SFS 2016:136 Förordning om ändring i passförordningen (1979:664)

160136.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i passförordningen (1979:664);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 6, 11 och 13 §§ passförordningen (1979:664)

ska ha följande lydelse.

6 §

1

Särskilt pass får, utöver vad som anges i 3 § tredje stycket första

meningen passlagen (1978:302), utfärdas som en provisorisk resehandling
enligt förordningen (1997:698) om Europeiska unionens provisoriska rese-
handling.

11 §

2

Provisoriskt pass får, utöver vad som anges i 7 a § andra stycket

passlagen (1978:302), utfärdas

1. av passmyndighet inom Sverige, om sökanden har behov av pass ome-

delbart för en resa,

2. av passmyndighet utom Sverige
a) för sökande som inte kan styrka sitt svenska medborgarskap eller har

förlorat det utan att förvärva medborgarskap i en annan stat,

b) när det finns annat särskilt skäl för utfärdande av provisoriskt pass.
Pass som utfärdas för direkt resa till Sverige med stöd av 11 § passlagen

(1978:302) ska utfärdas som provisoriskt pass.

13 §

3

Provisoriskt pass får utfärdas att gälla för den tid den sökande behöver

ett sådant pass. Giltighetstiden får dock inte överstiga sju månader. Passets
giltighetsområde ska begränsas till den sökandes behov av pass. Om skälen
till att passet utfärdades har upphört, ska passet tas om hand av en passmyn-
dighet.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:659.

2 Senaste lydelse 1997:1202.

3 Senaste lydelse 2009:386.

SFS 2016:136

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016