SFS 2016:137 Förordning om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar

160137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utvecklingsstöd till tryckta allmänna
nyhetstidningar;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till tryckta all-

männa nyhetstidningar för utveckling av elektroniska publiceringstjänster
(utvecklingsstöd).

Utvecklingsstöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Syfte

2 §

Syftet med utvecklingsstödet är att främja mediemångfald och demokra-

tisk debatt genom att ge tryckta allmänna nyhetstidningar förutsättningar att
långsiktigt utveckla elektroniska publiceringstjänster med redaktionellt inne-
håll av hög kvalitet.

Tryckt allmän nyhetstidning

3 §

Med en tryckt allmän nyhetstidning avses i denna förordning en tidning

som

1. är en tryckt publikation av dagspresskaraktär vars primära uppgift är

reguljär allmän nyhetsförmedling och samhällsbevakning eller allmänpolitisk
opinionsbildning,

2. har självständiga redaktionella resurser,
3. har ett redaktionellt innehåll under ett kalenderår som
a) består av minst 1 000 spaltmeter,
b) utgör minst 50 procent av hela tidningsutrymmet, och
c) till minst 20 procent av hela tidningsutrymmet består av originalmaterial

inom något eller några av de områden som anges i 1,

4. kommer ut regelbundet under eget namn med minst 45 nummer per år,
5. har en distribuerad upplaga på minst 1 500 exemplar,
6. distribueras i huvudsak inom Sverige, och
7. antingen har ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska eller vän-

der sig till språkliga minoriteter i Sverige och då har sin huvudredaktion i lan-
det.

SFS 2016:137

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:137

Trots att en tidning uppfyller förutsättningarna i första stycket 1–7 är tid-

ningen inte att anse som en tryckt allmän nyhetstidning om den har ett inne-
håll som till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller
delar av samhället.

4 §

Med en tryckt allmän nyhetstidning avses även en tidning skriven i

huvudsak på samiska eller meänkieli om tidningen uppfyller förutsättning-
arna i 3 § 1–4 och 7 och har en distribuerad upplaga om minst 750 exemplar.

Förutsättningar för stöd

5 §

Utvecklingsstöd får lämnas för insatser som avser en tryckt allmän

nyhetstidning eller till samarbetsprojekt som omfattar flera sådana tidningar.

Insatserna ska syfta till
1. utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,
2. utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning

och konsumtion av tidningens innehåll, eller

3. utveckling av digitala affärsmodeller.
Stöd får även lämnas för förstudier inom dessa områden.

6 §

Utvecklingsstöd får endast lämnas för en tryckt allmän nyhetstidning

som kommit ut under minst ett år före ansökan om stöd.

7 §

Utvecklingsstöd får inte lämnas till en förstudie eller insats som har

inletts innan en ansökan om stöd getts in.

8 §

Utvecklingsstöd får inte lämnas för en tryckt allmän nyhetstidning som

ges ut av staten, en kommun eller ett landsting.

9 §

Utvecklingsstöd får inte lämnas till sökande som har skulder för svenska

skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs.

Stödform, egenfinansiering och tidsgräns för stöd

10 §

Utvecklingsstöd lämnas i form av projektbidrag.

11 §

Utvecklingsstöd får lämnas för högst 40 procent av kostnaden för

insatsen eller förstudien enligt 5 §.

För insatser med särskild betydelse för nationella minoriteter enligt lagen

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk eller för barn och
unga får stöd lämnas med högst 75 procent av kostnaden för insatsen eller för-
studien enligt 5 §.

En insats eller förstudie får inte finansieras genom driftstöd enligt pres-

stödsförordningen (1990:524) eller av annat statligt stöd.

12 §

Utvecklingsstöd får beviljas för en insats under högst tre år och för en

förstudie under högst ett år.

background image

3

SFS 2016:137

Ärendenas handläggning

13 §

Presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv (presstöds-

nämnden) prövar frågor om utvecklingsstöd enligt denna förordning.

14 §

En ansökan ska vara skriftlig. Sökanden ska lämna de handlingar och

uppgifter som presstödsnämnden behöver för att pröva ansökan.

15 §

Ett beslut om utvecklingsstöd får förenas med villkor. Dessa ska

framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 17 §
framgå.

16 §

Presstödsnämnden får vid prövningen av frågor om utvecklingsstöd

inte ta hänsyn till vare sig en tidnings politiska inställning eller dess ställ-
ningstagande i enskilda frågor.

Redovisning

17 §

Den som har tagit emot utvecklingsstöd enligt denna förordning ska

lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till presstödsnämn-
den. Stödmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts i
förhållande till det ändamål som utvecklingsstödet har beviljats för.

18 §

Presstödsnämnden ska, med utgångspunkt i den redovisning som ska

lämnas enligt 17 §, kontrollera att utvecklingsstödet använts i överensstäm-
melse med denna förordning.

Hinder mot utbetalning

19 §

Presstödsnämnden får besluta att beviljat utvecklingsstöd tills vidare

inte ska betalas ut, om det kan antas att stödet beviljats på grund av felaktiga
uppgifter eller att rätt till stödet av annan anledning saknas.

20 §

Utvecklingsstöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för

betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som för-
klarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

Återbetalning och återkrav

21 §

Den som tagit emot ett utvecklingsstöd enligt denna förordning är åter-

betalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt

har förorsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp

och mottagaren borde ha insett detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål som det har beviljats för,

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 17 §, eller
5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

background image

4

SFS 2016:137

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

22 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 21 §, ska presstödsnämnden

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utvecklingsstödet.

23 §

Om ett belopp som återkrävts med stöd av 21 § inte återbetalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

24 §

Om det finns särskilda skäl, får presstödsnämnden helt eller delvis

efterge ett krav på återbetalning enligt 21 § eller ränta enligt 23 §.

Bemyndigande

25 §

Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om verk-

ställigheten av denna förordning.

Överklagande

26 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda förordningen ska dock fortsätta att gälla för utvecklings-

stöd som har beslutats före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)