SFS 2016:129 Förordning om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

160129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1577) om
driftbidrag till icke statliga flygplatser;

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2006:1577) om drift-

bidrag till icke statliga flygplatser samt 1�3, 5 och 7 §§ ska ha följande
lydelse.

Förordning om statsbidrag för icke statliga flygplatser

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget

⬝Ersättning avseende icke statliga flygplatser⬝ inom utgiftsområde 22.

Bidrag enligt denna förordning får bara lämnas för flygplatser där det

utförs flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt enligt artikel 16 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1008/2008 av den 24 september
2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenska-
pen, i den ursprungliga lydelsen.

Som villkor för bidrag gäller att flygplatsen omfattas av ett förordnande i

enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 de-
cember 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga
tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse. Bidraget lämnas till den kommun som med-
delat förordnandet eller till den kommun inom vilken flygplatsen är belägen.

Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning

av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som
lämnats för förordnandet enligt tredje stycket, ska bidraget återbetalas till sta-
ten.

2 §

2

Trafikverket beslutar årligen om fördelningen av bidraget i enlighet

med denna förordning och med vad regeringen i övrigt bestämmer.

3 §

3

Trafikverket får besluta att ge bidrag för att täcka det faktiska under-

skottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott
ska återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår.

1 Senaste lydelse 2014:1568.

2 Senaste lydelse 2010:155.

3 Senaste lydelse 2010:155.

SFS 2016:129

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

2

SFS 2016:129

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5 §

4

Vid handläggningen av ärenden om bidrag för icke statliga flygplatser

får Trafikverket biträdas av företrädare för de icke statliga flygplatserna.

Trafikverket utser företrädarna och beslutar självständigt när man vill biträ-

das av dem.

7 §

5

Trafikverkets beslut om fördelning av bidrag för icke statliga flygplat-

ser får överklagas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:155.

5 Senaste lydelse 2010:155.