SFS 2016:147 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

160147.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 3 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om socialtjänstlagen

(2001:453)

dels att nuvarande 3 kap. 3 b § ska betecknas 3 kap. 3 c §,
dels att 3 kap. 3 a § och den nya 3 kap. 3 c § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 b §, av följande lydelse.

3 kap.

3 a §

3

Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upp-

täcka och åtgärda risker och missförhållanden inom socialtjänstens verksam-
het rörande barn och unga.

Socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionom-

examen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan för utfö-
rande av sådana uppgifter inom socialtjänsten rörande barn och unga som
innefattar

1. bedömning av om utredning ska inledas,
2. utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder,

eller

3. uppföljning av beslutade insatser.
Socialnämnden ansvarar för att den handläggare som självständigt utför

arbetsuppgifter som avses i andra stycket har tillräcklig erfarenhet för uppgif-
ten.

3 b §

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen
(2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som
meddelas i anslutning till den lagen.

3 c §

4

För utförande av de uppgifter som anges i 3 a § andra stycket, får

socialnämnden även använda handläggare som har annan utländsk utbildning
än sådan som avses i 3 b §, om utbildningen ensam eller tillsammans med

1 Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.

3 Senaste lydelse 2015:982.

4 Senaste lydelse av tidigare 3 kap. 3 b § 2013:1146.

SFS 2016:147

Utkom från trycket
den 15 mars 2016

background image

2

SFS 2016:147

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

yrkeslivserfarenhet motsvarar svensk socionomexamen eller annan relevant
examen på minst grundnivå i högskolan.

Den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall bedöma om

kraven enligt första stycket är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)