SFS 2016:145 Lag om erkännande av yrkeskvalifikationer

160145.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om erkännande av yrkeskvalifikationer;

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Syfte och tillämpningsområde

1 §

Genom denna lag genomförs allmänna bestämmelser i Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande
av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU (yrkeskvalifikationsdirektivet).

Särskilda bestämmelser som genomför delar av yrkeskvalifikationsdirekti-

vet som endast rör vissa reglerade yrken finns i de författningar där utövandet
av dessa yrken regleras.

2 §

Denna lag innehåller bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och om

erkännande av yrkeskvalifikationer för den som vill utöva ett reglerat yrke i
Sverige, som anställd eller som egenföretagare, och som har förvärvat yrkes-
kvalifikationer eller fått dem erkända i en annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

I 18 och 19 §§ finns även bestämmelser om
1. erkännande av yrkespraktik gjord i en annan stat inom EES eller i

Schweiz, och

2. europeiskt yrkeskort för den som vill utöva ett reglerat yrke i någon

annan stat inom EES eller i Schweiz.

3 §

Denna lag gäller inte för den som vill utöva ett reglerat yrke som

1. innebär anställning i offentlig tjänst, eller
2. är förenat med offentlig maktutövning.

4 §

Denna lag gäller inte för ett reglerat yrke om det i en annan lag eller för-

fattning finns särskilda bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer
för det yrket och om de bestämmelserna grundar sig på andra bindande rätts-
akter antagna inom Europeiska unionen än yrkeskvalifikationsdirektivet.

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

SFS 2016:145

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:145

Denna lag gäller inte heller för advokatyrket. Bestämmelser som i fråga om

det yrket genomför yrkeskvalifikationsdirektivet i tillämpliga delar finns i rät-
tegångsbalken.

Uttryck i lagen

5 §

I denna lag avses med

1. yrkesutövare: den som vill utöva ett reglerat yrke i Sverige, som anställd

eller som egenföretagare, och som har förvärvat yrkeskvalifikationer eller fått
dem erkända i en annan stat inom EES eller i Schweiz,

2. reglerat yrke: yrkesverksamhet där det genom lag, förordning eller andra

föreskrifter, direkt eller indirekt, krävs bestämda yrkeskvalifikationer för att
få tillträde till eller utöva verksamheten eller någon form av denna eller
använda en viss yrkestitel,

3. yrkeskvalifikationer: kvalifikationer som intygas i ett bevis på formella

kvalifikationer, ett kompetensbevis eller yrkeserfarenhet,

4. bevis på formella kvalifikationer: ett examens-, utbildnings- eller annat

behörighetsbevis som antingen har utfärdats av en myndighet eller ett organ
som har utsetts av en stat inom EES eller Schweiz och som avser en yrkesut-
bildning som huvudsakligen har ägt rum i någon av dessa stater eller som har
utfärdats i en annan stat om innehavaren har tre års yrkeserfarenhet inom det
berörda yrket i en stat inom EES eller i Schweiz och beviset har erkänts av
den staten,

5. kompetensbevis: ett bevis som har utfärdats av en myndighet eller ett

organ som har utsetts av en stat inom EES eller Schweiz och som avser

a) en utbildning som inte utgör en del av ett examens- eller utbildningsbe-

vis över en utbildning inom grundskolan, gymnasieskolan eller eftergymna-
sial utbildning,

b) ett särskilt prov som inte föregås av någon utbildning, eller
c) yrkesutövning i en stat inom EES eller i Schweiz på heltid under tre år i

följd eller på deltid under motsvarande tid under de senaste tio åren,

6. yrkeserfarenhet: faktiskt och lagligt utövande av det berörda yrket i en

stat inom EES eller i Schweiz,

7. reglerad utbildning: all utbildning som särskilt utformats för ett visst

yrke och som omfattar en eller flera kurser som vid behov kompletteras
genom sådan yrkesutbildning, provtjänstgöring eller yrkesutövning som har
fastställts i författning eller som övervakas eller har godkänts av en myndig-
het,

8. yrkespraktik: en period med praktik som sker under handledning, förut-

satt att den utgör ett villkor för tillträde till ett reglerat yrke, och som äger rum
under eller efter en avslutad utbildning som leder till ett examensbevis,

9. europeiskt yrkeskort: ett elektroniskt bevis på antingen att innehavaren

uppfyller alla villkor för att tillfälligt utöva yrket i en stat inom EES eller i
Schweiz eller att innehavarens yrkeskvalifikationer har erkänts för etablering
i en sådan stat,

10. automatiskt erkännande: erkännande av yrkeskvalifikationer utan be-

dömning av kvalifikationernas innehåll eller jämförelse med svenska kvalifi-
kationer,

11. lagligen etablerad: som uppfyller alla krav för att utöva ett yrke och

som stadigvarande utövar yrket som anställd eller egenföretagare,

background image

3

SFS 2016:145

12. gemensam utbildningsram: en uppsättning minimikrav för kunskaper,

färdigheter och kompetenser som behövs för att utöva ett specifikt yrke och
som gäller i flera stater inom EES samt, i förekommande fall, i Schweiz, och

13. gemensamt utbildningsprov: ett standardiserat lämplighetsprov som

finns tillgängligt i flera stater inom EES samt, i förekommande fall, i Schweiz
och är reserverat för innehavaren av en särskild yrkeskvalifikation.

