SFS 2016:140 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

160140.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 11 kap. 8 § och 16 kap. 6 § plan-

och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

11 kap.

8 §

3

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har

1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens eller

länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter och
byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra arbetet,

2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och hand-

lingar från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- och
markåtgärder, och

3. en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar

den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter
som omfattas av tillsynen

a) få tillgång till produkter för kontroll,
b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och
c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.
Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som

installerar hissar.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att full-

göra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som anges i för-
sta stycket 1, dock inte till bostäder.

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i

ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på myndig-
hetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen behöver inte
vara auktoriserad.

16 kap.

6 §

4

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1 Prop. 2015/16:59, bet. 2015/16:CU12, rskr. 2015/16:152.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter
till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2013:306.

4 Senaste lydelse 2013:306.

SFS 2016:140

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:140

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

1. vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses lämp-

lig för att ingå i ett byggnadsverk,

2. märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 2 som förutsättning för att

de ska få släppas ut på marknaden och användas,

3. typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,
4. att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få

användas i ett byggnadsverk,

5. på vilket eller vilka språk handlingar och information inom denna lags

tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är en
följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen,

6. sådan ersättning som anges i 11 kap. 8 b och 8 c §§, och
7. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 66 §.
Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som

behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Denna lag träder i kraft den 20 april 2016.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)