SFS 2016:134 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

160134.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:41) om ändring i
lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 att lagen (2013:41) om ändring i lagen (2009:730)

om handel med vissa receptfria läkemedel ska träda i kraft den 12 april 2016.
Bestämmelserna om säkerhetsdetaljer ska tillämpas för första gången tre år
efter det att kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161 av den
2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhets-
detaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel har publicerats i
EUT.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/62/EU av den 8 juni 2011 om änd-
ring av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkeme-
del vad gäller att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den lagliga försörj-
ningskedjan, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:134

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016