SFS 2016:121 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

160121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 18 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 12 kap. 31 §, 13 kap. 9, 13, 24 och 26 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 12 kap. 31 §, 13 kap. 13, 24 och 26 §§ ska

utgå,

dels att 12 kap. 23, 24, 28, 29, 34–39, 57, 64, 67, 71 och 72 §§, 13 kap. 3, 8,

10, 11, 14–16, 19, 37 och 40 §§ och rubriken närmast före 12 kap. 34 § ska ha
följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 13 kap. 18 § ska lyda ”Återbäring och annan

användning av föreningens egendom”,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 12 kap. 4 a § och 13 kap. 14 a §,

och närmast före 13 kap. 14 a § en ny rubrik, av följande lydelse.

12 kap.

4 a §

Bestämmelserna om information med elektroniska hjälpmedel i 1 kap.

8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller när ett ömsesidigt för-
säkringsbolag skickar kallelser och annan information i enlighet med detta
kapitel eller lagen om ekonomiska föreningar.

23 §

2

Ömsesidiga försäkringsbolag ska i bolagsordningen kunna ange att

kapital får tillskjutas i enlighet med det som gäller om förlagsinsatser enligt
5 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

24 §

Bestämmelserna i 6 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

om föreningens ledning ska gälla även för ömsesidiga försäkringsbolag med
de undantag och tillägg som följer av 25–30 §§.

28 §

I stället för 6 kap. 10 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar gäller följande för ömsesidiga försäkringsbolag. Bestämmelserna i
6 kap. 10 § första stycket 3 i den lagen gäller inte om

1. det ömsesidiga försäkringsbolaget äger samtliga aktier i bolagets mot-

part, och

2. motparten är ett annat bolag än ett försäkringsaktiebolag som inte får

dela ut vinst.

1 Prop. 2015/16:4, bet. 2015/16:CU10, rskr. 2015/16:130.

2 Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

SFS 2016:121

Utkom från trycket
den 1 mars 2016

background image

2

SFS 2016:121

29 §

Utöver 6 kap. 13 § första stycket och 7 kap. 37 § lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar gäller att beslut, rättshandlingar eller andra åtgärder
enligt dessa bestämmelser inte heller får fattas eller företas till nackdel för ga-
ranter eller ersättningsberättigade som på grund av försäkringsavtal har rätt
till en andel av de ackumulerade vinster som har uppstått i rörelsen.

Ort för bolagsstämman

34 §

Bestämmelserna om ort för stämman i 7 kap. 13 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar ska inte gälla för ömsesidiga försäkringsbolag.

35 §

Bestämmelserna om uppskov med beslut till fortsatt stämma i 7 kap.

12 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska gälla för
ömsesidiga försäkringsbolag, om en tiondel av de närvarande röstberättigade
begär det.

36 §

Den förslagsrätt som tillkommer delägarna enligt 7 kap. 14 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar får inskränkas i ett ömsesidigt försäk-
ringsbolags bolagsordning om fullmäktige har utsetts.

37 §

3

Den skyldighet att kalla till stämma som Bolagsverket har enligt

7 kap. 15 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska för
ömsesidiga försäkringsbolag i stället gälla för Finansinspektionen.

38 §

Utöver bestämmelserna om fullmäktige i 7 kap. 1 § andra stycket och

40–42 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för ömsesidiga
försäkringsbolag att minst hälften av fullmäktige ska utses av delägarna eller
av organisationer som kan anses företräda delägarnas intressen.

Bestämmelserna om längsta mandattid och vem som kan utses till fullmäk-

tig i 7 kap. 41 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar ska inte gälla
för ömsesidiga försäkringsbolag.

Om fullmäktige har utsetts, får bestämmelser tas in i bolagsordningen om

att redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska tillhandahållas en-
ligt 7 kap. 22 § lagen om ekonomiska föreningar genom att fram till bolags-
stämma hållas tillgängliga för medlemmarna och innehavarna av förlagsande-
lar på bolagets webbplats.

