SFS 2016:133 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

160133.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:39) om ändring i
lagen (2009:366) om handel med läkemedel;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att lagen (2013:39) om ändring i lagen (2009:366)

om handel med läkemedel ska träda i kraft den 12 april 2016. Bestämmel-
serna om säkerhetsdetaljer ska tillämpas första gången tre år efter det att kom-
missionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den 2 oktober 2015 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG genom
fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på
förpackningar för humanläkemedel har publicerats i EUT.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om änd-
ring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkeme-
del vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörj-
ningskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:133

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016