SFS 2016:138 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

160138.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1062) med
instruktion för Myndigheten för press, radio och
tv;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 2 och 22 a §§ förordningen (2010:1062) med

instruktion för Myndigheten för press, radio och tv ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. pröva frågor om
a) tillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) att sända tv eller sökbar

text-tv och om överlåtelse av sådana tillstånd,

b) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända närradio, att det samtidigt

får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun, större sändningsområden
för närradio än en kommun, fastställande av sändningstider för närradio om
tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid eller om en till-
ståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändningsschemat i dess
helhet och att en sändningstid för närradio inte får användas av någon annan
under en tid av högst tre månader om en innehavare av ett tillstånd, som har
fått ett föreläggande enligt radio- och tv-lagen, avstår sändningstid eller avsä-
ger sig sitt sändningstillstånd,

c) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända kommersiell radio, över-

låtelse av sådana tillstånd och sändningsområdenas omfattning för analog
kommersiell radio, och

d) tillstånd enligt radio- och tv-lagen att sända ljudradio, som inte är kom-

mersiell radio eller närradio, under en begränsad tid,

2. upprätta och föra register enligt radio- och tv-lagen, över dem som bedri-

ver en sändningsverksamhet som omfattas av lagen och över satellitentrepre-
nörer och godkänna sändningsbeteckningar enligt lagen,

3. utöva tillsyn enligt radio- och tv-lagen och över verksamhet enligt 1 kap.

9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen och utöva tillsyn enligt förord-
ningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler,

4. pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd att sända tv, sökbar

text-tv, närradio och kommersiell radio,

5. besluta enligt radio- och tv-lagen om krav på tillgänglighet för personer

med funktionsnedsättning i fråga om tv-sändningar, beställ-tv och sökbar
text-tv,

1 Senaste lydelse 2015:302.

SFS 2016:138

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:138

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

6. förordna lokala kabelsändarorganisationer enligt radio- och tv-lagen och

besluta om återkallelse av sådana förordnanden samt besluta om undantag
från nätinnehavares skyldigheter enligt lagen,

7. handlägga frågor om ledigt sändningsutrymme att sända kommersiell

radio enligt 13 kap. 6 och 24 §§ radio- och tv-lagen, och

8. pröva frågor om stöd enligt presstödsförordningen (1990:524) och enligt

förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstid-
ningar.

22 a §

2

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns

presstödsnämnden. Presstödsnämnden har de uppgifter som framgår av press-
stödsförordningen (1990:524) och förordningen (2016:137) om utvecklings-
stöd till tryckta allmänna nyhetstidningar.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Maria Fjellman Lundqvist
(Kulturdepartementet)

2 Senaste lydelse 2015:302.