SFS 2016:141 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

160141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i plan- och byggförordningen
(2011:338);

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om plan- och byggförordningen (2011:338)

dels att 4 kap. 11 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 25 § och 10 kap. 26 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 7 a § och 4 kap. 11 a–f §§,

av följande lydelse.

1 kap.

7 a §

Vid tillämpning av 4 kap. 11–11 f §§, 9 kap. 25 § andra stycket och

10 kap. 26 § 3–5 avses med:

hiss: en lyftanordning som betjänar fasta stannplan och som har en last-

bärare som styrs längs fasta gejder med en lutning större än 15 grader mot
horisontalplanet, eller en lyftanordning som rör sig längs en fast rörelsebana
trots att den inte är styrd längs fasta gejder,

tillhandahållande på marknaden: leverans av säkerhetskomponenter till

hissar för distribution eller användning på unionsmarknaden i samband med
kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt,

utsläppande på marknaden: första gången en säkerhetskomponent till his-

sar tillhandahålls på marknaden, eller tillhandahållande av en hiss för använd-
ning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot be-
talning eller kostnadsfritt,

installatör: fysisk eller juridisk person som åtar sig ansvaret för konstruk-

tion, tillverkning, installation och utsläppande på marknaden av en hiss,

tillverkare: fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter kon-

struera eller tillverka en säkerhetskomponent till hissar och saluför denna pro-
dukt, i eget namn eller under eget varumärke,

tillverkarens representant: fysisk eller juridisk person som är etablerad

inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från installatören eller tillver-
karen har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter,

importör: fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och

släpper ut en säkerhetskomponent till hissar från tredjeland på unionsmarkna-
den,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter
till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:141

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:141

distributör: fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom tillverka-

ren eller importören, som tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på
marknaden,

ekonomisk aktör: installatör, tillverkare, tillverkarens representant, impor-

tör och distributör,

bedömning av överensstämmelse: process där det visas om de grundläg-

gande hälso- och säkerhetskraven som följer av föreskrifter meddelade med
stöd av 10 kap. 15 § 3 för en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar har
uppfyllts,

återkallelse av en hiss: åtgärd för att montera ner en hiss och forsla bort den

under säkra former,

återkallelse av en säkerhetskomponent till hissar: åtgärd för att dra tillbaka

en säkerhetskomponent till hissar som redan har tillhandahållits en installatör
eller en slutanvändare,

tillbakadragande: åtgärd för att förhindra att en säkerhetskomponent till

hissar i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden, och

CE-märkning: märkning genom vilken installatören eller tillverkaren visar

att hissen eller säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med de till-
lämpliga kraven i harmoniserad unionslagstiftning som föreskriver CE-märk-
ning.

4 kap.

11 §

2

En hiss eller säkerhetskomponent som avses i föreskrifter meddelade

med stöd av 10 kap. 15 § 4 får släppas ut på marknaden bara om den uppfyller
de krav som följer av denna förordning eller av föreskrifter som har medde-
lats med stöd av 10 kap. 15 § 3.

En hiss eller säkerhetskomponent som inte uppfyller de krav som avses i

första stycket får visas på mässor, utställningar och liknande, om

1. det tydligt anges att kraven inte är uppfyllda och att hissen eller säker-

hetskomponenten inte får tillhandahållas förrän den uppfyller kraven, och

2. de åtgärder vidtas som behövs till skydd mot olycksfall under visningen.

11 a §

En installatör ska se till att en hiss har konstruerats, tillverkats, instal-

lerats och provats enligt de krav som avses i 11 § första stycket när hissen
släpps ut på marknaden.

En installatör ska upprätta teknisk dokumentation och utföra, eller låta ut-

föra, bedömning av överensstämmelse. Om bedömningen visar att hissen
uppfyller tillämpliga krav, ska installatören upprätta en EU-försäkran om
överensstämmelse och se till att försäkran åtföljer hissen och att hissen CE-
märks.

En installatör som har anledning att tro att en hiss som installatören har

släppt ut på marknaden inte överensstämmer med de krav som avses i
11 § första stycket ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få his-
sen att överensstämma med kraven. Om hissen utgör en risk, ska installatören
dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i de medlems-
stater på vars marknad installatören har släppt ut hissen. Underrättelsen ska
innehålla uppgift om den bristande överensstämmelsen och om vilka åtgärder
som har vidtagits.

2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

background image

3

SFS 2016:141

11 b §

En tillverkare ska se till att en säkerhetskomponent till hissar har

konstruerats och tillverkats enligt de krav som avses i 11 § första stycket när
säkerhetskomponenten släpps ut på marknaden.

En tillverkare ska upprätta teknisk dokumentation och utföra, eller låta ut-

föra, bedömning av överensstämmelse. Om bedömningen visar att säkerhets-
komponenten uppfyller tillämpliga krav, ska tillverkaren upprätta en EU-för-
säkran om överensstämmelse och se till att försäkran åtföljer säkerhetskom-
ponenten och att komponenten CE-märks.

En tillverkare som har anledning att tro att en säkerhetskomponent som till-

verkaren har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med de krav som
avses i 11 § första stycket ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att
få komponenten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra
tillbaka eller återkalla komponenten. Om säkerhetskomponenten utgör en
risk, ska tillverkaren dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndig-
heterna i de medlemsstater på vars marknad tillverkaren har tillhandahållit
komponenten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den bristande över-
ensstämmelsen och om vilka åtgärder som har vidtagits.

11 c §

En installatör eller en tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en

representant som ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten.

Uppgifter enligt 11 a § första stycket och 11 b § första stycket och uppgif-

ten att upprätta teknisk dokumentation enligt samma paragrafer får inte över-
lämnas till representanten.

