SFS 2016:146 Lag om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag

160146.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:191) om
bevakningsföretag;

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1974:191) om be-

vakningsföretag

3

dels att 3 b och 4 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 b §, av följande lydelse.

3 b §

4

En enskild person som tillfälligt bedriver bevakningsverksamhet eller

utbildning i Sverige har, trots 3 §, auktorisation för verksamheten om han
eller hon

1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,
2. uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som gäller enligt lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen, och

3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är upp-

fyllda.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om undantag från kravet på att en person ska ha underrättats enligt första
stycket 3 för att ha auktorisation.

4 a §

5

Den som hos ett auktoriserat bevakningsföretag tillfälligt arbetar i

Sverige är, trots 4 §, godkänd för arbetet om han eller hon

1. har gett in en fullständig förhandsanmälan,
2. uppfyller de villkor för tillfällig yrkesutövning som gäller enligt lagen

(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen, och

3. har underrättats skriftligen om att förutsättningarna enligt 1 och 2 är upp-

fyllda.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter om undantag från kravet på att en person ska ha underrättats enligt första
stycket 3 för att vara godkänd.

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

3 Lagen omtryckt 1989:148.

4 Senaste lydelse 2009:311. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

5 Senaste lydelse 2009:311. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2016:146

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:146

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

4 b §

Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvär-

vats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av
yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den
lagen.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)