SFS 2016:128 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

160128.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur;

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver att 3 och 6 §§ förordningen (1997:263) om länspla-

ner för regional transportinfrastruktur ska ha följande lydelse.

3 §

1

Länsplanen ska avse tolv år och omfatta

1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering

kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering
till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

3. åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt

samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur,

4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för

det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och

5. bidrag för icke statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga

för regionen.

Som villkor för bidrag enligt första stycket 5 gäller att flygplatsen omfattas

av ett förordnande i enlighet med Europeiska unionens regler om tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse. Bidraget lämnas till den kommun som meddelat
förordnandet eller till den kommun inom vilken flygplatsen är belägen.

Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning

av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som
lämnats för förordnandet enligt andra stycket, ska bidraget återbetalas till sta-
ten.

6 §

2

Trafikverket ska bistå länsstyrelsen när länsplanen upprättas. Vid

beredningen har länsstyrelsen ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen så
att dessa, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidrar till att uppnå
de transportpolitiska målen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

1 Senaste lydelse 2014:1569.

2 Senaste lydelse 2014:1569. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2016:128

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

2

SFS 2016:128

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)