SFS 2016:123 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

160123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 2 och 7 §§ och bilagan till offentlighets- och sekre-
tessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

2 §

1

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undan-

tagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400).

7 §

2

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar

som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-
miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i
24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i
sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2014:1369.

Myndighet

Handlingar som innehåller sekretessreglerade
uppgifter och som inte behöver registreras

Arbetsmiljöverket

� handlingar som ska ingå i informationssys-
temet om arbetsskador, och
� statistiskt primärmaterial

Energimarknadsinspektionen � handlingar som ingår i informationssyste-

met om transaktioner på grossistmarknaderna
för energi

Försäkringskassan

� handlingar i försäkringsärenden,
� handlingar i ärenden om statligt tandvårds-
stöd,
� samlingsräkningar med bilagor för läkar-
vård eller annan sjukvård, och
� statistiskt primärmaterial

2 Senaste lydelse 2015:637.

SFS 2016:123

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

2

SFS 2016:123

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

länsstyrelserna

undersökningar om
attityder hos länets
invånare till att bo,
leva och verka i länet

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Myndigheten
för kulturanalys

undersökningar om barns
och ungas kulturvanor

undersökningar om hot
mot kulturutövare

Myndigheten för press,
radio och tv

undersökningar om tid-
ningsdistributionens
kostnadsutveckling

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållanden

universitet och
högskolor

undersökningar av stu-
denters bakgrund och
om deras vägval efter
studierna

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Universitets- och
högskolerådet

undersökningar om stu-
denters levnadsvillkor
inom ramen för projektet
Eurostudent

undersökning om effek-
ter och användning
av Universitets- och
högskolerådets utlåtan-
den avseende avslutade
utländska högskoleutbild-
ningar

utvärdering av försöks-
verksamhet med lämplig-
hetsbedömning vid antag-
ning av studenter till
lärar- och förskollärarut-
bildning

utbildningsanstalter
och forskningsinrätt-
ningar

sociologiska, psykolo-
giska, pedagogiska eller
andra beteendeveten-
skapliga eller samhälls-
vetenskapliga studier

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

3

SFS 2016:123

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

background image

4

SFS 2016:123

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

3

3 Senaste lydelse 2015:944.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

123. utredning och planering enligt
förordningen (2015:1052) om krisbe-
redskap och bevakningsansvariga
myndigheters åtgärder vid höjd
beredskap och förordningen
(2015:1053) om totalförsvar och
höjd beredskap eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser