SFS 2016:144 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

160144.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 3 mars 2016.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter ska ha följande lydelse.

5 §

1

Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid eller

tetrakloretylen får inte saluhållas eller överlåtas till konsumenter för enskilt
bruk.

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att varor som

innehåller metylenklorid eller tetrakloretylen inte får saluhållas eller överlåtas
till konsumenter för enskilt bruk.

Förbudet mot metylenklorid gäller endast om ett motsvarande förbud inte

redan följer av punkt 59.1 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande
av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissio-
nens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

6 §

2

Kemiska produkter som helt eller delvis består av metylenklorid får

inte saluhållas, överlåtas eller användas yrkesmässigt.

I fråga om metylenklorid som färgborttagningsmedel
1. gäller förbudet mot saluhållande och överlåtelse endast om ett motsva-

rande förbud mot utsläppande på marknaden inte redan följer av punkt 59.1 i
bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, och

2. gäller förbudet mot användning inte sådan användning som är tillåten

enligt punkt 59.4 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006.

Denna förordning träder i kraft 21 april 2016.

1 Senaste lydelse 2010:1145.

2 Senaste lydelse 2010:1145.

SFS 2016:144

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:144

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

�&SA ROMSON

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)