Delägarna har rätt att närvara och yttra sig vid ett fullmäktigesammanträde,

om inte något annat anges i bolagsordningen.

39 §

I stället för 7 kap. 34 § andra och tredje meningarna lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar gäller att ett beslut att ändra bolagsordningen i ett
ömsesidigt försäkringsbolag är giltigt om två tredjedelar av samtliga röstande
har förenat sig om det.

57 §

Granskningsrapporten ska tillhandahållas på samma sätt som anges i

7 kap. 22 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

64 §

Vinstutdelning till garanter och innehavare av förlagsandelar får bara

ske om det följer av bolagsordningen.

3 Senaste lydelse 2013:745.

background image

3

SFS 2016:121

Vinstutdelningen får inte överstiga det som i den fastställda balansräk-

ningen och, i fråga om moderbolag som ska upprätta koncernredovisning, i
den fastställda koncernbalansräkningen för det senaste räkenskapsåret redovi-
sats som bolagets respektive koncernens nettovinst för året, vinst och fria fon-
der sedan avdrag gjorts för

1. det belopp som enligt 68 § ska användas för återbäring,
2. den redovisade förlusten,
3. det belopp som enligt lag eller bolagsordning ska avsättas till bundet

eget kapital eller, i fråga om moderbolag, det belopp som av det fria egna
kapitalet i koncernen enligt årsredovisningarna för företag inom denna ska fö-
ras över till det bundna egna kapitalet, och

4. det belopp som enligt bolagsordningen på annat sätt ska användas för nå-

got annat ändamål än vinstutdelning.

Även om det inte finns något hinder enligt andra stycket, får bolaget ge-

nomföra vinstutdelning endast om den framstår som försvarlig med hänsyn
till

1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storle-

ken av det egna kapitalet, och

2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Om bolaget är ett moderbolag, ska vid tillämpningen av tredje stycket hän-

syn tas även till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker
ställer på koncernens egna kapital samt till koncernens konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

67 §

Om utbetalning till garanter eller innehavare av förlagsandelar görs i

strid med denna lag eller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, ska
mottagaren betala tillbaka det belopp som tagits emot med ränta, beräknad en-
ligt 5 § räntelagen (1975:635), från det att beloppet togs emot intill dess ränta,
till följd av 3 eller 4 § räntelagen, ska betalas enligt 6 § samma lag. Om utbe-
talningen har skett i form av vinstutdelning, är dock mottagaren återbärings-
skyldig bara om bolaget visar att mottagaren insåg eller borde ha insett att ut-
betalningen stred mot denna lag eller lagen om ekonomiska föreningar.

Om det uppkommer någon brist vid återbäring enligt första stycket, är de

personer som har medverkat till beslutet om värdeöverföringen ansvariga för
bristen. Detsamma gäller de som har medverkat till verkställandet av beslutet
eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som har
legat till grund för beslutet om värdeöverföring.

För ansvar enligt andra stycket förutsätts i fråga om styrelseledamöter,

verkställande direktör, revisor och särskild granskare, uppsåt eller oaktsam-
het, och, i fråga om delägare och andra, uppsåt eller grov oaktsamhet.

För brist som uppkommer vid återbäring av vinstutdelning ansvarar även

den som har tagit emot egendom från en person som avses i första stycket
med vetskap om att den härrör från en olaglig värdeöverföring.

Vid tillämpningen av andra–fjärde styckena gäller 13 kap. 4 § lagen om

ekonomiska föreningar.

71 §

För reservfond i ömsesidiga försäkringsbolag gäller 4 kap. 5 §, 5 kap.

9 § och 10 kap. 14–20 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

background image

4

SFS 2016:121

72 §

4

Bolagsstämman eller, om saken är av ringa betydelse med hänsyn till

bolagets ställning, styrelsen får besluta om en gåva till ett allmännyttigt eller
därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets
ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan inte strider
mot 64 § andra–fjärde styckena.