Tillfällig yrkesutövning i Sverige

6 §

En yrkesutövare har rätt att tillfälligt utöva ett reglerat yrke i Sverige,

om yrkesutövaren är lagligen etablerad i en annan stat inom EES eller i
Schweiz för att där utöva samma yrke och yrket är reglerat i etableringsstaten.

Om yrket inte är reglerat i den stat där yrkesutövaren är lagligen etablerad,

förutsätter rätten att tillfälligt utöva ett reglerat yrke i Sverige att yrkesutöva-
ren har utövat yrket i minst ett år i en eller flera andra stater inom EES eller i
Schweiz under de tio år som föregår utövandet av yrket i Sverige.

Yrkeserfarenhet enligt andra stycket får dock inte krävas som förutsättning

för tillfällig yrkesutövning i Sverige, om utbildningen för yrket är reglerad i
etableringsstaten.

7 §

Tillfällig yrkesutövning enligt 6 § förutsätter, i de fall det särskilt före-

skrivs, en förhandsunderrättelse från yrkesutövaren och en förhandskontroll
av dennes yrkeskvalifikationer.

Bestämmelser om förhandsunderrättelse, förhandskontroll, tillsyn och dis-

ciplinåtgärder vid tillfällig yrkesutövning finns i de författningar där utövan-
det av yrket regleras.

Etablering i Sverige

Innebörden av ett erkännande av yrkeskvalifikationer

8 §

Ett erkännande av yrkeskvalifikationer i de fall som avses i 10–16 §§

ger yrkesutövaren rätt till tillträde till ett reglerat yrke i Sverige som yrkesut-
övaren är behörig att utöva i en annan stat inom EES eller i Schweiz och där-
med rätt att utöva det yrket på samma villkor som om yrkesutövaren hade för-
värvat sina yrkeskvalifikationer här i landet.

Ett erkännande enligt första stycket sker genom beslut om
1. erkännande av yrkeskvalifikationer, eller
2. utfärdande av ett europeiskt yrkeskort, förutsatt att Europeiska kommis-

sionen har antagit genomförandeakter om yrkeskortet.

Den generella ordningen för erkännande av yrkeskvalifikationer

9 §

Bestämmelserna i 10 och 11 §§ om den generella ordningen för erkän-

nande av yrkeskvalifikationer gäller för alla reglerade yrken som inte omfat-
tas av någon annan ordning för erkännande enligt denna lag och för de yrkes-
utövare som inte uppfyller villkoren för någon annan ordning för erkännande
enligt denna lag.

10 §

En yrkesutövares yrkeskvalifikationer ska erkännas om yrkesutövaren

innehar det kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer som krävs

background image

4

SFS 2016:145

av en annan stat inom EES eller av Schweiz för tillträde till eller utövande av
yrket inom dess territorium och yrket är reglerat i den staten.

En yrkesutövares yrkeskvalifikationer ska även erkännas om yrkesutöva-

ren

1. har ett eller flera kompetensbevis eller bevis på formella kvalifikationer

utfärdat av en annan stat inom EES eller av Schweiz och yrket inte är reglerat
i den staten, och

2. på heltid i ett år eller på deltid under motsvarande tid under de senaste tio

åren har utövat yrket i en annan stat inom EES eller i Schweiz och yrket inte
är reglerat i den staten.

Yrkeserfarenhet enligt andra stycket 2 får inte krävas som förutsättning för

ett erkännande om beviset på formella kvalifikationer enligt andra stycket 1
avser en reglerad utbildning.

11 §

Ett erkännande enligt 10 § förutsätter en bedömning av yrkesutövarens

yrkeskvalifikationer. Bedömningen kan, i de fall det särskilt föreskrivs, med-
föra att ett erkännande av yrkeskvalifikationerna villkoras, begränsas eller
nekas.

Automatiskt erkännande av yrkeserfarenhet vid samordnade krav på
yrkeserfarenhet

12 §

Om ett yrke är reglerat endast genom att det ställs krav på kunskap och

förmåga av allmän, affärsmässig eller yrkesmässig art för tillträde till eller
utövande av någon av de verksamheter som anges i bilaga IV till yrkeskvalifi-
kationsdirektivet, ska en yrkesutövares yrkeserfarenhet som innebär utövande
av verksamheten i en annan stat inom EES eller i Schweiz i enlighet med det
som anges i artikel 17, 18 eller 19 i yrkeskvalifikationsdirektivet erkännas
automatiskt.

