SFS 2016:135 Lag om ändring i passlagen (1978:302)

160135.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i passlagen (1978:302);

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om passlagen (1978:302)

dels att 3, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 7 a och 12 a §§, av följande

lydelse.

3 §

2

Pass utfärdas som vanligt pass eller särskilt pass.

Om annat inte följer av denna lag eller av föreskrifter som för särskilt

angivna fall meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm-
mer, utfärdas vanligt pass med en giltighetstid av fem år eller, om sökanden
inte har fyllt tolv år, tre år. Vanligt pass ska gälla för resa till alla länder, om
annat inte följer av denna lag och sökanden inte har begärt att passets giltig-
hetsområde begränsas.

Särskilt pass kan utfärdas som provisoriskt pass, extra pass, tjänstepass

eller diplomatpass. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer får meddela ytterligare föreskrifter om särskilt pass. Det kan då föreskri-
vas att ett sådant pass får utfärdas

1. som annat särskilt pass än de som anges i första meningen, och
2. för den som uppehåller sig utomlands och inte kan styrka sitt svenska

medborgarskap eller har förlorat svenskt medborgarskap utan att förvärva
medborgarskap i en annan stat.

7 a §

Ansökan om vanligt pass ska, utöver vad som anges i 7 §, avslås om

det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för
sökanden och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan.

Om det finns hinder mot att utfärda ett vanligt pass enligt första stycket, har

sökanden rätt att på ansökan få ett provisoriskt pass utfärdat. Detta förutsätter
dock att sökanden har behov av ett pass för en resa och att annat inte följer av
denna lag.

12 a §

Utöver vad som anges i 12 § ska passmyndigheten återkalla ett van-

ligt pass när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren, om inte sär-
skilda skäl talar emot det.

1 Prop. 2015/16:81, bet. 2015/16:JuU25, rskr. 2015/16:158.

2 Senaste lydelse 2005:655.

SFS 2016:135

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:135

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

13 §

Återkallelse av pass enligt 12 § kan, om det med hänsyn till

omständigheterna är lämpligt, begränsas att gälla tills vidare eller viss tid
(provisorisk återkallelse). Sådan återkallelse gäller högst sex månader.

Har pass återkallats provisoriskt, ska återkallelsen hävas så snart hindret

mot innehav av pass har upphört. När tiden för provisorisk återkallelse har
gått ut, ska innehavaren beredas tillfälle att återfå passet.

14 §

I stället för att återkalla pass enligt 12 § kan passmyndigheten, om det

finns särskilda skäl och passinnehavaren begär det, förkorta passets giltighets-
tid eller begränsa dess giltighetsområde.

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.
2. Pass som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte har återkallats

gäller fortfarande under den tid som anges i passet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

;