SFS 2016:143 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

160143.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefini-

tioner ska ha följande lydelse.

2 §

1

Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den

utsträckning som föreskrivs i dessa.

1 Senaste lydelse 2015:359.

Beteckning

Betydelse

Cykelpassage

En del av en väg som är avsedd att
användas av cyklande eller förare av
moped klass II för att korsa en körbana
eller en cykelbana och som kan anges
med vägmarkering.

En cykelpassage är bevakad om

trafiken regleras med trafiksignaler
eller av en polisman och i annat fall
obevakad

Cykelöverfart

En del av en väg som enligt en lokal
trafikföreskrift är avsedd att användas
av cyklande eller förare av moped
klass II för att korsa en körbana eller
en cykelbana och som anges med väg-
markering och vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafik-

miljön vara utformad så att det säkras
att fordon inte förs med högre hastig-
het än 30 kilometer i timmen

SFS 2016:143

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:143

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

EG-motorfordon

Ett fordon som är avsett att användas
på väg, oavsett om det är färdigbyggt
eller inte, som har minst fyra hjul och
som är konstruerat för en maximi-
hastighet över 25 kilometer i timmen.
Dock undantas spårbundna fordon,
jordbruks- och skogsbrukstraktorer,
mopeder, motorcyklar och motor-
redskap