SFS 2016:127 Förordning om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)

160127.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i lotteriförordningen (1994:1451);

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § lotteriförordningen (1994:1451) ska ha föl-

jande lydelse.

1

6 §

1

Avgift enligt 5 § ska tas ut med följande belopp:

1 Senaste lydelse 2012:591.

�rendeslag

Avgift kronor

1. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen
(1994:1000) för lottsedlar som kan ge en vinst om högst
1/33 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken samt för bingobrickor.

4 000

2. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen
för lottsedlar som kan ge en vinst högre än 1/33 prisbasbe-
lopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt
ansökan om typgodkännande för teknisk utrustning som
används för insatser eller kontroll av egentliga lotterier.

10 000

3. Ansökan om typgodkännande enligt 14 § lotterilagen
för teknisk utrustning som används för insatser, vinstdrag-
ning eller kontroll av bingospel eller för vinstdragning i
egentliga lotterier.

26 000

4. Ansökan om tillstånd att anordna egentligt lotteri enligt
16 § lotterilagen, om omslutningen uppgår till
a) 1 miljon kr eller mindre

2 600

b) mer än 1 miljon kr men högst 5 miljoner kr

10 000

c) mer än 5 miljoner kr men högst 15 miljoner kr

60 000

d) mer än 15 miljoner kr.

80 000

5. Ansökan om tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b §
lotterilagen om värdet av högsta vinsten uppgår till
a) högst 1/60 prisbasbelopp

2 600

b) mer än 1/60 prisbasbelopp.

80 000

6. Ansökan om tillstånd att anordna bingospel enligt 22 §
lotterilagen.

2 600

7. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel enligt 25,
26 eller 27 § lotterilagen.

2 600

SFS 2016:127

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

2

SFS 2016:127

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Avgift ska inte tas ut för en ansökan som avser
1. ändrad postadress, eller
2. minskning av antalet tillståndsgivna spelbord eller spelautomater.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

8. Ansökan om tillstånd att inneha penningautomater,
värdeautomater och varuspelsautomater enligt 28 § lotteri-
lagen.

2 600

9. Ansökan om tillstånd att anordna roulettspel, tärnings-
spel och kortspel enligt 32 och 34 §§ lotterilagen.

2 600

10. Ansökan enligt lotterilagen och kasinolagen
(1999:355) som ska prövas av regeringen.

10 000