SFS 2016:124 Förordning om ändring i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

160124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:739) med
instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 8, 19 och 20 §§ förordningen (2015:739) med

instruktion för Allmänna reklamationsnämnden ska ha följande lydelse.

8 §

Myndigheten prövar inte tvister när

1. anmälan till myndigheten har gjorts av någon annan än konsumenten

eller, när det gäller grupptalan enligt 9 §, någon annan än Konsumentombuds-
mannen eller en sammanslutning av konsumenter,

2. värdet av vad som yrkas understiger
a) 2 000 kronor för tvister som rör bank, fastighetsmäklare, försäkring, båt

eller bostad,

b) 1 000 kronor för tvister som rör motor, resor, möbler, tvätt, spel eller lot-

terier,

c) 500 kronor för tvister enligt
– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den

11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation
och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller
kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr
295/91,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den

23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den

24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre
vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004,

– Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den

16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om änd-
ring av förordning (EG) nr 2006/2004,

– lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter, samt
d) 500 kr för tvister rörande elektronik, skor eller textil och för övriga tvis-

ter, eller

3. anmälan har kommit in till myndigheten mer än ett år efter det att konsu-

menten gjort en reklamation till näringsidkaren.

I beloppen enligt första stycket 2 räknas inte in yrkanden om ersättning för

annan skada än ekonomisk skada.

19 §

Förfarandet vid myndigheten är skriftligt. Parterna har inte rätt att när-

vara vid myndighetens sammanträden.

SFS 2016:124

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

2

SFS 2016:124

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

20 §

Anmälan av tvister ska göras skriftligen. Myndigheten får begära in de

kompletterande uppgifter från anmälaren som behövs för handläggningen.

Myndigheten ska skicka anmälan till den näringsidkare som anmälaren

angett som motpart. Näringsidkaren ska uppmanas att svara inom skälig tid.
Myndigheten behöver inte be näringsidkaren om svar, om det inte finns
anledning att anta att anmälarens krav kommer att bifallas helt eller delvis.

Näringsidkarens svar enligt andra stycket ska skickas till anmälaren, som

ska ges tillfälle att inom skälig tid yttra sig över svaret.

Ytterligare skriftväxling ska ske om det behövs för att klargöra parternas

inställning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)