SFS 2016:131 Lag om ändring i utsökningsbalken

160131.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 30 § utsökningsbalken ska ha

följande lydelse.

4 kap.

30 §

2

Utmätning medför förmånsrätt i och med beslutet, om inte annat följer

av andra, fjärde eller femte stycket eller 7 kap. 13 §.

Utmätning av här i landet registrerat skepp eller luftfartyg, intecknade

reservdelar till sådant luftfartyg eller fast egendom medför inte förmånsrätt
förrän ärende angående anteckning om utmätningen tas upp på inskrivnings-
dag. Upptas på samma inskrivningsdag mer än ett sådant ärende, ska den ut-
mätning som skedde först ha företräde. Om här i landet registrerat skepp eller
luftfartyg som har utmätts här blir utmätt i ett annat land innan det har tagits
om hand av Kronofogdemyndigheten, ska den rätt som har vunnits genom
den förra utmätningen gälla som panträtt.

Utmätning av fast egendom eller av luftfartyg i vilket en rättighet skrivits

in i inskrivningsregistret för luftfartyg ger företräde framför rättighet i egen-
domen, om ärende angående anteckning om utmätningen tas upp senast på
den inskrivningsdag då inskrivning av rättigheten söks.

Utmätning av en rättighet som är registrerad enligt lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument medför för-
månsrätt genom registrering av utmätningen enligt den lagen. Utmäts en rät-
tighet som förvaltas enligt 3 kap. i nämnda lag inträder förmånsrätten i stället
genom underrättelse till förvaltaren om utmätningen. Detsamma gäller om ut-
mätningen avser en panträtt i en rättighet som förvaltas enligt det kapitlet.

Utmätning av ett elcertifikat eller en rättighet som är registrerad enligt

lagen (2011:1200) om elcertifikat medför förmånsrätt genom registrering av
utmätningen enligt den lagen. Detsamma gäller för en utsläppsrätt eller en rät-
tighet som är registrerad enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrät-
ter.

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2016.

1 Bet. 2015/16:CU22, rskr. 2015/16:157.

2 Senaste lydelse 2016:44.

SFS 2016:131

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:131

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)