SFS 2016:129 Förordning om ändring i förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

160129.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1577) om
driftbidrag till icke statliga flygplatser;

utfärdad den 25 februari 2016.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2006:1577) om drift-

bidrag till icke statliga flygplatser samt 1–3, 5 och 7 §§ ska ha följande
lydelse.

Förordning om statsbidrag för icke statliga flygplatser

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av anslaget

”Ersättning avseende icke statliga flygplatser” inom utgiftsområde 22.

Bidrag enligt denna förordning får bara lämnas för flygplatser där det

utförs flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt enligt artikel 16 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1008/2008 av den 24 september
2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenska-
pen, i den ursprungliga lydelsen.

Som villkor för bidrag gäller att flygplatsen omfattas av ett förordnande i

enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 de-
cember 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga
tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster
av allmänt ekonomiskt intresse. Bidraget lämnas till den kommun som med-
delat förordnandet eller till den kommun inom vilken flygplatsen är belägen.

Om kommunen enligt 2 § första stycket lagen (2013:388) om tillämpning

av Europeiska unionens statsstödsregler återkräver stöd från flygplatsen som
lämnats för förordnandet enligt tredje stycket, ska bidraget återbetalas till sta-
ten.

2 §

2

Trafikverket beslutar årligen om fördelningen av bidraget i enlighet

med denna förordning och med vad regeringen i övrigt bestämmer.

3 §

3

Trafikverket får besluta att ge bidrag för att täcka det faktiska under-

skottet för det aktuella verksamhetsåret vid flygplatsen. Eventuellt överskott
ska återbetalas eller avräknas påföljande verksamhetsår.

1 Senaste lydelse 2014:1568.

2 Senaste lydelse 2010:155.

3 Senaste lydelse 2010:155.

SFS 2016:129

Utkom från trycket
den 8 mars 2016

background image

2

SFS 2016:129

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5 §

4

Vid handläggningen av ärenden om bidrag för icke statliga flygplatser

får Trafikverket biträdas av företrädare för de icke statliga flygplatserna.

Trafikverket utser företrädarna och beslutar självständigt när man vill biträ-

das av dem.

7 §

5

Trafikverkets beslut om fördelning av bidrag för icke statliga flygplat-

ser får överklagas till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:155.

5 Senaste lydelse 2010:155.