SFS 2016:139 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

160139.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:139

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:139

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga

1

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

64. stöd enligt presstödsförordningen
(1990:524) eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter och stöd enligt för-
ordningen (2016:137) om utveck-
lingsstöd till tryckta allmänna ny-
hetstidningar

sekretessen gäller endast enligt 9 §
första stycket 1

1 Senaste lydelse 2016:123.