13 kap.

3 §

Bestämmelserna om en ekonomisk förenings ändamål m.m. i 1 kap. 1 §

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsför-
eningar.

Bestämmelserna om investerande medlemmar i lagen om ekonomiska för-

eningar gäller inte för försäkringsföreningar.

8 §

Det som föreskrivs om en medlems rätt till utträde i 3 kap. 4 § första

stycket första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller
inte i fråga om försäkringsföreningar om medlemmen på grund av sin anställ-
ning är skyldig att tillhöra försäkringsföreningen.

Bestämmelsen om skyldighet att hålla medlemsförteckningen tillgänglig i

3 kap. 6 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar gäller inte för för-
säkringsföreningar.

10 §

Bestämmelserna om verkställande direktör i 6 kap. 3 § första stycket

lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsför-
eningar. I stället gäller att styrelsen i en försäkringsförening ska utse en verk-
ställande direktör. Den verkställande direktören får inte vara ordförande i sty-
relsen.

11 §

I stället för bestämmelserna om jäv för en styrelseledamot eller den

verkställande direktören i 6 kap. 10 § andra stycket lagen (1987:667) om eko-
nomiska föreningar gäller följande för försäkringsföreningar. Bestämmel-
serna i 6 kap. 10 § första stycket 3 gäller inte om

1. försäkringsföreningen äger samtliga aktier i föreningens motpart, och
2. motparten är ett annat bolag än ett försäkringsaktiebolag som inte får

dela ut vinst.

14 §

Utöver bestämmelserna om föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i

föreningens angelägenheter i 7 kap. 1–3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar får en försäkringsförening i stadgarna föreskriva om rösträtt för
den som tillskjutit verksamhetskapital.

Ort för föreningsstämman

14 a §

Bestämmelserna om ort för föreningsstämman i 7 kap. 13 § lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller inte för försäkringsföreningar.

4 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

5

SFS 2016:121

15 §

5

Den skyldighet att kalla till föreningsstämma som Bolagsverket har

enligt 7 kap. 15 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
ska för försäkringsföreningar i stället gälla för Finansinspektionen.

16 §

Utöver bestämmelserna om fullmäktige i 7 kap. 1 § andra stycket och

40–42 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för försäkrings-
föreningar att minst hälften av fullmäktige ska utses av föreningens medlem-
mar eller av organisationer som kan anses företräda medlemmarna.

19 §

I stället för bestämmelserna om värdeöverföringar från föreningen i

9 kap. 1 och 2 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller för för-
säkringsföreningar att föreningens medel får delas ut till medlemmar bara i
form av återbäring eller, i samband med föreningens likvidation, som skiftes-
likvid.

Bestämmelserna om värdeöverföringar, vinstutdelning, gottgörelse och in-

satsemission i 9 kap. 3 och 4 §§ samt 10 kap. 1–13 §§ och 21 § lagen om eko-
nomiska föreningar gäller inte för utbetalningar av föreningens medel till
medlemmarna i en försäkringsförening.

37 §

6

I stället för bestämmelsen om väckande av talan i 7 kap. 44 § tredje

stycket första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller,
utöver det som anges i 7 kap. 44 § första stycket samma lag, följande. Talan
mot stämmobeslut om godkännande av fusionsplan rörande en gränsöverskri-
dande fusion får inte väckas efter det att Finansinspektionen genom ett beslut
som har fått laga kraft har lämnat tillstånd till verkställande av en fusionsplan.

40 §

I stället för 16 kap. 1 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska

föreningar gäller att till böter döms den som

1. uppsåtligen eller av oaktsamhet inte för medlemsförteckning enligt

3 kap. 6 och 7 §§ lagen om ekonomiska föreningar, eller

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 13 kap. 39 § andra stycket

denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från ömsesidiga

försäkringsbolag, om beräkningen ska grunda sig på en årsredovisning som
har upprättats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2013:745.

6 Senaste lydelse 2013:456.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016