SFS 2016:125 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

160125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om jaktförordningen (1987:905)
dels att 58 § och rubriken närmast före 58 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 58 a §, av följande lydelse.

�verklagande m.m.

58 §

1

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. I fråga om följande beslut enligt denna
förordning gäller dock

1. att beslut enligt 3 § fjärde stycket, 4 §, om beslutet avser annat än regi-

strering av kronhjortsområde, 9 § andra och tredje styckena, 12 a § tredje
stycket, 15 §, 21 § andra stycket, 24 a §, 30 §, 38 §, 40 a § tredje stycket, 47 §
första stycket och 52 d § samt Naturvårdsverkets beslut i ett överklagat
ärende inte får överklagas,

2. att andra beslut av Polismyndigheten än sådana beslut som som avses i 1

får överklagas till länsstyrelsen, och

3. att andra beslut av länsstyrelsen än sådana beslut som avses i 1, beslut

om avgift enligt 52 b och 52 c §§ och beslut om jakt efter björn, varg, järv, lo
eller kungsörn får överklagas till Naturvårdsverket.

58 a §

�renden om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska hand-

läggas skyndsamt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.
2. Förordningen tillämpas även på beslut som har fattats före ikraftträdan-

det och som inte fått laga kraft.

3. �renden om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn som har över-

klagats till Naturvårdsverket men som ännu inte har avgjorts ska efter
ikraftträdandet handläggas av allmän förvaltningsdomstol. Naturvårdsverket
ska överlämna handlingarna till domstolen.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1232.

SFS 2016:125

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016