SFS 2016:126 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

160126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till
kommersiell service;

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:284) om stöd till

kommersiell service

dels att 9, 18–20, 22, 34 och 41 §§, ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas nio nya paragrafer, 9 a–9 c, 21 a–21 d, 23 a och

32 a §§, och närmast före 9 a, 21 a och 32 a §§ nya rubriker, av följande
lydelse.

9 §

1

Stöd till kommersiell service lämnas som investeringsbidrag, investe-

ringslån, servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd.

Statligt stöd och registerskyldighet

9 a §

Investeringsbidrag, investeringslån och servicebidrag får endast läm-

nas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18
december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Särskilt driftstöd får endast lämnas i enlighet med kommissionens förord-

ning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna
107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt
ekonomiskt intresse.

9 b §

Länsstyrelsen ska i beslut om stöd lämna stödmottagaren de uppgifter

som följer av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och
artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.

9 c §

Länsstyrelsen ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissio-

nens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.3 i kommissionens förord-
ning (EU) nr 360/2012.

18 §

2

Bidrag får lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma mot-

tagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av
grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms

1 Senaste lydelse 2005:530.

2 Senaste lydelse 2011:1205.

SFS 2016:126

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

2

SFS 2016:126

som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Frå-
gan om huruvida bidrag kan lämnas ska prövas särskilt för varje år.

Bidrag får lämnas för sammanlagt högst tre år. Om det finns synnerliga

skäl får bidrag lämnas under en längre tid.

Om särskilt driftstöd enligt 21 a § lämnas ska driftstödet räknas av från det

högsta belopp som får lämnas enligt första stycket.

19 §

Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till

kommuner för att bekosta kommunens hemsändning av dagligvaror till de
hushåll som har störst avstånd till eller saknar möjligheter att på annat sätt ta
sig till butiken.

Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och

utan onödiga kostnader.

Bidrag enligt första stycket lämnas för kommunens kostnader antingen för

hemsändning av dagligvaror eller för anordnande av särskilda inköpsturer till
en närliggande butik.

20 §

3

Hemsändningsbidrag enligt 19 § får lämnas med ett belopp som mot-

svarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen eller
inköpsturerna. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och
hemsändningstillfälle.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår

till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken.

Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta områden

21 a §

Särskilt driftstöd får lämnas till ett försäljningsställe som har ett

mångsidigt utbud av dagligvaror och som

1. är beläget mer än 15 kilometer från ett annat försäljningsställe som har

ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast
landförbindelse,

2. har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till daglig-

varor på åretruntbasis, och

3. har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst 11 miljo-

ner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat lik-
nande underlag.

Om det finns särskilda skäl för det, får särskilt driftstöd lämnas till ett för-

säljningsställe trots att det inte uppfyller förutsättningarna enligt första
stycket 1 och 3.

21 b §

Vid en bedömning av ansökningar om särskilt driftstöd enligt 21 a §

ska försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till an-
nan grundläggande kommersiell service än försäljning av dagligvaror priori-
teras.

21 c §

Särskilt driftstöd enligt 21 a § får lämnas med högst 300 000 kronor

per år och försäljningsställe.

Frågan om stöd ska prövas för varje år.

3 Senaste lydelse 2011:1205.

background image

3

SFS 2016:126

21 d §

Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av

allmänt ekonomiskt intresse.

Länsstyrelsen ska i stödbeslutet ange de närmare villkoren för tjänsten.

Dessa ska innefatta åtminstone vilket utbud av dagligvaror som ska tillhanda-
hållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

22 §

4

Ansökan om stöd till kommersiell service ges in till och prövas av

länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas.

23 a §

En ansökan om investeringsbidrag, investeringslån, servicebidrag

och särskilt driftstöd får endast beviljas ett företag som lämnat en skriftlig re-
dogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse som företaget fått under de
två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Utbetalning av stöd

32 a §

Länsstyrelsen ska besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska

betalas ut vid ett förhållande som anges i 33 § 1, 2, 4, 5, 6 eller 7.

34 §

Hemsändningsbidrag, servicebidrag och särskilt driftstöd kan krävas

åter vid förhållanden som anges i 33 § 1, 2, 4, 5, 6 och 7.

Beslut om sådana bidrag ska innehålla upplysningar om bestämmelserna i

första stycket.

41 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än länsstyrelsens beslut
enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2011:1205. Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016