Automatiskt erkännande av yrkeskvalifikationer vid samordnade krav
på utbildning

13 §

En yrkesutövares yrkeskvalifikationer som ger rätt att i en annan stat

inom EES eller i Schweiz utöva yrkesverksamhet som apotekare, barnmor-
ska, läkare, specialistläkare, sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och
sjukvård, tandläkare eller specialisttandläkare, ska erkännas automatiskt i de
fall som anges i föreskrifter som har meddelats i anslutning till patientsäker-
hetslagen (2010:659).

14 §

En yrkesutövares yrkeskvalifikationer som ger rätt att i en annan stat

inom EES eller i Schweiz utöva yrkesverksamhet som veterinär, ska erkännas
automatiskt i de fall som anges i föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Automatiskt erkännande vid gemensamma utbildningsprinciper

15 §

En yrkesutövares yrkeskvalifikationer ska erkännas automatiskt om

yrkesutövaren har ett bevis på yrkeskvalifikationer som har förvärvats på
grundval av en gemensam utbildningsram som har fastställts i en delegerad

background image

5

SFS 2016:145

akt och antagits av Europeiska kommissionen enligt artikel 49a i yrkeskvalifi-
kationsdirektivet.

Första stycket gäller endast om Sverige har infört den gemensamma utbild-

ningsramen.

16 §

En yrkesutövares yrkeskvalifikationer ska erkännas automatiskt om

yrkeskvalifikationerna har godkänts i en annan stat inom EES eller i Schweiz
vid ett gemensamt utbildningsprov vars innehåll har fastställts i en delegerad
akt och antagits av Europeiska kommissionen enligt artikel 49b i yrkeskvalifi-
kationsdirektivet.

Första stycket gäller endast om det gemensamma utbildningsprovet anord-

nas även i Sverige.

Kunskaper i svenska språket

17 §

Vid bedömningen av om en yrkesutövares yrkeskvalifikationer ska

erkännas får yrkesutövarens kunskaper i svenska språket endast beaktas om
kunskaperna utgör en del av yrkeskvalifikationerna.

Kunskaper i svenska språket som inte utgör en del av yrkeskvalifikatio-

nerna får, om inte annat föreskrivs i de författningar där utövandet av yrket
regleras, endast kontrolleras om det i det enskilda fallet finns allvarliga och
konkreta tvivel om att en yrkesutövare har de kunskaper i svenska språket
som är nödvändiga för yrket. En sådan kontroll får utföras först efter det att
yrkeskvalifikationerna har erkänts.

Yrkespraktik

18 §

Om den som har förvärvat yrkeskvalifikationer i Sverige vill utöva ett

reglerat yrke här i landet som kräver viss yrkespraktik, ska yrkespraktik gjord
i en annan stat inom EES eller i Schweiz erkännas i Sverige om de förutsätt-
ningar för yrkespraktik är uppfyllda som anges i de författningar där yrket
regleras.

Europeiskt yrkeskort

19 §

Den som är lagligen etablerad i Sverige och vill utöva ett reglerat yrke

i någon annan stat inom EES eller i Schweiz har rätt att ansöka om ett europe-
iskt yrkeskort. Rätten att ansöka om ett europeiskt yrkeskort gäller även den
som inte är lagligen etablerad i någon stat inom EES eller i Schweiz men som
har förvärvat yrkeskvalifikationer i Sverige.

Ett europeiskt yrkeskort ska utfärdas i de fall som anges i föreskrifter som

meddelas i anslutning till denna lag.

Första och andra stycket gäller endast om Europeiska kommissionen har

antagit genomförandeakter som rör yrket i enlighet med artikel 4a i yrkeskva-
lifikationsdirektivet.

background image

6

SFS 2016:145

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Övriga bestämmelser

Sekretess

20 §

Bestämmelser om sekretess för uppgifter som hänför sig till ärenden

om erkännande av yrkeskvalifikationer finns i 28 kap. 16 a § offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400).

Bemyndiganden

21 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de ytterligare föreskrifter som behövs för att genomföra yrkeskvalifika-
tionsdirektivet och de genomförandeakter och delegerade akter som antas
med stöd av direktivet.

Beslutsförfarande och myndighetsuppgifter

22 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med

stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. förfarandet för beslut enligt denna lag, och
2. vilka myndigheter som utför de olika uppgifter som följer av yrkeskvali-

fikationsdirektivet och de genomförandeakter och delegerade akter som antas
med stöd av direktivet.

Denna lag träder i kraft 15 april 2016.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

HELENE HELLMARK KNUTSSON
(Utbildningsdepartementet)