SFS 2016:122 Förordning om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp

160122.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:144) om
statsbidrag för läxhjälp;

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2014:144) om stats-

bidrag för läxhjälp samt 1 och 3–8 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat
skolarbete utanför ordinarie undervisningstid

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivilligt

anordnande av hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie under-
visningstid till elever.

Syftet med statsbidraget är dels att öka möjligheterna för alla elever att

utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvär-
dighet.

Statsbidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel.

3 §

Statsbidrag får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat

skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever i grundskolan,
grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan.

4 §

För den hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie under-

visningstid som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen använda
lärare som får bedriva undervisning enligt de bestämmelser som gäller för
undervisningen i skolväsendet. Om huvudmannen anordnar denna hjälp i
samarbete med en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller
annat skolarbete, får dessutom den ideella föreningens bemanning användas.

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till en ideell för-

ening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Med en
sådan förening avses en organisation som

1. saknar vinstsyfte och inte är huvudman inom skolväsendet,
2. är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn i verksamheten,
3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet,

förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rät-
tigheter,

4. har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet lång-

siktigt, och

SFS 2016:122

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

2

SFS 2016:122

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5. helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat

skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

6 §

Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 5 § får lämnas för

kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie under-
visningstid till den som är elev enligt 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) i grund-
skolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan.

Bidrag får inte lämnas till sådana organisationer som avses i första stycket

om de har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndig-
heten eller är i likvidation eller försatta i konkurs.

7 §

Statens skolverk ska fördela statsbidraget till de sökande huvudmän

inom skolväsendet som uppfyller förutsättningarna för att få bidrag.

Vid fördelning enligt första stycket får bidrag lämnas med högst 1 000 kro-

nor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten. Skolverket får lämna
bidrag med ett högre belopp om det finns särskilda skäl med hänsyn till anta-
let elever i verksamheten eller om huvudmannen har extra kostnader för verk-
samheten eftersom huvudmannen samarbetar med en ideell förening som
arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Skolverket ska vid
fördelningen prioritera huvudmän för skolor med låga studieresultat.

Skolverket ska även fördela bidrag till sådana organisationer som uppfyller

förutsättningarna för att få bidrag enligt 5 och 6 §§.

8 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor

om och betalar ut bidraget.

I ansökan om bidrag ska huvudmannen beskriva hur den verksamhet som

ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för verksamheten för att
syftet med bidraget ska uppnås och hur verksamheten ska följas upp. Den
ideella föreningen ska beskriva hur den verksamhet som ansökan avser ska
bedrivas.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå

av beslutet.

1. Denna förordning träder i kraft den 5 april 2016.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbi-

drag som beviljas efter ikraftträdandet.

3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)