årsrapporten och yttrandet över granskningen
av årsrapporten ska ges in till tillsynsmyndigheten. Uppgifterna och handling-
arna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju månader från räken-
skapsårets utgång.

Om fjärrvärmeföretaget beslutat om fortsatt bolagsstämma enligt 7 kap.

14 § aktiebolagslagen (2005:551) eller fortsatt föreningsstämma enligt 7 kap.
12 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, gäller i stäl-
let att uppgifterna och handlingarna ska ha kommit in till tillsynsmyndigheten
inom nio månader från räkenskapsårets utgång.

Handlingarna får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten.
Med bestyrkt kopia jämställs elektroniskt original.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

SFS 2016:120

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016