SFS 2016:132 Förordning om ikraftträdande av lagen (2015:316) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

160132.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2015:316) om ändring
i läkemedelslagen (2015:315);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att lagen (2015:316) om ändring i läkemedelslagen

(2015:315) ska träda i kraft den 12 april 2016. Bestämmelserna om säkerhets-
detaljer ska tillämpas för första gången tre år efter det att kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om komplette-
ring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom faststäl-
lande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på för-
packningar för humanläkemedel har publicerats i EUT.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om änd-
ring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkeme-
del vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörj-
ningskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:132

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016