11 d §

En importör får släppa ut en säkerhetskomponent till hissar på mark-

naden bara om den överensstämmer med kraven enligt 11 § första stycket.
Importören ska, så länge importören har ansvar för komponenten, se till att
den förvaras och transporteras på så sätt att kraven fortsätter vara uppfyllda.
En importör ska även se till att tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter en-
ligt 11 b § andra stycket.

Om en importör har anledning att tro att en säkerhetskomponent inte över-

ensstämmer med kraven enligt 11 § första stycket, får importören inte släppa
ut komponenten på marknaden förrän den överensstämmer med kraven. Om
säkerhetskomponenten utgör en risk, ska importören dessutom underrätta till-
verkaren och marknadskontrollmyndigheten.

En importör som har anledning att tro att en säkerhetskomponent som

importören har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med de krav som
avses i 11 § första stycket ska omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att
få komponenten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra
tillbaka eller återkalla komponenten. Om säkerhetskomponenten utgör en
risk, ska importören dessutom omedelbart underrätta de behöriga myndig-
heterna i de medlemsstater på vars marknad importören har tillhandahållit
komponenten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den bristande över-
ensstämmelsen och om vilka åtgärder som har vidtagits.

11 e §

En distributör får tillhandahålla en säkerhetskomponent till hissar på

marknaden bara om distributören iakttagit vederbörlig omsorg för att se till att
komponenten överensstämmer med kraven enligt 11 § första stycket. Distri-
butören ska, så länge distributören har ansvar för komponenten, se till att den
förvaras och transporteras på så sätt att kraven fortsätter att vara uppfyllda.
Innan en distributör tillhandahåller en säkerhetskomponent ska distributören

background image

4

SFS 2016:141

kontrollera att komponenten är CE-märkt och åtföljs av en EU-försäkran om
överensstämmelse.

Om en distributör har anledning att tro att en säkerhetskomponent inte

överensstämmer med kraven enligt 11 § första stycket, får distributören inte
tillhandahålla komponenten på marknaden förrän den överensstämmer med
kraven. Om säkerhetskomponenten utgör en risk, ska distributören dessutom
underrätta tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten.

En distributör som har anledning att tro att en säkerhetskomponent som

distributören har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med de
krav som avses i 11 § första stycket ska försäkra sig om att de åtgärder som
krävs för att få komponenten att överensstämma med kraven vidtas eller, om
så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla komponenten. Om säkerhetskompo-
nenten utgör en risk, ska distributören dessutom omedelbart underrätta de be-
höriga myndigheterna i de medlemsstater på vars marknad distributören har
tillhandahållit komponenten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den
bristande överensstämmelsen och om vilka åtgärder som har vidtagits.

11 f §

En importör eller distributör ska anses vara tillverkare och ha samma

skyldigheter som en tillverkare om importören eller distributören släpper ut
en säkerhetskomponent till hissar på marknaden i eget namn eller under eget
varumärke. Samma sak gäller om importören eller distributören ändrar en
komponent som redan har släppts ut på marknaden på ett sätt som kan på-
verka överensstämmelsen med kraven enligt 11 § första stycket.

8 kap.

3 §

3

Boverket ska i egenskap av marknadskontrollmyndighet enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackredite-
ring och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93 utöva marknadskontroll över bygg-
produkter som omfattas av

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den

9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av
byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG,

2. rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för

nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/28/EG,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000

om linbaneanläggningar för persontransport, i den ursprungliga lydelsen, och

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och
säkerhetskomponenter till hissar, i den ursprungliga lydelsen.

9 kap.

25 §

4

Byggsanktionsavgiften för att underlåta att upprätta en prestanda-

deklaration trots att det krävs enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av

3 Senaste lydelse 2013:308.

4 Senaste lydelse 2013:308.

background image

5

SFS 2016:141

harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande
av rådets direktiv 89/106/EG eller för att tillhandahålla en produkt på markna-
den utan prestandadeklaration enligt artikel 7.1 i samma förordning är 1 pris-
basbelopp.

Byggsanktionsavgiften för en ekonomisk aktör som inte fullgör sina skyl-

digheter enligt 4 kap. 11–11 e §§ är 1 prisbasbelopp.

10 kap.

26 §

5

Boverket får meddela föreskrifter om på vilket eller vilka språk

1. prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter en-

ligt artiklarna 7.4, 11.6, 13.4 och 14.2 i förordning (EU) nr 305/2011 ska till-
handahållas,

2. tillverkarna, importörerna och distributörerna ska förse tillsynsmyndig-

heten med information och dokumentation enligt artiklarna 11.8, 13.9 och
14.5 i förordning (EU) nr 305/2011,

3. bruksanvisningar och annan information och dokumentation avseende

hissar och säkerhetskomponenter till hissar ska tillhandahållas,

4. kontaktuppgifter till installatörer av hissar och till tillverkare och impor-

törer av säkerhetskomponenter till hissar ska hållas tillgängliga, och

5. en EU-försäkran om överensstämmelse avseende en hiss eller en säker-

hetskomponent till hissar ska tillhandahållas.

1. Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.
2. Vid prövning av frågor om att utse och anmäla organ för bedömning av

överensstämmelse enligt 7–9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och tek-
nisk kontroll, får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ta hänsyn till
bestämmelserna i 1 kap. 7 a § och 4 kap. 11–11 f §§ före förordningens
ikraftträdande.

3. Äldre föreskrifter gäller för hissar och säkerhetskomponenter till hissar

som släpps ut på marknaden före den 20 april 2016.

På regeringens vägnar

MEHMET KAPLAN

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2013:308.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016